2 Samuweli 5:1-25

5  Ngokuhamba kwesikhathi zonke izizwe zakwa-Israyeli zeza kuDavide+ eHebroni+ zathi: “Bheka! Thina siyithambo lakho nenyama yakho.+  Izolo nangaphambili+ lapho uSawule eseyinkosi phezu kwethu, nguwe ngokwakho owawuhola u-Israyeli umkhipha futhi umngenisa.+ UJehova wathi kuwe, ‘Wena uqobo uyokwelusa+ abantu bami u-Israyeli, futhi wena uqobo uyoba umholi+ phezu kuka-Israyeli.’”  Ngakho wonke amadoda amadala+ akwa-Israyeli eza enkosini eHebroni, iNkosi uDavide yenza isivumelwano+ nawo eHebroni phambi kukaJehova; okwathi ngemva kwalokho amgcoba+ uDavide njengenkosi phezu kuka-Israyeli.+  UDavide wayeneminyaka engamashumi amathathu ubudala lapho eba yinkosi. Wabusa njengenkosi iminyaka engamashumi amane.+  EHebroni wabusa njengenkosi phezu kukaJuda iminyaka eyisikhombisa nezinyanga eziyisithupha;+ eJerusalema+ wabusa njengenkosi iminyaka engamashumi amathathu nantathu phezu kuka-Israyeli wonke noJuda.  Ngenxa yalokho inkosi kanye namadoda ayekanye nayo baya eJerusalema beyokulwa namaJebusi+ ayehlala ezweni, wona athi kuDavide: “Ngeke ungene lapha, izimpumputhe nezinyonga zizokunqanda ngokuqinisekile,”+ ecabanga ukuthi: “UDavide ngeke angene lapha.”  Noma kunjalo, uDavide wasithatha isiphephelo saseZiyoni,+ okungukuthi, uMuzi KaDavide.+  Ngakho uDavide wathi ngalolo suku: “Noma ubani oyobulala amaJebusi,+ makasebenzise umhubhe wamanzi+ athintane nezinyonga nezimpumputhe, ezizondekayo emphefumulweni kaDavide!” Kungaleso sizathu kuthiwa: “Oyimpumputhe nolunyonga ngeke angene endlini.”  UDavide wahlala kuso isiphephelo, sabizwa ngokuthi uMuzi KaDavide; uDavide wakha nxazonke ukusuka eNdundumeni+ nangaphakathi. 10  Kanjalo uDavide wayelokhu eba mkhulu,+ futhi uJehova uNkulunkulu wamabutho+ wayenaye.+ 11  UHiramu+ inkosi yaseThire wathumela izithunywa+ kuDavide, nemisedari+ nabasebenza ngokhuni nabasebenza ngetshe lokwakha izindonga, bakhela uDavide indlu.+ 12  UDavide wazi ukuthi uJehova wayemmise ngokuqinile njengenkosi phezu kuka-Israyeli+ nokuthi wayewuphakamisile+ umbuso wakhe ngenxa yabantu bakhe u-Israyeli.+ 13  Phakathi nalesi sikhathi, uDavide waqhubeka ethatha izancinza+ nabafazi+ abengeziwe eJerusalema ngemva kokuba esebuyile eHebroni; uDavide waqhubeka ezala amadodana namadodakazi engeziwe. 14  Yilawa amagama alawo azalelwa wona eJerusalema: UShamuwa+ noShobabi+ noNathani+ noSolomoni,+ 15  no-Ibhari no-Elishuwa+ noNefegi+ noJafiya,+ 16  no-Elishama+ no-Eliyada no-Elifeleti.+ 17  AmaFilisti ezwa ukuthi uDavide ugcotshwe njengenkosi phezu kuka-Israyeli.+ Wonke amaFilisti akhuphuka ezofuna uDavide. Lapho uDavide ezwa ngakho, wehlela endaweni okulukhuni ukuyifinyelela.+ 18  AmaFilisti wona, eza alokhu ezulazula ethafeni eliphansi lamaRefa.+ 19  UDavide wabuza+ uJehova, wathi: “Ngikhuphuke yini ngiyokulwa namaFilisti? Ingabe uzowanikela esandleni sami?” UJehova wathi kuDavide: “Khuphuka, ngoba nakanjani ngizowanikela amaFilisti ezandleni zakho.”+ 20  Ngakho uDavide wafika eBhali-pherazimi,+ wawabulala lapho uDavide. Ngenxa yalokho wathi: “UJehova ufohlé ezitheni zami+ ngaphambi kwami, ngokungathi ngesikhala esivulwe amanzi.” Yingakho aqamba leyo ndawo ngokuthi iBhali-pherazimi.+ 21  Ngenxa yalokho azishiya lapho izithombe zawo,+ ngakho uDavide namadoda ayekanye naye bazithatha.+ 22  Kamuva amaFilisti aphinda futhi+ akhuphuka azulazula ethafeni eliphansi lamaRefa.+ 23  UDavide wabuza+ uJehova, kodwa wathi: “Akumelwe ukhuphuke. Zungeza uye ngemva kwawo, uwaqhamukele phambi kwezihlahla zamabhakha.+ 24  Kuyothi lapho uzwa umsindo wokumasha ezihlokweni zezihlahla zamabhakha, ngaleso sikhathi wenze ngokushesha,+ ngoba ngaleso sikhathi uJehova uyobe ephume ngaphambi kwakho ukuba alishaye ikamu lamaFilisti.”+ 25  Ngakho uDavide wenza ngaleyo ndlela, njengoba nje uJehova ayemyalile,+ wawabulala+ amaFilisti kusukela eGeba+ kuze kufike eGezeri.+

Imibhalo yaphansi