Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 Thimothewu 4:1-22

4  Ngiyakuyala nokukuyala phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu, omiselwe ukwahlulela+ abaphilayo nabafileyo,+ nangokubonakaliswa kwakhe+ nombuso wakhe,+  ngithi, shumayela izwi,+ ube kulo unomuzwa wokuphuthuma ngenkathi evumayo,+ ngenkathi enzima,+ usole,+ ukhuze, ukhuthaze, ngakho konke ukubekezela+ nekhono lokufundisa.  Ngoba kuyokuba khona inkathi lapho bengayikuyibekezelela khona imfundiso ephilayo,+ kodwa, ngokuvumelana nezifiso zabo siqu, bayozibuthela abafundisi ukuze babakitaze izindlebe;+  futhi bayofulathelisa izindlebe zabo eqinisweni, kuyilapho bephendulelwa ezindabeni ezingamanga.+  Nokho, wena hlala usangulukile+ kuzo zonke izinto, ukhuthazele ngaphansi kokubi,+ wenze umsebenzi womvangeli,+ uyifeze ngokugcwele inkonzo yakho.+  Ngoba kakade sengithululwa njengomnikelo wokuphuzwayo,+ futhi isikhathi esifanele sokukhululwa+ kwami sesiseduze.  Ngikulwile ukulwa okuhle,+ ngiligijimile ibanga ngaze ngayoqeda,+ ngilugcinile ukholo.+  Kusukela manje kuqhubeke ngigcinelwe umqhele wokulunga,+ lowo iNkosi, umahluleli olungileyo,+ eyonginika wona njengomvuzo+ ngalolo suku,+ nokho kungemina ngedwa, kodwa futhi nabo bonke labo abakuthandile ukubonakaliswa kwayo.  Yenza konke okusemandleni akho ukuba uze kimi ngokushesha.+ 10  Ngoba uDema+ ungishiyile ngoba ethanda isimiso+ samanje sezinto, waya eThesalonika; uKreske eGalathiya,+ uThithu eDalmathiya. 11  NguLuka yedwa onami. Thatha uMarku uze naye, ngoba ulusizo+ kimi ekukhonzeni. 12  Kodwa uThikhiku+ ngimthumé e-Efesu. 13  Lapho uza, uze nesambatho engasishiya eTrowa+ kuKarpu, nemiqulu, ikakhulukazi eyesikhumba. 14  U-Aleksandru+ umkhandi wethusi wangenza okuningi okubi—uJehova uyombuyisela ngokwezenzo zakhe+ 15  nawe umqaphele, ngoba wamelana namazwi ethu ngezinga eleqile. 16  Ekuzivikeleni kwami kokuqala akekho oweza ngakimi, kodwa bonke baqala ukungishiya+—sengathi bangebalelwe+ kona— 17  kodwa iNkosi yema eduze kwami+ futhi yangipha amandla,+ ukuze ukushumayela kufezwe ngokugcwele ngami futhi zonke izizwe zikuzwe;+ futhi ngakhululwa emlonyeni wengonyama.+ 18  INkosi iyongikhulula kuyo yonke imisebenzi emibi,+ ingisindisele umbuso wayo wasezulwini.+ Inkazimulo mayibe kuyo kuze kube phakade naphakade. Amen. 19  Ungikhonzele kuPriska+ no-Akhwila nasendlini ka-Onesiforu.+ 20  U-Erastu+ wasala eKorinte,+ uTrofimu+ yena ngamshiya egula eMilethu.+ 21  Yenza konke okusemandleni ukuba ufike ngaphambi kobusika. Uyakhonza u-Evubulu, kanjalo noPhude noLinu noKlawudiya nabo bonke abazalwane. 22  INkosi mayibe nomoya owubonisayo.+ Umusa wayo ongafanelwe ube nani.

Imibhalo yaphansi