2 Samuweli 3:1-39

3  Impi phakathi kwendlu kaSawule nendlu kaDavide yathatha isikhathi eside;+ uDavide wayelokhu eba namandla ngokwengeziwe,+ indlu kaSawule yayilokhu incipha.+  Phakathi nalesi sikhathi, uDavide wazala amadodana+ eHebroni,+ izibulo lakhe kwaba u-Amnoni+ ku-Ahinohama+ umJizreyelikazi.  Indodana yakhe yesibili kwakunguKileyabi+ ku-Abhigayili+ umkaNabali umKarmeli, eyesithathu kwakungu-Absalomu+ indodana kaMahakha indodakazi kaTalimayi+ inkosi yaseGeshuri.  Eyesine kwakungu-Adoniya+ indodana kaHagiti,+ eyesihlanu kwakunguShefathiya+ indodana ka-Abhithali.  Eyesithupha kwakungu-Itereyamu+ ku-Egila, umkaDavide. Yilawa azalelwa wona uDavide eHebroni.  Lapho isaqhubeka impi phakathi kwendlu kaSawule nendlu kaDavide, u-Abhineri+ wayeqhubeka eqinisa isikhundla sakhe endlini kaSawule.  USawule wayenesancinza esigama laso kwakunguRizpa+ indodakazi ka-Aya.+ Kamuva u-Ishi-bhosheti+ wathi ku-Abhineri: “Ukwenzeleni ukuba ulale nesancinza+ sikababa?”  U-Abhineri wathukuthela kakhulu+ ngenxa yala mazwi ka-Ishi-bhosheti wathi: “Ingabe ngiyikhanda lenja+ yakwaJuda? Namuhla ngiqhubeka ngibonisa umusa wothando endlini kaSawule uyihlo, kubafowabo nakubangane bakhe siqu, futhi angikuvumelanga ukuba uzithole usesandleni sikaDavide; kodwa nokho ufuna ukuba ngilandise ngesiphambeko esiphathelene nowesifazane namuhla.  Kwangathi uNkulunkulu angenza kanjalo ku-Abhineri futhi kwangathi anganezela kanjalo kukho,+ uma, njengoba nje uJehova afunga kuDavide,+ kungeyona leyo indlela engizokwenza ngayo kuye, 10  ukuba ngidlulise umbuso usuke endlini kaSawule futhi ngimise isihlalo sobukhosi sikaDavide phezu kuka-Israyeli naphezu kukaJuda kusukela kwaDani kuze kube seBheri-sheba.”+ 11  Akabange esakwazi ukusho nezwi elilodwa elengeziwe lokuphendula u-Abhineri ngoba emesaba.+ 12  Ngakho u-Abhineri wathumela izithunywa kuDavide ngaso leso sikhathi, wathi: “Lingelikabani izwe na?” wanezela: “Yenza isivumelwano sakho nami, futhi bheka! isandla sami sizoba kanye nawe ukuba siphendulele wonke u-Israyeli ohlangothini lwakho.”+ 13  Yena wathi: “Kuhle! Ngizosenza isivumelwano nawe. Yinye kuphela into engiyicelayo kuwe, ngithi, ‘Awunakububona ubuso+ bami ngaphandle kokuba kuqala ulethe uMikhali,+ indodakazi kaSawule, lapho uza ukuzobona ubuso bami.’” 14  Ngaphezu kwalokho, uDavide wathumela izithunywa ku-Ishi-bhosheti,+ indodana kaSawule, wathi: “Buyisa umkami uMikhali engamlobola ngamajwabu ayikhulu+ amaFilisti.” 15  Ngakho u-Ishi-bhosheti wathumela wamthatha kumyeni wakhe, uPhalitiyeli+ indodana kaLayishi. 16  Kodwa umyeni wakhe wayelokhu ehamba naye, ekhala njengoba ayehamba emlandela waze wafika eBhahurimi.+ Khona-ke u-Abhineri wathi kuye: “Hamba, buyela emuva!” Wabuyela emuva. 17  Phakathi nalesi sikhathi, kwakube khona ukuxhumana phakathi kuka-Abhineri namadoda amadala akwa-Israyeli, ethi kuwo: “Kokubili izolo nangaphambili+ nizibonakalise nifuna uDavide ukuba abe yinkosi phezu kwenu. 18  Manje thathani isinyathelo ngoba uJehova ngokwakhe wathi kuDavide, ‘Ngesandla sikaDavide+ inceku yami ngizosindisa abantu bami u-Israyeli esandleni samaFilisti nasesandleni sazo zonke izitha zabo.’” 19  Khona-ke u-Abhineri wakhuluma futhi ezindlebeni zikaBhenjamini,+ okwathi ngemva kwalokho u-Abhineri wahamba futhi wayokhuluma ezindlebeni zikaDavide eHebroni konke okwakukuhle emehlweni ka-Israyeli nasemehlweni ayo yonke indlu kaBhenjamini. 20  Lapho u-Abhineri efika kuDavide eHebroni, ekanye namadoda angamashumi amabili, uDavide wamenzela idili+ u-Abhineri namadoda ayekanye naye. 21  Khona-ke u-Abhineri wathi kuDavide: “Mangisukume ngihambe ngiyoqoqela ndawonye wonke u-Israyeli enkosini yami, inkosi, ukuze enze isivumelwano nawe, futhi ngokuqinisekile uzoba yinkosi phezu kwakho konke umphefumulo wakho okunxanelayo.”+ Ngakho uDavide wammukisa u-Abhineri, wahamba ngokuthula.+ 22  Bheka izinceku zikaDavide noJowabe zazifika zivela ekuphangeni futhi impango+ ezazifika nayo yayichichima. Kepha u-Abhineri, wayengekanye noDavide eHebroni, ngoba wayesemmukisile, futhi esendleleni ehamba ngokuthula. 23  UJowabe+ nalo lonke ibutho elalikanye naye bangena, kwabikwa kuJowabe, kuthiwa: “U-Abhineri+ indodana kaNeri+ ubefikile enkosini, yammukisa, usendleleni uhamba ngokuthula.” 24  Ngakho uJowabe wangena enkosini wathi: “Yini le oyenzile?+ Bheka! U-Abhineri ufikile kuwe. Ummukiseleni ukuba ahambe ngempumelelo? 25  Umazi kahle u-Abhineri indodana kaNeri, ukuthi ubezé ukuzokukhohlisa nokuba azi ukuphuma kwakho nokungena kwakho+ futhi azi konke okwenzayo.”+ 26  Ngalokho uJowabe waphuma kuDavide wathumela izithunywa ukuba zilandele u-Abhineri, zambuyisa+ esemthonjeni waseSira; uDavide yena wayengazi ngakho. 27  Lapho u-Abhineri ebuyela eHebroni,+ uJowabe wamchezukisela eceleni ngaphakathi kwesango ukuze akhulume naye kungezwa muntu.+ Nokho, wamgalela lapho esiswini,+ wafa ngenxa yegazi lika-Asaheli+ umfowabo. 28  Lapho uDavide ezwa ngakho kamuva, ngaso leso sikhathi wathi: “Mina nombuso wami, emehlweni kaJehova, simsulwa kuze kube nini nanini ecaleni legazi+ lika-Abhineri indodana kaNeri. 29  Kwangathi lingabuyela phezu kwekhanda+ likaJowabe naphezu kwayo yonke indlu kayise, futhi makunganqamuki endlini kaJowabe+ umuntu ocucuzayo+ noma onochoko+ noma umuntu obambelela othini lokuphotha olushwilekayo+ noma owa ngenkemba noma oswele isinkwa!”+ 30  Kepha uJowabe no-Abhishayi+ umfowabo, bambulala u-Abhineri+ ngenxa yokuthi wayebulele u-Asaheli umfowabo eGibheyoni empini.+ 31  Khona-ke uDavide wathi kuJowabe nakubo bonke abantu ababenaye: “Klebhulani+ izingubo zenu nibophe indwangu yamasaka+ nilile phambi kuka-Abhineri.” Ngisho neNkosi uDavide yayihamba ngemva kohlaka. 32  Bamngcwaba eHebroni u-Abhineri; inkosi yaphakamisa izwi layo yakhala endaweni angcwatshwa kuyo u-Abhineri, nabo bonke abantu bakhala.+ 33  Inkosi yahaya ngo-Abhineri yathi: “Ingabe u-Abhineri kufanele afe ukufa okunjengokomuntu ongenangqondo?+ 34  Izandla zakho bezingaboshiwe,+Nezinyawo zakho bezingafakiwe ezibophweni zethusi.+Uwé njengowa phambi kwamadodana okungalungi.”+ Bonke abantu baphinda futhi bamkhalela.+ 35  Kamuva bonke abantu beza kuDavide ukuzomnika isinkwa+ senduduzo kuseyilolo suku, kodwa uDavide wafunga, wathi: “Kwangathi uNkulunkulu angenza kanjalo kimi+ futhi kwangathi anganezela kanjalo kukho, uma ngaphambi kokuba ilanga lishone+ nginganambitha isinkwa nanoma yini enye!” 36  Bonke abantu baqaphela, futhi kwakukuhle emehlweni abo. Njengakho konke inkosi eyayikwenza, kwakukuhle emehlweni abo bonke abantu.+ 37  Bonke abantu no-Israyeli wonke bazi ngalolo suku ukuthi kwakungavelanga enkosini ukuba abulawe u-Abhineri indodana kaNeri.+ 38  Inkosi yathi ezincekwini zayo: “Anazi yini ukuthi yisikhulu futhi ngumuntu omkhulu lona owile namuhla kwa-Israyeli?+ 39  Mina namuhla ngibuthakathaka nakuba ngigcotshwe+ njengenkosi, futhi la madoda, amadodana kaZeruya,+ anamandla kakhulu kunami.+ Kwangathi uJehova angabuyisela umenzi wokubi ngokobubi bakhe.”+

Imibhalo yaphansi