2 Samuweli 24:1-25

24  Intukuthelo+ kaJehova yaphinda futhi yamvuthela u-Israyeli, lapho othile evusa uDavide ukuba amelane nesizwe, ethi: “Hamba uyobala+ u-Israyeli noJuda.”  Ngakho inkosi yathi kuJowabe+ induna yamabutho empi eyayikanye nayo: “Ngicela uhambahambe kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli, kusukela kwaDani kuze kube seBheri-sheba,+ nibhalise abantu,+ ukuze ngisazi ngokuqinisekile isibalo sabantu.”+  Kodwa uJowabe wathi enkosini: “Kwangathi uJehova uNkulunkulu wakho anganezela abantu babe baningi ngokuphindwe kayikhulu kunalokhu abayikho namehlo enkosi yami inkosi ekubhekile. Kodwa inkosi yami inkosi, kungani iyijabulele le nto?”+  Ekugcineni izwi lenkosi lamnqoba+ uJowabe nezinduna zamabutho empi. Ngakho uJowabe nezinduna zamabutho empi baphuma phambi kwenkosi ukuyobhalisa+ abantu, u-Israyeli.  Khona-ke bawela iJordani bamisa amatende e-Aroweri+ ngakwesokunene somuzi ophakathi kwesigodi sesifufula, ukuya ngakwabakwaGadi,+ baya eJazeri.+  Ngemva kwalokho, baqhubekela kwaGileyadi+ nasezweni laseTahetimi-hodishi baqhubekela eDani-jahani bazungeza baya eSidoni.+  Base befika enqabeni yaseThire+ nakuyo yonke imizi yamaHivi+ neyamaKhanani bafika emngceleni eNegebhi+ lakwaJuda eBheri-sheba.+  Kanjalo balihamba lonke izwe bafika eJerusalema ekupheleni kwezinyanga eziyisishiyagalolunye nezinsuku ezingamashumi amabili.  UJowabe wabe esenika inkosi isibalo sokubhaliswa+ kwabantu; u-Israyeli wayengamadoda angamaqhawe ahosha inkemba ayizinkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalombili, amadoda akwaJuda ayengamadoda ayizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu.+ 10  Inhliziyo kaDavide yamshaya+ ngemva kokuba esebabale kanjalo abantu. Ngenxa yalokho uDavide wathi kuJehova: “Ngoné+ kakhulu kulokhu engikwenzile. Manje, Jehova, ngicela usidlulise+ isiphambeko senceku yakho; ngoba ngenze ubuwula obukhulu.”+ 11  Lapho uDavide evuka ekuseni, izwi likaJehova lafika kuGadi+ umprofethi, umboni kaDavide wemibono,+ lithi: 12  “Hamba, uthi kuDavide, ‘Yilokhu uJehova akushilo: “Ngibeka izinto ezintathu phezu kwakho.+ Zikhethele eyodwa kuzo ukuba ngiyenze kuwe.”’”+ 13  Ngakho-ke uGadi wangena kuDavide wamtshela wathi kuye:+ “Ukhetha ukuba kuze phezu kwakho iminyaka eyisikhombisa yendlala ezweni lakho,+ noma izinyanga ezintathu ubaleka phambi kwabaphikisana nawe,+ bekusukela, noma kuvele isifo esiwumshayabhuqe izinsuku ezintathu ezweni lakho?+ Yazi manje ubone ukuthi ngizomphendula ngithini Lowo ongithumile.” 14  Ngakho uDavide wathi kuGadi: “Kubuhlungu kakhulu kimi. Ngicela siwele esandleni sikaJehova,+ ngoba sikhulu isihe sakhe;+ kodwa mangingaweli esandleni somuntu.”+ 15  Khona-ke uJehova waletha isifo+ esiwumshayabhuqe kwa-Israyeli kusukela ekuseni kwaze kwaba yisikhathi esimisiwe, kangangokuthi kubantu ababesukela kwaDani kuze kube seBheri-sheba+ kwafa abantu abayizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa.+ 16  Ingelosi+ yayilokhu yelulele isandla sayo eJerusalema ukuba ilichithe; uJehova waqala ukudabuka+ ngenxa yenhlekelele, ngakho wathi engelosini eyayiletha incithakalo kubantu: “Kwanele! Manje yehlisa isandla sakho.” Ingelosi kaJehova yayiseduze kwesibuya sika-Arawuna+ umJebusi.+ 17  UDavide wathi kuJehova, lapho ebona ingelosi eyayibulala abantu, yebo, wathi: “Bheka yimi owonile futhi yimi owenze okungalungile; kodwa lezi zimvu+—zona zenzeni? Ngiyacela, isandla sakho masibe phezu kwami+ naphezu kwendlu kababa.” 18  Kamuva uGadi wangena kuDavide ngalolo suku wathi kuye: “Khuphuka umisele uJehova i-altare esibuyeni sika-Arawuna umJebusi.”+ 19  UDavide wakhuphuka ngokuvumelana nezwi likaGadi, ngokwalokho uJehova ayekuyalile.+ 20  Lapho u-Arawuna ebheka ezansi futhi ebona inkosi nezinceku zayo bedlula beza ngakuye, u-Arawuna waphuma ngaso leso sikhathi wakhothamela+ inkosi ubuso bakhe bubheke emhlabathini.+ 21  Khona-ke u-Arawuna wathi: “Kungani inkosi yami inkosi ize encekwini yayo?” UDavide wamphendula wathi “Ngizé ukuzothenga+ kuwe lesi sibuya ngenjongo yokwakhela uJehova i-altare, ukuze isishayo+ sinqamuke kubantu.” 22  Kodwa u-Arawuna wathi kuDavide: “Inkosi yami inkosi mayisithathe+ inikele lokho okuhle emehlweni ayo. Nazi izinkomo zomnikelo wokushiswa nesihlibhi sokubhula namathuluzi ezinkomo ukuba kube izinkuni.+ 23  Konke u-Arawuna, nkosi, ukunika inkosi.” U-Arawuna waqhubeka wathi enkosini: “Kwangathi uJehova uNkulunkulu wakho angabonisa ukukujabulela.”+ 24  Nokho, inkosi yathi ku-Arawuna: “Cha, ngizosithenga nakanjani kuwe ngemali;+ ngeke nginikele kuJehova uNkulunkulu wami imihlatshelo yokushiswa ngaphandle kwezindleko.”+ Ngakho uDavide wasithenga+ isibuya kanye nezinkomo ngamashekeli esiliva angamashumi amahlanu. 25  UDavide wamakhela lapho uJehova i-altare+ wanikela imihlatshelo yokushiswa nemihlatshelo yenhlanganyelo, uJehova wavuma ukuba ancengeke+ ngenxa yezwe, sanqamuka isishayo phezu kuka-Israyeli.

Imibhalo yaphansi