2 Samuweli 22:1-51

22  UDavide wakhuluma kuJehova amazwi ale ngoma+ mhla uJehova emkhululé entendeni yesandla sazo zonke izitha zakhe+ nasentendeni yesandla sikaSawule;+  wathi: “UJehova uyidwala lami+ nesiphephelo sami+ noMenzi wendlela yami yokuphunyuka.+   UNkulunkulu wami uyidwala lami.+ Ngizophephela kuye,Isihlangu sami+ nophondo lwami+ lwensindiso, indawo yami ephakeme elondekile,+Nendawo yami yokubalekela,+ uMsindisi wami;+ wena ungisindisa ebudloveni.+   Ngizombiza Lowo ofanelwe ukudunyiswa,+ uJehova,Futhi ngizosindiswa ezitheni zami.+   Ngoba amadlambi abulalayo angihaqa;+Kwakukhona izikhukhula ezinkulu ezisheshayo zabantu abangelusizo lwalutho ezazilokhu zingesabisa.+   Zona kanye izindophi zeShiyoli zangihaqa;+Izingibe zokufa zabhekana nami.+   Ngaqhubeka ngimbiza uJehova ekucindezelekeni kwami,+Futhi ngaqhubeka ngibiza uNkulunkulu wami.+Khona-ke walizwa izwi lami esethempelini lakhe,+Ukukhalela kwami usizo kusezindlebeni zakhe.+   Umhlaba waqala ukuthuthumela nokuzamazama uya emuva naphambili;+Izisekelo zamazulu ngokwazo zayaluza,+Zaqhubeka zithuthumela ziya emuva naphambili ngoba wayethukuthelisiwe.+   Umusi wakhuphuka emakhaleni akhe, nomlilo ovela emlonyeni wakhe waqhubeka ushwabadela;+Amalahle avutha evela kuye.+ 10  Wagoba amazulu wehla;+Isigayegaye sasingaphansi kwezinyawo zakhe.+ 11  Weza egibele ikherubi+ futhi weza endiza;Futhi wayebonakala ephezu kwamaphiko esidalwa somoya.+ 12  Wazizungeza ngobumnyama njengamadokodo,+Amanzi amnyama, amafu awugqinsi.+ 13  Ekukhanyeni okukhulu okwakuphambi kwakhe kwagqamuka amalahle omlilo avuthayo.+ 14  UJehova waduma esezulwini,+OPhezukonke ngokwakhe wazwakalisa izwi lakhe.+ 15  Waqhubeka ethumela imicibisholo, ukuze abahlakaze;+Umbani, ukuze abaphithizelise.+ 16  Futhi iziqu zemifudlana yasolwandle zabonakala,+Izisekelo zezwe elikhiqizayo+ zembulwa,Ngokukhuza kukaJehova, ngokufutha komoya wamakhala akhe.+ 17  Wayethumela ephezulu, engithatha,+Engikhipha emanzini amaningi.+ 18  Wayengikhulula esitheni sami esinamandla,+Kulabo abangizondayo; ngoba babenamandla kunami.+ 19  Baqhubeka bengihlasela ngosuku lwenhlekelele yami,+Kodwa uJehova waba uzime lwami.+ 20  Wangikhiphela endaweni evulekile;+Wayengophula, ngoba wayejabule ngami.+ 21  UJehova ungivuza ngokokulunga kwami;+Ungibuyisela ngokokuhlanzeka kwezandla zami.+ 22  Ngoba ngizigcinile izindlela zikaJehova,+Futhi angizange ngokukhohlakala ngisuke kuNkulunkulu wami.+ 23  Ngoba zonke izinqumo zakhe zokwahlulela+ ziphambi kwami;Futhi izimiso zakhe zona, ngeke ngiphambuke kuzo.+ 24  Ngizozibonakalisa ngingenaphutha+ kuye,Futhi ngizozigcina ngingenasiphambeko.+ 25  UJehova makangibuyisele ngokokulunga kwami,+Ngokokuhlanzeka kwami phambi kwamehlo akhe.+ 26  Koqotho wena uyokwenza ngobuqotho;+Ongenaphutha futhi onamandla uyosebenzelana naye ngokungenaphutha;+ 27  Kozigcina ehlanzekile uyozibonakalisa uhlanzekile,+Koyisigwegwe uyokwenza njengokungathi uyisithutha.+ 28  Abantu abathobekile uyobasindisa;+Kodwa amehlo akho amelene nabazidlayo, ukuze ubehlise.+ 29  Ngoba wena uyisibani sami, Jehova,+Futhi nguJehova owenza ubumnyama bami bukhanye.+ 30  Ngoba ngawe ngingagijima ngokumelene neviyo labaphangi;+NgoNkulunkulu wami ngingakhwela udonga.+ 31  UNkulunkulu weqiniso yena, iphelele indlela yakhe;+Izwi likaJehova licwengekile.+Uyisihlangu kubo bonke abaphephela kuye.+ 32  Ngoba ubani onguNkulunkulu ngaphandle kukaJehova,+Futhi ubani oyidwala ngaphandle kukaNkulunkulu wethu?+ 33  UNkulunkulu weqiniso uyinqaba yami eqinile,+Futhi uzokwenza ukuba indlela yami iphelele,+ 34  Enza izinyawo zami zibe njengezezindluzelekazi;+Ungigcina ngimile ezindaweni eziphakeme kimi.+ 35  Izandla zami uzifundisela impi;+Futhi izingalo zami zicindezelé umnsalo wethusi.+ 36  Uyonginika isihlangu sakho sensindiso,+Futhi ngukuthobeka kwakho okungenza ngibe mkhulu.+ 37  Uyokwenzela izinyathelo zami ngaphansi kwami indawo enkulu ngokwanele;+Ngokuqinisekile namaqakala ami ngeke axegezele.+ 38  Ngiyozisukela izitha zami, ukuze ngizibhuqe,Ngeke ngibuye kuze kube yilapho seziqothuliwe.+ 39  Ngiyoziqothula futhi ngiziphihlize zibe izicucu,+ ukuze zingaphakami;+Ziyowa ngaphansi kwezinyawo zami.+ 40  Uyongibhincisa amandla ngenxa yempi;+Uyobawisela ngaphansi kwami labo abangivukelayo.+ 41  Izitha zami zona, ngokuqinisekile uyonginika isijungujungu sazo;+Labo abangizonda kakhulu—ngiyobathulisa futhi.+ 42  Bakhalela usizo, kodwa akekho umsindisi;+Bakhala kuJehova, kodwa empeleni akabaphenduli.+ 43  Ngiyobagqula bacoliseke njengothuli lomhlabathi;Ngiyobacola njengodaka lwezitaladi;+Ngiyobashaya babe yisicaba. 44  Uyongenzela indlela yokuphunyuka ekusoleni kwabantu bakithi.+Uyongilonda ngibe yinhloko yezizwe;+Isizwe engingazange ngisazi—siyongikhonza.+ 45  Abezinye izizwe bayoza kimi bethothongene;+Izindlebe ziyolalela ukuze zingizwe.+ 46  Abezinye izizwe bayobuna,Futhi bayophuma bethuthumela ezindongeni zabo zezivikelo.+ 47  UJehova uyaphila;+ malituswe iDwala lami;+Makaphakanyiswe uNkulunkulu wedwala lensindiso yami.+ 48  Kimi uNkulunkulu weqiniso unguMuphi wezenzo zempindiselo+Futhi nguYe obeka izizwe ngaphansi kwami,+ 49  Nongikhipha ezitheni zami.+Wena uyongiphakamisa ngaphezu kwalabo abangivukelayo;+Uyongikhulula kumuntu wezenzo zobudlova.+ 50  Yingakho ngizokubonga, phakathi kwezizwe, Jehova;+Futhi ngizolihubela igama lakho:+ 51  Wena owenzela inkosi yakho izenzo ezinkulu zokusindisa+Futhi obonisa umusa wothando kogcotshiweyo wakho,+KuDavide nasenzalweni yakhe kuze kube nini nanini.”+

Imibhalo yaphansi