2 Samuweli 2:1-32

2  Kwathi kamuva uDavide wabuza kuJehova,+ wathi: “Ngikhuphukele yini komunye wemizi yakwaJuda?” UJehova wathi kuye: “Khuphuka.” Waqhubeka uDavide wathi: “Ngikhuphukele kuphi?” Khona-ke wathi: “EHebroni.”+  Ngakho uDavide wakhuphukela khona nomkakhe ababili, u-Ahinohama+ umJizreyelikazi no-Abhigayili+ umkaNabali umKarmeli.  Amadoda+ ayekanye naye uDavide wawakhuphula kwaba yileyo naleyo nendlu yayo; ahlala emizini yendawo yaseHebroni.  Khona-ke amadoda akwaJuda+ afika amgcoba+ uDavide lapho njengenkosi phezu kwendlu kaJuda.+ Eza atshela uDavide, athi: “Amadoda aseJabeshi-gileyadi yiwo angcwabe uSawule.”  Ngakho uDavide wathumela izithunywa emadodeni aseJabeshi-gileyadi+ wathi kuwo: “Kwangathi ningabusiswa nguJehova,+ ngoba nibonise lo musa wothando+ enkosini yenu, kuSawule, ngokuba nimngcwabe.+  Manje kwangathi uJehova anganibonisa umusa wothando+ nokwethembeka, nami ngizonibonisa lobu buhle ngoba nenzé le nto.+  Manje izandla zenu maziziqinise nizibonakalise ningamadoda angamaqhawe,+ ngoba inkosi yenu uSawule ifile, futhi yimi indlu kaJuda engigcobe njengenkosi+ phezu kwayo.”  Kepha u-Abhineri,+ indodana kaNeri induna yebutho okwakungelikaSawule, wathatha u-Ishi-bhosheti,+ indodana kaSawule, wamweza wamletha eMahanayimi,+  ukuze ayombeka inkosi phezu kweGileyadi+ nama-Ashuri neJizreyeli+ naphezu kuka-Efrayimi+ noBhenjamini+ naphezu kuka-Israyeli wonke. 10  U-Ishi-bhosheti, indodana kaSawule, wayeneminyaka engamashumi amane ubudala lapho eba yinkosi phezu kuka-Israyeli, futhi wabusa njengenkosi iminyaka emibili. Yindlu kaJuda+ kuphela eyaba ngabalandeli bakaDavide. 11  Isibalo sezinsuku uDavide aba ngazo yinkosi eHebroni phezu kwendlu kaJuda saba yiminyaka eyisikhombisa nezinyanga eziyisithupha.+ 12  Ngemva kwesikhathi u-Abhineri indodana kaNeri nezinceku zika-Ishi-bhosheti, indodana kaSawule, baphuma eMahanayimi+ baya eGibheyoni.+ 13  UJowabe+ indodana kaZeruya+ kanye nezinceku zikaDavide, baphuma futhi kamuva bahlangana ngasechibini laseGibheyoni; baqhubeka behlezi, laba nganeno kwechibi nalabaya ngaphesheya kwechibi. 14  Ekugcineni u-Abhineri wathi kuJowabe: “Mazisukume izinsizwa, zilwe phambi kwethu.” UJowabe waphendula wathi: “Mazisukume.” 15  Ngakho zasukuma zawela ngesibalo, eziyishumi nambili zakwaBhenjamini no-Ishi-bhosheti,+ indodana kaSawule, neziyishumi nambili zivela ezincekwini zikaDavide. 16  Zaqala ukubambana ngamakhanda, inkemba yomuntu ngamunye isohlangothini lomunye, kangangokuthi zawa kanyekanye. Leyo ndawo yabizwa ngokuthi iHelikati-hazurimi, eseGibheyoni.+ 17  Ukulwa kwaba nzima ngokwedlulele ngalolo suku, ekugcineni u-Abhineri+ namadoda akwa-Israyeli bahlulwa phambi kwezinceku zikaDavide. 18  Manje amadodana amathathu kaZeruya+ ayelapho, uJowabe+ no-Abhishayi+ no-Asaheli;+ u-Asaheli wayenejubane, enjengenye yezinsephe+ ezisendle. 19  U-Asaheli wamjaha u-Abhineri, futhi akathambekelanga ukuya ngakwesokunene noma ngakwesobunxele ekulandeleni u-Abhineri. 20  Ekugcineni u-Abhineri wabheka emuva wathi: “Nguwe lona, Asaheli?” wathi: “Yimi.” 21  Khona-ke u-Abhineri wathi kuye: “Ceza uye kwesokunene noma kwesobunxele ubambe enye yezinsizwa ibe ngeyakho uthathe lokho okuhlubulayo+ kuyo kube ngokwakho.” U-Asaheli akafunanga ukuphambuka angamlandeli. 22  Ngakho u-Abhineri waphinda futhi wathi ku-Asaheli: “Phambuka endleleni yakho ungangilandeli. Kungani kufanele ngikulahle phansi emhlabathini?+ Ngingabuphakamisela kanjani ubuso bami kuJowabe umfowenu?” 23  Kodwa waqhubeka enqaba ukuphambukela eceleni; u-Abhineri wamgalela esiswini+ ngesidunu somkhonto, kangangokuthi umkhonto waphumela ngalé komhlane wakhe; wawa lapho wafela lapho ayekhona. Bonke ababefika endaweni u-Asaheli ayewele kuyo wafa, babefika beme.+ 24  UJowabe no-Abhishayi bamjaha u-Abhineri. Lapho ilanga lishona bafika egqumeni lase-Ama, eliphambi kwaseGiya endleleni eya ehlane laseGibheyoni.+ 25  Amadodana kaBhenjamini aqoqana ngemva kuka-Abhineri, aba yiqembu elilodwa aqhubeka emi esiqongweni selinye lamagquma. 26  U-Abhineri wamemeza uJowabe wathi: “Ingabe inkemba izodla+ ngokungenasiphelo yini? Awazi yini ukuthi ekugcineni kuzoba khona umunyu?+ Pho kuyoze kube nini ungasho kubantu ukuba bayeke ukulandela abafowabo na?”+ 27  UJowabe wathi: “Kuphila kukaNkulunkulu weqiniso,+ ukube ubungakhulumanga,+ khona-ke abantu bebeyoze bahoxiswe ekuseni, yilowo nalowo ayeke ukulandela umfowabo.” 28  Manje uJowabe washaya uphondo,+ bema bonke abantu bangabe besaqhubeka nokujaha u-Israyeli, futhi ababange besakuvuselela ukulwa. 29  U-Abhineri namadoda ayengaphansi kwakhe, bahamba badabula i-Araba+ bonke lobo busuku bawela iJordani+ badabula lonke udonga ekugcineni bafika eMahanayimi.+ 30  UJowabe yena, wabuya ekulandeleni u-Abhineri wabaqoqa bonke abantu ndawonye. Ababengekho ezincekwini zikaDavide kwakungamadoda ayishumi nesishiyagalolunye kanye no-Asaheli. 31  Izinceku zikaDavide, zona, zazibabulele abakwaBhenjamini nabanye emadodeni ka-Abhineri—angamakhulu amathathu namashumi ayisithupha amadoda ayefile.+ 32  Bamthwala u-Asaheli+ bamngcwaba endaweni yokungcwaba kayise,+ eseBhetlehema.+ Khona-ke uJowabe namadoda ayengaphansi kwakhe baqhubeka behamba bonke ubusuku, kwasa beseHebroni.+

Imibhalo yaphansi