2 Samuweli 8:1-18

8  Kwathi kamuva uDavide wabulala amaFilisti+ wawanqoba,+ uDavide wathatha iMethegi-ama esandleni samaFilisti.  Waqhubeka wabulala abakwaMowabi+ wabalinganisa ngomucu, ebalalisa phansi emhlabathini ukuze alinganise imicu emibili ababulale, nomucu ogcwele abalonde;+ abakwaMowabi baba yizinceku+ zikaDavide zokuletha inkokhiso.+  UDavide waqhubeka futhi wabulala uHadadezeri+ indodana kaRehobe inkosi yaseZoba+ njengoba ayesendleleni eyobuyisela ukulawula kwakhe emfuleni i-Ewufrathe.+  UDavide wathumba kuye izinkweli zamahhashi eziyinkulungwane namakhulu ayisikhombisa namadoda ayimigundatshani ayizinkulungwane ezingamashumi amabili;+ uDavide wawanquma imisipha+ wonke amahhashi ezinqola,+ kodwa washiya kuwo amahhashi ezinqola ayikhulu.  Lapho iSiriya laseDamaseku+ liza lizosiza uHadadezeri inkosi yaseZoba, khona-ke uDavide wabulala phakathi kwamaSiriya amadoda ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili.+  Ngaphezu kwalokho, uDavide wabeka izikaniso zamabutho+ eSiriya laseDamaseku; amaSiriya aba izinceku zikaDavide zokuletha inkokhiso.+ UJehova waqhubeka emsindisa uDavide nomaphi lapho ayeya khona.+  Ngaphezu kwalokho uDavide wathatha izihlangu zegolide eziyiziyingelezi+ ezazisezincekwini zikaHadadezeri waziletha eJerusalema.  EBhetha naseBherothayi, imizi kaHadadezeri, iNkosi uDavide yathatha ithusi eliningi kakhulu.+  Manje uThoyi inkosi yaseHamati+ wezwa ukuthi uDavide wayelibulale lonke ibutho lempi likaHadadezeri.+ 10  Ngakho uThoyi wathumela uJoramu indodana yakhe eNkosini uDavide ukuba ayibuze ngenhlalakahle yayo+ futhi ayihalalisele ngokuthi yayilwe noHadadezeri yambulala (ngoba uHadadezeri weyeqeqeshelwe ukulwa noThoyi); futhi esandleni sakhe kwakukhona izinto zesiliva nezinto zegolide nezinto zethusi.+ 11  Nalezi futhi iNkosi uDavide yazingcwelisela uJehova, kanye nesiliva negolide eyayilingcwelisile livela kuzo zonke izizwe eyayizinqobile,+ 12  eSiriya nakwaMowabi+ nakubantwana bakwa-Amoni nakumaFilisti+ naku-Amaleki+ nasempangweni kaHadadezeri indodana kaRehobe inkosi yaseZoba.+ 13  UDavide wazenzela igama lapho ebuya ukuyobulala abakwa-Edomi eSigodini Sikasawoti+—izinkulungwane eziyishumi nesishiyagalombili.+ 14  Futhi wagcina izikaniso zamabutho zimisiwe kwa-Edomi.+ Kulo lonke elakwa-Edomi wamisa izikaniso zamabutho, bonke abakwa-Edomi baba yizinceku zikaDavide;+ uJehova wayelokhu emsindisa uDavide nomaphi lapho ayeya khona.+ 15  UDavide waqhubeka ebusa phezu kuka-Israyeli wonke;+ futhi uDavide wayeqhubeka ekhipha izinqumo zokwahlulela nokulunga+ kubo bonke abantu bakhe.+ 16  UJowabe+ indodana kaZeruya wayephezu kwebutho, uJehoshafati+ indodana ka-Ahiludi engumgcini-mibhalo. 17  UZadoki+ indodana ka-Ahithubi no-Ahimeleki+ indodana ka-Abhiyathara babengabapristi, uSeraya engunobhala. 18  UBhenaya+ indodana kaJehoyada wayephezu kwamaKhereti+ namaPheleti.+ Amadodana kaDavide wona, aba ngabapristi.+

Imibhalo yaphansi