2 Samuweli 9:1-13

9  UDavide wathi: “Ingabe usekhona osele endlini kaSawule, ukuze ngimbonise umusa wothando+ ngenxa kaJonathani?”+  Manje indlu kaSawule yayinenceku egama layo linguZiba.+ Ngakho bayibizela kuDavide, inkosi yathi kuyo: “Ingabe unguZiba?” yena wathi: “Ngiyinceku yakho.”  Inkosi yaqhubeka yathi: “Ingabe usekhona omunye wendlu kaSawule, ukuze ngimbonise umusa wothando kaNkulunkulu?”+ UZiba wathi enkosini: “Kusekhona indodana kaJonathani, ekhubazekile ezinyaweni.”+  Khona-ke inkosi yathi kuye: “Iphi?” Ngakho uZiba wathi enkosini: “Bheka! Isemzini kaMakiri+ indodana ka-Amiyeli eLo-debari.”+  Ngokushesha iNkosi uDavide yathumela yamlanda emzini kaMakiri indodana ka-Amiyeli eLo-debari.  Lapho uMefibhosheti indodana kaJonathani indodana kaSawule engena kuDavide, wawa ngobuso ngaso leso sikhathi wakhothama.+ Khona-ke uDavide wathi: “Mefibhosheti!” yena wathi: “Nansi inceku yakho.”  Waqhubeka uDavide wathi kuye: “Ungesabi, ngoba nakanjani ngizokubonisa umusa wothando+ ngenxa kaJonathani uyihlo,+ futhi ngizobuyisela kuwe wonke amasimu+ kaSawule umkhulu wakho, futhi wena ngokwakho uzodla isinkwa etafuleni lami njalo.”+  Lapho ezwa lokho wawa ngobuso wathi: “Iyini inceku yakho ukuba uphendulele ubuso bakho enjeni efile+ enjengami?”  Inkosi yabe isibiza uZiba, isikhonzi sikaSawule, yathi kuye: “Yonke into ebingekaSawule nayo yonke indlu yakhe ngiyinika+ umzukulu wenkosi yakho. 10  Kumelwe umlimele umhlabathi, wena namadodana akho nezinceku zakho, futhi kumelwe ubuthe isivuno, futhi kumelwe sibe ngukudla kwalabo abangabomzukulu wenkosi yakho, badle; kodwa uMefibhosheti yena, umzukulu wenkosi yakho, uzokudla isinkwa etafuleni lami njalo.”+ UZiba wayenamadodana ayishumi nanhlanu nezinceku ezingamashumi amabili.+ 11  Ngakho uZiba wathi enkosini: “Inceku yakho izokwenza ngokwakho konke inkosi yami inkosi ekuyala inceku yayo; kodwa uMefibhosheti+ udla etafuleni lami njengenye yamadodana enkosi.” 12  Manje uMefibhosheti wayenendodana esencane egama layo kunguMikha,+ futhi bonke ababehlala endlini kaZiba babeyizinceku zikaMefibhosheti. 13  UMefibhosheti yena wayehlala eJerusalema, ngoba wayedla njalo etafuleni lenkosi,+ futhi wayekhubazekile kuzo zombili izinyawo zakhe.+

Imibhalo yaphansi