2 Samuweli 7:1-29

7  Kwathi lapho inkosi isihlala endlini yayo+ futhi uJehova eseyinike ukuphumula kuzo zonke izitha zayo nxazonke,+  khona-ke inkosi yathi kuNathani+ umprofethi: “Bheka, manje, mina ngihlala endlini yemisedari+ kuyilapho umphongolo kaNkulunkulu weqiniso wona uhlala phakathi kwezindwangu zamatende.”+  UNathani wathi enkosini: “Konke okusenhliziyweni yakho—hamba ukwenze,+ ngoba uJehova unawe.”  Kwathi ngalobo busuku izwi+ likaJehova lafika kuNathani, lathi:  “Hamba, uthi encekwini yami uDavide, ‘Yilokhu uJehova akushilo: “Ingabe wena kufanele ungakhele indlu yokuhlala?+  Ngoba angizange ngihlale endlini kusukela osukwini lokubakhuphula kwami abantwana bakwa-Israyeli ngibakhipha eGibhithe kuze kube yilolu suku,+ kodwa bengihamba+ njalo ngisetendeni+ nasetabernakele.+  Phakathi naso sonke isikhathi ebengihambahamba ngaso phakathi kwabo bonke abantwana bakwa-Israyeli,+ likhona yini izwi engalikhuluma nesinye sezizwe zakwa-Israyeli+ engasiyala ukuba seluse abantu bami u-Israyeli, ngathi, ‘Kungani ningangakhelanga indlu yemisedari?’”’  Manje yilokhu ozokusho encekwini yami uDavide, ‘Yilokhu uJehova wamabutho akushilo: “Mina ngokwami ngakuthatha edlelweni ulandela umhlambi wezimvu+ ukuze ube umholi+ phezu kwabantu bami u-Israyeli.  Ngizoba nawe nomaphi lapho uya khona,+ futhi ngizozinquma ziphele zonke izitha zakho phambi kwakho;+ ngokuqinisekile ngizokwenzela igama elikhulu,+ njengegama labantu abakhulu abasemhlabeni. 10  Ngizomisela abantu bami u-Israyeli indawo+ ngibatshale,+ futhi impela bayohlala lapho bekhona, bangaphinde baphazanyiswe; amadodana okungalungi ngeke esabahlupha njengoba enza ekuqaleni,+ 11  yebo kusukela mhla ngibeka abahluleli+ ukuba babe negunya phezu kwabantu bami u-Israyeli; futhi ngizokunika ukuphumula kuzo zonke izitha zakho.+ “‘“UJehova ukutshelile ukuthi uJehova uyokwakhela indlu.+ 12  Lapho izinsuku zakho ziphelela,+ futhi kudingeka ukuba ulale nokhokho bakho,+ khona-ke ngokuqinisekile ngiyovusa inzalo yakho ngemva kwakho, eyophuma ezibilinini zakho; futhi impela ngiyowumisa uqine umbuso wayo.+ 13  Yiyo eyokwakhela igama lami indlu,+ futhi ngokuqinisekile ngiyosimisa siqine isihlalo sobukhosi sombuso wayo kuze kube nini nanini.+ 14  Mina ngokwami ngiyoba uyise,+ yona ibe yindodana yami.+ Lapho yonile ngiyoyisola ngenduku+ yabantu nangemivimbo yamadodana ka-Adamu. 15  Umusa wami wothando wona, ngeke usuke kuyo ngendlela engawususa ngayo kuSawule,+ engamsusa ngenxa yakho. 16  Ngokuqinisekile, indlu yakho nombuso wakho kuyoma kugxile phambi kwakho kuze kube nini nanini; sona kanye isihlalo sakho sobukhosi siyoma siqine kuze kube nini nanini.”’”+ 17  UNathani wakhuluma noDavide ngokwawo wonke la mazwi nangokwawo wonke lo mbono.+ 18  Ngenxa yalokho iNkosi uDavide yangena yahlala phansi phambi kukaJehova yathi: “O Nkosi EnguMbusi Jehova, ngingubani mina?+ Futhi iyini indlu yami ukuba uze ungilethe kuleli zinga? 19  Njengokungathi lokhu kuyinto encane emehlweni akho, O Nkosi EnguMbusi Jehova, ubuye futhi ukhuluma ngokuqondene nendlu yenceku yakho kuze kube sesikhathini esizayo esikude; futhi lona ngumthetho onikwa isintu,+ Nkosi EnguMbusi Jehova.+ 20  O Nkosi EnguMbusi Jehova, yini enye uDavide angayinezela futhi ayikhulume kuwe, njengoba wena ngokwakho uyazi kahle inceku yakho?+ 21  Ngenxa yezwi lakho+ nangokuvumelana nenhliziyo yakho+ uye wenza zonke lezi zinto ezinkulu ukuze wenze inceku yakho ukuba izazi.+ 22  Kungaleso sizathu umkhulu impela,+ Nkosi EnguMbusi Jehova; ngoba akekho omunye onjengawe,+ futhi akekho uNkulunkulu ngaphandle kwakho+ phakathi kwabo bonke esizwé ngabo ngezindlebe zethu. 23  Futhi yisiphi isizwe emhlabeni esinjengabantu bakho u-Israyeli,+ uNkulunkulu azikhululela bona njengesizwe+ wazenzela igama+ futhi wabenzela izinto ezinkulu nezesabekayo+—ukuze uxoshe izizwe nonkulunkulu bazo ngenxa yabantu bakho, ozikhululele+ bona eGibhithe? 24  Wazimisela abantu bakho u-Israyeli+ baqina baba yisizwe sakho kuze kube nini nanini; futhi wena, Jehova, uye waba nguNkulunkulu wabo.+ 25  “Manje, Jehova Nkulunkulu, izwi olikhulumile ngokuphathelene nenceku yakho nangokuphathelene nendlu yayo lifeze kuze kube nini nanini futhi wenze njengoba nje ukhulumile.+ 26  Igama lakho malibe likhulu kuze kube nini nanini,+ kuthiwe, ‘UJehova wamabutho unguNkulunkulu phezu kuka-Israyeli,’+ futhi yona kanye indlu yenceku yakho uDavide mayime iqine phambi kwakho.+ 27  Ngoba wena, Jehova wamabutho Nkulunkulu ka-Israyeli, wambulile endlebeni yenceku yakho, wathi, ‘Ngizokwakhela indlu.’+ Yingakho inceku yakho ibe nesibindi sokuthandaza kuwe lo mthandazo.+ 28  Manje, Nkosi EnguMbusi Jehova, wena unguNkulunkulu weqiniso; futhi amazwi akho, mawabe yiqiniso,+ njengoba uthembisa inceku yakho lobu buhle.+ 29  Manje kwenze kube umsebenzi wakho ukubusisa+ indlu yenceku yakho ukuba iqhubeke kuze kube nini nanini phambi kwakho;+ ngoba wena, Nkosi EnguMbusi Jehova, uthembisile, futhi ngenxa yesibusiso sakho indlu yenceku yakho mayibusiswe kuze kube nini nanini.”+

Imibhalo yaphansi