Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

AbaHluleli 1:1-36

1  Kwathi ngemva kokufa+ kukaJoshuwa abantwana bakwa-Israyeli babuza+ kuJehova, bathi: “Ngubani kithi ozokhuphukela kumaKhanani kuqala ukuba alwe nawo?”  UJehova wathi: “NguJuda ozokhuphuka.+ Bheka! Ngokuqinisekile ngizolinikela izwe esandleni sakhe.”  Khona-ke uJuda wathi kuSimeyoni umfowabo: “Khuphukela nami esabelweni sami+ silwe namaKhanani, nami ngizohamba nawe esabelweni sakho.”+ Ngakho uSimeyoni wahamba naye.+  Ngakho uJuda wakhuphuka futhi uJehova wawanikela amaKhanani namaPherizi ezandleni zakhe,+ kangangokuba wawahlula eBhezeki, amadoda ayizinkulungwa-ne eziyishumi.  Lapho ethola u-Adoni-bhezeki eBhezeki, walwa naye futhi wawahlula amaKhanani+ namaPherizi.+  Lapho u-Adoni-bhezeki ebaleka, wamjaha wambamba, wamnquma izithupha zezandla noqukula bezinyawo.  U-Adoni-bhezeki wathi: “Kwakunamakhosi angamashumi ayisikhombisa anqunywé izithupha zezandla noqukula bezinyawo ayecosha ukudla ngaphansi kwetafula lami. Ngakho uNkulunkulu ungibuyiselé+ ngayo kanye indlela engenzé ngayo.” Ngemva kwalokho wamletha eJerusalema+ wafela khona.  Ngaphezu kwalokho, abantwana bakwaJuda balwa neJerusalema+ balithumba, baligalela ngosiko lwenkemba, umuzi bawunikela emlilweni.  Kamuva abantwana bakwaJuda behla beyokulwa namaKhanani ayehlala esifundeni sezintaba naseNegebhi+ naseShefela.+ 10  Ngakho uJuda waviva wayokulwa namaKhanani ayehlala eHebroni+ (igama leHebroni ngaphambi kwalokho kwakuyiKiriyati-ariba),+ futhi wabulala uSheshayi no-Ahimani noThalimayi.+ 11  Ukusuka lapho waqhubeka eviva eyolwa nabakhileyo eDebhiri.+ (Igama leDebhiri ngaphambi kwalokho kwakuyiKiriyati-seferi.)+ 12  Khona-ke uKalebi+ wathi: “Noma ubani oshaya iKiriyati-seferi alithumbe, ngizomganisela u-Akisa+ indodakazi yami.”+ 13  U-Otheniyeli+ indodana kaKhenazi,+ umfowabo+ kaKalebi omncane, walithumba. Ngenxa yalokho wamganisela u-Akisa indodakazi yakhe.+ 14  Kwathi lapho indodakazi isigoduka, yayilokhu imshoshozela ukuba acele insimu kuyise. Yabe isishaya izandla iphezu kwembongolo.+ Khona-ke uKalebi wathi kuyo: “Ufunani?” 15  Ngakho yathi kuye: “Ngiphe isibusiso,+ ngenxa yokuthi unginiké isiqephu sezwe esingaseningizimu, kumelwe unginike neGulothi-mayimi.” Ngalokho uKalebi wayinika iGulothi+ Elingenhla neGulothi Elingezansi. 16  Futhi amadodana omKheni,+ uMose ayengumkhwenyana wakhe,+ akhuphuka aphuma emzini wemithi yesundu+ kanye nabantwana bakwaJuda aya ehlane lakwaJuda, eliseningizimu ye-Aradi.+ Khona-ke ahamba futhi ahlala nabantu.+ 17  Kodwa uJuda waqhubeka eviva noSimeyoni umfowabo, bashaya amaKhanani ahlala eZefati balinikela ekubhujisweni.+ Yingakho igama lalowo muzi kwathiwa iHorma.+ 18  Ngemva kwalokho uJuda wathumba iGaza+ nendawo yalo ne-Ashikeloni+ nendawo yalo ne-Ekroni+ nendawo yalo. 19  UJehova waqhubeka enoJuda, kangangokuba wadla isifunda sezintaba, kodwa akakwazanga ukuphuca abakhileyo ethafeni eliphansi ifa labo, ngoba babenezinqola zempi+ ezinamasikela amakhulu ensimbi.+ 20  Lapho uKalebi enikwa iHebroni, njengoba nje uMose ayethembisile,+ wabe esexosha lapho amadodana amathathu ka-Anaki.+ 21  Abantwana bakwaBhenjamini abazange bawaxoshe amaJebusi ayehlala eJerusalema;+ kunalokho amaJebusi ayaqhubeka ehlala nabantwana bakwaBhenjamini eJerusalema kuze kube yilolu suku.+ 22  Phakathi naleso sikhathi indlu kaJosefa+ nayo yakhuphuka yalwa neBhethele,+ futhi uJehova wayenayo.+ 23  Indlu kaJosefa yahlola+ iBhethele (ngaphambi kwalokho igama lalowo muzi kwakuyiLuze),+ 24  abalindi babona umuntu ephuma emzini. Ngakho bathi kuye: “Sicela usibonise indlela yokungena emzini, ngokuqinisekile sizokubonisa umusa.”+ 25  Ngakho lo muntu wababonisa indlela yokungena emzini; futhi bawushaya umuzi ngosiko lwenkemba,+ kodwa bamyeka+ lo muntu nawo wonke umkhaya wakhe. 26  Ngemva kwalokho lo muntu waya ezweni lamaHeti+ wakha umuzi wawuqamba ngokuthi yiLuze. Lelo yigama lawo kuze kube yilolu suku. 27  UManase+ akazange alidle iBheti-sheyani+ nemizana yalo engaphansi neThahanaki+ nemizana yalo engaphansi nabakhileyo eDori+ nemizana yalo engaphansi nabakhileyo eJibhileyamu+ nemizana yalo engaphansi nabakhileyo eMegido+ nemizana yalo engaphansi, kodwa amaKhanani aphikelela nokuhlala kuleli zwe.+ 28  U-Israyeli waba namandla+ wenzisa amaKhanani umsebenzi ophoqelelwe,+ futhi akazange awaxoshe ngokuphelele.+ 29  U-Efrayimi naye akazange awaxoshe amaKhanani ayehlala eGezeri, kunalokho amaKhanani aqhubeka ehlala phakathi kwakhe eGezeri.+ 30  UZebhuloni+ akazange abaxoshe abakhileyo eKitroni nabakhileyo eNahaloli,+ kunalokho amaKhanani aqhubeka ehlala phakathi kwakhe+ futhi enziswa umsebenzi ophoqelelwe.+ 31  U-Asheri+ akazange abaxoshe abakhileyo e-Ako nabakhileyo eSidoni+ nase-Ahilabi nase-Akizibi+ naseHelba nase-Afiki+ naseRehobe.+ 32  Abakwa-Asheri baqhubeka behlala phakathi kwamaKhanani ayehlala kulelo zwe, ngoba abazange bawaxoshe.+ 33  UNafetali+ akazange abaxoshe abakhileyo eBheti-shemeshi nabakhileyo eBheti-anati,+ kunalokho baqhubeka behlala phakathi kwamaKhanani ayehlala kulelo zwe;+ futhi abakhileyo eBheti-shemeshi naseBheti-anati baba ngabakhe ukuze benze umsebenzi ophoqelelwe.+ 34  Ama-Amori ayelokhu ecindezela abantwana bakwaDani+ ebadudulela esifundeni sezintaba, ngoba awazange abavumele ukuba behlele ethafeni eliphansi.+ 35  Ngakho ama-Amori aphikelela nokuhlala eNtabeni iHeresi nase-Ajaloni+ naseShahalibhimi.+ Kodwa isandla sendlu kaJosefa saba nzima kakhulu kangangokuba aphoqelelwa ukuba enze umsebenzi okhandlayo.+ 36  Indawo yama-Amori yayiqala emmangweni wase-Akarabimi,+ kusukela eSela kuya phezulu.

Imibhalo yaphansi