2 Samuweli 23:1-39

23  Lawa ngamazwi okugcina kaDavide:+“Amazwi kaDavide indodana kaJese,+Namazwi endoda enamandla eyaphakanyiselwa phezulu,+Ogcotshiwe+ kaNkulunkulu kaJakobe,Ojabulisayo wamahubo+ ka-Israyeli.   Ngumoya kaJehova owakhuluma ngami,+Izwi lakhe lalisolimini lwami.+   UNkulunkulu ka-Israyeli wakhuluma,IDwala lika-Israyeli lathi kimi,+‘Lapho obusa phezu kwesintu elungile,+Ebusa ngokwesaba uNkulunkulu,+  Khona-ke kunjengokukhanya kokusa, lapho ilanga liphuma,+Ukusa okungenamafu.Ekukhanyeni okukhulu, emvuleni, kuphuma utshani emhlabeni.’+   Ngoba ayinjalo yini indlu yami kuNkulunkulu?+Ngoba yisivumelwano esimi kuze kube nini nanini+ lesi angabele sona,Esihlelwe kahle kukho konke futhi senziwa salondeka.+Ngenxa yokuthi siyiyo yonke insindiso yami+ nayo yonke injabulo yami,Akungaleso sizathu yini ezokukhulisa?+   Kodwa abantu abangelusizo lwalutho+ bayaxoshwa,+ njengezihlahla zomunga,+ bonke;Ngoba akufanele zithathwe ngesandla.   Lapho umuntu ezithintaKufanele abe ehlome ngokuphelele ngensimbi nangomphini womkhonto,Futhi ziyoshiswa ngomlilo ziphele.”+  Yilawa amagama amadoda kaDavide anamandla:+ UJoshebi-bashebeti+ umTahekemoni, inhloko yalaba abathathu. Wayesikaza umkhonto wakhe phezu kwabangamakhulu ayisishiyagalombili ababulewe ngasikhathi sinye.  Ngemva kwakhe u-Eleyazare+ indodana kaDodo+ indodana ka-Ahohi wayephakathi kwamadoda amathathu anamandla ayekanye noDavide lapho beklolodela amaFilisti. Ayebuthene lapho ezolwa, ngakho amadoda akwa-Israyeli ahlehla.+ 10  Nguye owasukuma waqhubeka ewabulala amaFilisti isandla sakhe saze sakhathala salokhu sinamathele enkembeni,+ uJehova wenza insindiso enkulu ngalolo suku;+ kepha abantu babuyela kuphela ukuzohlubula ababulewe ngemva kwakhe.+ 11  Ngemva kwakhe kwaba uShamumaha indodana ka-Age umHarari.+ AmaFilisti abuthana eLehi, lapho kwakukhona isiqephu sensimu sigcwele udali;+ abantu babaleka besaba amaFilisti. 12  Kodwa yena wama maphakathi nesiqephu wasikhulula waqhubeka ewabulala amaFilisti, uJehova wenza insindiso enkulu.+ 13  Abathathu kwabangamashumi amathathu abayizinhloko,+ behla bafika ngesikhathi sokuvuna kuDavide emhumeni wase-Adulamu;+ umzana wamatende wamaFilisti wawukanise ethafeni eliphansi lamaRefa.+ 14  Ngaleso sikhathi uDavide wayesendaweni okulukhuni ukuyifinyelela;+ ibutho eliqaphile+ lamaFilisti ngaleso sikhathi liseBhetlehema. 15  Ngemva kwesikhathi uDavide wazwakalisa ukunxanela kwakhe wathi: “O kwangathi ngingaphuza amanzi omthombo waseBhetlehema osesangweni!”+ 16  Ezwa lokho, la madoda amathathu anamandla afohla angena ekamu lamaFilisti awakha amanzi emthonjeni waseBhetlehema osesangweni eza ewathwele ewaletha kuDavide;+ kodwa akavumanga ukuwaphuza, kunalokho wawathululela+ kuJehova. 17  Wathi: “Kuyinto engacabangeki,+ Jehova, ukuba ngenze lokhu! [Ingabe kufanele ngiphuze] igazi+ labantu abahamba bebeke imiphefumulo yabo engozini?” Akavumanga ukuwaphuza. Lezi yizinto azenza la madoda amathathu anamandla. 18  U-Abhishayi+ umfowabo kaJowabe indodana kaZeruya,+ wayeyinhloko yabangamashumi amathathu, futhi wayesikaza umkhonto wakhe phezu kwabangamakhulu amathathu ababulewe, futhi wayenedumela elinjengelalaba abathathu.+ 19  Nakuba ayevelele ngisho nangaphezu kwabo bonke abanye abangamashumi amathathu, futhi aba yinduna yabo, akangenanga esigabeni salaba abathathu bokuqala.+ 20  UBhenaya+ indodana kaJehoyada+ indodana yendoda eyiqhawe, eyenza izenzo eziningi eKabiziyeli,+ yena wabulala amadodana amabili ka-Ariyeli wakwaMowabi; futhi wehla wabulala ingonyama+ emgodini wamanzi mhla likhithika iqhwa.+ 21  Nguye futhi owabulala umuntu ongumGibhithe owayemude ngaphezu kokuvamile.+ Nakuba esandleni salo mGibhithe kwakukhona umkhonto, nokho wehlela kuye ephethe induku wahlwitha umkhonto esandleni somGibhithe wambulala ngomkhonto wakhe siqu.+ 22  Lezi zinto zenziwa uBhenaya+ indodana kaJehoyada; futhi wayenedumela elinjengelalawa madoda amathathu anamandla.+ 23  Nakuba ayevelele ngisho nangaphezu kwalabo abangamashumi amathathu, akangenanga esigabeni salaba abathathu; kodwa uDavide wammisa ukuba akhonze nemilindankosi yakhe.+ 24  U-Asaheli+ umfowabo kaJowabe wayephakathi kwabangamashumi amathathu; u-Elihanani+ indodana kaDodo waseBhetlehema, 25  uShamumaha+ umHarodi, u-Elika umHarodi, 26  uHelezi+ umPhaliti, u-Ira+ indodana ka-Ikheshi+ waseThekhowa, 27  u-Abhi-ezeri+ umAnathoti,+ uMebunayi umHushati,+ 28  uZalimoni umAhohi,+ uMaharayi+ umNethofa, 29  uHelebi+ indodana kaBhahana umNethofa, u-Ithayi+ indodana kaRibayi waseGibheya labantwana bakwaBhenjamini, 30  uBhenaya+ umPirathoni, uHidayi wasezigodini zezifufula zaseGahashi,+ 31  u-Abhi-aliboni umAraba, u-Azimaveti+ waseBhari-humi, 32  u-Eliyaba umShahaliboni, amadodana kaJasheni, uJonathani,+ 33  uShamumaha umHarari, u-Ahiyamu+ indodana kaSharari umHarari, 34  u-Elifeleti indodana ka-Ahashibayi indodana yomuntu waseMahakhati, u-Eliyamu indodana ka-Ahithofeli+ waseGilo, 35  uHeziro+ umKarmeli, uPhaharayi umArabi, 36  u-Igali indodana kaNathani+ waseZoba, uBhani wakwaGadi, 37  uZeleki+ umAmoni, uNaharayi waseBheyeroti, izindibi zikaJowabe indodana kaZeruya, 38  u-Ira umIthire,+ uGarebi+ umIthire, 39  u-Uriya+ umHeti—bengamashumi amathathu nesikhombisa sebebonke.

Imibhalo yaphansi