2 Samuweli 21:1-22

21  Manje kwaba khona indlala+ ezinsukwini zikaDavide iminyaka emithathu, iminyaka ilandelana; uDavide wafuna ubuso bukaJehova. Khona-ke uJehova wathi: “Phezu kukaSawule naphezu kwendlu yakhe kukhona icala legazi, ngoba wabulala abaseGibheyoni.”+  Ngakho inkosi yabiza abaseGibheyoni+ yakhuluma nabo. (AbaseGibheyoni babengebona abantwana bakwa-Israyeli, kodwa babengabensali yama-Amori;+ abantwana bakwa-Israyeli babefungile kubo,+ kodwa uSawule wafuna ukubabulala+ lapho ezizwa enomhawu+ ngabantwana bakwa-Israyeli nangoJuda.)  Waqhubeka uDavide wathi kwabaseGibheyoni: “Nginenzeleni, yini okufanele ngenze ngayo isihlawulelo,+ ukuze ngokuqinisekile nilibusise ifa+ likaJehova?”  Ngakho abaseGibheyoni bathi kuye: “Akuyona indaba yesiliva noma igolide+ kithi mayelana noSawule nendlu yakhe, futhi akukhona okwethu ukubulala umuntu kwa-Israyeli.” Khona-ke wathi: “Noma yini eniyishoyo ngizonenzela yona.”  Bona bathi enkosini: “Umuntu owasiqothula+ futhi owaceba+ ukusibhuqa size singabikho nomaphi endaweni yakwa-Israyeli,  masinikwe amadoda ayisikhombisa emadodaneni akhe;+ sizowachaya+ kuJehova eGibheya+ likaSawule, okhethiweyo kaJehova.”+ Ngakho inkosi yathi: “Ngizoninika bona mina ngokwami.”  Nokho, inkosi yaba nobubele kuMefibhosheti+ indodana kaJonathani indodana kaSawule ngenxa yesifungo+ sikaJehova esasiphakathi kwabo, phakathi kukaDavide noJonathani indodana kaSawule.  Ngenxa yalokho inkosi yathatha amadodana amabili kaRizpa,+ indodakazi ka-Aya, awazalela uSawule, u-Arimoni noMefibhosheti, namadodana amahlanu kaMikhali,+ indodakazi kaSawule, awazalela u-Adriyeli+ indodana kaBharizilayi waseMehola.  Wawanikela esandleni sabaseGibheyoni bawachaya entabeni phambi kukaJehova,+ wonke ayisikhombisa awa ndawonye; abulawa ngezinsuku zokuqala zokuvuna, ekuqaleni kokuvunwa kwebhali.+ 10  Nokho, uRizpa indodakazi ka-Aya+ wathatha indwangu yesaka+ wazendlalela yona phezu kwedwala kusukela ekuqaleni kokuvuna aze anethwa ngamanzi evela emazulwini;+ akazivumelanga izinyoni+ zezulu ukuba zihlale phezu kwawo emini nezilo+ zasendle ebusuku. 11  Ekugcineni kwabikwa+ kuDavide lokho ayekwenzile uRizpa indodakazi ka-Aya, isancinza sikaSawule. 12  Ngakho uDavide wahamba wathatha amathambo kaSawule+ namathambo kaJonathani indodana yakhe kubanikazi bamazwe baseJabeshi-gileyadi,+ ababewebe esigcawini saseBheti-shani,+ lapho amaFilisti ayebalengise+ khona ngosuku amaFilisti ambulala ngalo uSawule eGilibowa.+ 13  Wawakhuphula lapho amathambo kaSawule namathambo kaJonathani indodana yakhe; ngaphezu kwalokho, babutha namathambo amadoda ayenekwe obala.+ 14  Khona-ke bawangcwaba amathambo kaSawule nakaJonathani indodana yakhe ezweni lakwaBhenjamini eZela+ endaweni yokungcwaba kaKishi+ uyise, ukuze benze konke inkosi eyayikuyalile. Ngakho ngemva kwalokhu uNkulunkulu wavuma ukuba ancengeke ngenxa yezwe.+ 15  AmaFilisti+ aphinda futhi alwa no-Israyeli. Ngakho uDavide wehla nezinceku zakhe balwa namaFilisti; uDavide wakhathala. 16  U-Ishibi-bhenobi, owayephakathi kwalabo abazelwe amaRefa,+ osisindo somkhonto wakhe+ sasingamashekeli angamakhulu amathathu ethusi futhi owayebhince inkemba entsha, wacabanga ukubulala uDavide. 17  Ngaso leso sikhathi u-Abhishayi+ indodana kaZeruya wamsiza+ wamshaya lo mFilisti wambulala. Ngaleso sikhathi amadoda kaDavide afunga kuye, athi: “Akumelwe uphinde uphume kanye nathi uye empini,+ ukuze ungasicimi+ isibani+ sika-Israyeli!” 18  Kwathi ngemva kwalokhu kwavuka impi futhi namaFilisti eGobi. Ngaleso sikhathi uSibhekayi+ umHusha+ wabulala uSafi, owayephakathi kwalabo abazelwe amaRefa.+ 19  Kwavuka impi futhi namaFilisti eGobi, u-Elihanani+ indodana kaJahare-oregimi waseBhetlehema wabulala uGoliyati umGiti, omphini womkhonto wakhe wawunjengenduku yabasebenzisa uhlaka lokweluka indwangu.+ 20  Kwaphinda futhi kwavuka impi eGati,+ lapho kwakukhona umuntu owayemude ngaphezu kokuvamile, eneminwe eyisithupha esandleni ngasinye nezinzwani eziyisithupha onyaweni ngalunye, kungamashumi amabili nane ngesibalo; naye futhi wayezalwa amaRefa.+ 21  Wayelokhu eklolodela+ u-Israyeli. Ekugcineni uJonathani+ indodana kaShimeyi,+ umfowabo kaDavide, wambulala. 22  Laba abane babezalwa amaRefa eGati;+ bawa ngesandla sikaDavide nangesandla sezinceku zakhe.+

Imibhalo yaphansi