2 Samuweli 6:1-23

6  UDavide waphinda futhi wabutha wonke amadoda ekhethelo kwa-Israyeli,+ izinkulungwane ezingamashumi amathathu.  Khona-ke uDavide nabo bonke abantu ababenaye basukuma baya eBhahale-juda+ ukuze bawukhuphule lapho umphongolo+ kaNkulunkulu weqiniso, lapho libizwa khona igama, igama+ likaJehova wamabutho,+ ohlezi phezu kwamakherubi.+  Nokho, bawulayisha phezu kwenqola entsha umphongolo kaNkulunkulu weqiniso,+ ukuze bawuthwale bawususe emzini ka-Abhinadaba,+ owawusegqumeni; u-Uza no-Ahiyo,+ amadodana ka-Abhinadaba, babehola le nqola entsha.  Ngakho bawuthwala besuka emzini ka-Abhinadaba, owawusegqumeni—kanye nomphongolo kaNkulunkulu weqiniso; u-Ahiyo wayehamba ngaphambi koMphongolo.  UDavide nayo yonke indlu ka-Israyeli babegiya phambi kukaJehova ngazo zonke izinhlobo zezinto zomculo zokhuni lomjunipha nangamahabhu+ nangezinsimbi zomculo ezinezintambo+ nangamathamborini+ nangobuxhaka obukhencezayo nangamasimbali.+  Kancane kancane bafika ngasesibuyeni sikaNakoni, manje u-Uza+ welulela isandla sakhe emphongolweni kaNkulunkulu weqiniso wawubamba,+ ngoba izinkabi zacishe zawugumbuqela.  Intukuthelo+ kaJehova yamvuthela u-Uza, uNkulunkulu weqiniso wambulala+ khona lapho ngenxa yalesi senzo sokungabi nanhlonipho, kangangokuba wafela khona lapho eduze komphongolo kaNkulunkulu weqiniso.+  UDavide wathukuthela ngenxa yokuthi uJehova wayemvuthele ngolaka u-Uza, leyo ndawo yabizwa ngokuthi iPherezi-uza kuze kube yilolu suku.+  UDavide wamesaba uJehova+ ngalolo suku wathi: “Uzokuza kanjani kimi umphongolo kaJehova?”+ 10  UDavide akathandanga ukuwususa umphongolo kaJehova awulethe kuye eMzini KaDavide.+ Ngakho uDavide wayala ukuba uthwalwe uchezukiselwe emzini ka-Obede-edomi+ umGiti.+ 11  Umphongolo kaJehova waqhubeka uhlala endlini ka-Obede-edomi umGiti izinyanga ezintathu; uJehova wayelokhu embusisa+ u-Obede-edomi nayo yonke indlu yakhe.+ 12  Ekugcineni kwabikwa eNkosini uDavide, kuthiwa: “UJehova uyibusisile indlu ka-Obede-edomi nakho konke okungokwakhe ngenxa yomphongolo kaNkulunkulu weqiniso.” Ezwa lokho uDavide wahamba wawukhipha umphongolo kaNkulunkulu weqiniso endlini ka-Obede-edomi wawukhuphulela eMzini KaDavide ngokujabula.+ 13  Kwathi lapho abathwali+ bomphongolo kaJehova sebehambe izinyathelo eziyisithupha, ngokushesha wenza umhlatshelo wenkunzi nokukhuluphalisiweyo.+ 14  UDavide wayedansa phambi kukaJehova ngawo wonke amandla akhe, sonke leso sikhathi uDavide ebhince i-efodi+ lelineni. 15  UDavide nayo yonke indlu ka-Israyeli babekhuphula umphongolo+ kaJehova ngokumemeza kwenjabulo+ nangomsindo wophondo.+ 16  Kwathi lapho umphongolo kaJehova ungena eMzini KaDavide, uMikhali,+ indodakazi kaSawule, walunguza phansi ngefasitela wabona iNkosi uDavide igxumagxuma idansa phambi kukaJehova; waqala ukuyidelela+ enhliziyweni yakhe.+ 17  Ngakho bawungenisa umphongolo kaJehova bawubeka endaweni yawo ngaphakathi etendeni uDavide ayeligxumekele wona;+ okwathi ngemva kwalokho uDavide wanikela imihlatshelo yokushiswa+ nemihlatshelo yenhlanganyelo+ phambi kukaJehova. 18  Lapho uDavide eseqedile ukunikela imihlatshelo yokushiswa nemihlatshelo yenhlanganyelo, khona-ke wabusisa+ abantu egameni likaJehova+ wamabutho. 19  Ngaphezu kwalokho, wahlukanisela+ bonke abantu, sonke isixuku sakwa-Israyeli, indoda nowesifazane ngokufanayo, ngamunye iqebelengwane lesinkwa elimise okwesongo neqebelengwane lamasundu neqebelengwane elenziwe ngamagilebhisi omisiwe,+ okwathi ngemva kwalokho bonke abantu bahamba yilowo nalowo waya emzini wakhe. 20  Manje uDavide wabuya ukuba abusise indlu yakhe,+ uMikhali,+ indodakazi kaSawule, waphuma wamhlangabeza uDavide wayesethi: “Yeka ukuthi namuhla inkosi yakwa-Israyeli izenze yakhazimula kanjani+ lapho izambula namuhla emehlweni ezincekukazi zezinceku zayo, njengoba nje omunye wabantu abangenangqondo ezambula ngokuqondile!”+ 21  UDavide wamphendula uMikhali wathi: “Bekuphambi kukaJehova, owakhetha mina kunoyihlo nayo yonke indlu yakhe ukuba angibeke ngibe negunya+ njengomholi phezu kwabantu bakaJehova u-Israyeli, futhi ngizogiya phambi kukaJehova.+ 22  Ngizozenza ngideleleke ngisho nangaphezu kwalokhu,+ futhi ngizoba ophansi emehlweni ami; lezo zincekukazi okhulume ngazo ngizimisele ukuzikhazimulisa nazo.”+ 23  Ngakho, uMikhali,+ indodakazi kaSawule, akabanga namntwana kwaze kwaba usuku lokufa kwakhe.

Imibhalo yaphansi