2 Samuweli 4:1-12

4  Lapho indodana+ kaSawule izwa ukuthi u-Abhineri ufile eHebroni,+ izandla zayo zaba buthaka+ futhi wonke ama-Israyeli aphazamiseka.  Kwakukhona amadoda amabili, izinduna zamaviyo angabaphangi,+ ayengawendodana kaSawule, igama lenye kunguBhahana igama lenye kunguRekabi, amadodana kaRimoni waseBheyeroti, kubantwana bakwaBhenjamini; ngoba iBheyeroti+ nalo lalibalwa njengengxenye yakwaBhenjamini.  AbaseBheyeroti babalekela eGitayimi,+ baba abafokazi khona kuze kube yilolu suku.  UJonathani,+ indodana kaSawule, wayenendodana ekhubazekile ezinyaweni.+ Yayineminyaka emihlanu ubudala lapho kufika umbiko ngoSawule noJonathani uvela eJizreyeli;+ umzanyana wayo wayithwala wabaleka, kodwa kwathi lapho egijima enetwetwe ebaleka, yawa yaba lunyonga. Igama layo kwakunguMefibhosheti.+  Amadodana kaRimoni waseBheyeroti, uRekabi noBhahana, ahamba angena endlini ka-Ishi-bhosheti+ ngesikhathi sokushisa kosuku, esathathe isithongwana sakhe sasemini.  Bangena phakathi nendlu njengabantu abalande ukolweni, base bemgalela esiswini;+ uRekabi noBhahana+ umfowabo baphunyuka bangabonwa.  Lapho bengena endlini, wayelele embhedeni wakhe ekamelweni lakhe lokulala elingaphakathi, base bemshaya bambulala,+ kwathi emva kwalokho banquma ikhanda+ lakhe balithatha ikhanda bahamba ngendlela eya e-Araba ubusuku bonke.  Ekugcineni bafika belethe ikhanda lika-Ishi-bhosheti+ kuDavide eHebroni bathi enkosini: “Nanti ikhanda lika-Ishi-bhosheti indodana kaSawule isitha sakho+ esasifuna umphefumulo wakho;+ kodwa namuhla uJehova unika inkosi yami inkosi impindiselo+ kuSawule nasenzalweni yakhe.”  Nokho, uDavide wabaphendula oRekabi noBhahana umfowabo, amadodana kaRimoni waseBheyeroti, wathi kubo: “Kuphila kukaJehova+ owakhulula+ umphefumulo wami+ kukho konke ukucindezeleka,+ 10  lapho kuba khona obika kimi,+ ethi, ‘Bheka uSawule ufile,’ yena emehlweni akhe enjengoletha izindaba ezinhle, nokho mina ngambamba ngambulala+ eZikilagi kuyilapho kwakufanele ngimnike inkokhelo yesithunywa; 11  kakhulu kangakanani lapho abantu ababi+ bebulele umuntu olungile endlini yakhe phezu kombhede wakhe? Ingabe manje akufanele ngilifune igazi lakhe ezandleni zenu,+ futhi ingabe akumelwe nginisuse emhlabeni?”+ 12  Ngalokho uDavide wayala izinsizwa zababulala+ zabanquma izandla nezinyawo zabalengisa+ ngasechibini eHebroni; ikhanda lika-Ishi-bhosheti balithatha balingcwaba engcwabeni lika-Abhineri eHebroni.+

Imibhalo yaphansi