2 Samuweli 19:1-43

19  Kamuva kwabikwa kuJowabe kwathiwa: “Bheka! Inkosi iyakhala, ililela u-Absalomu.”+  Ngakho insindiso ngalolo suku yaba isizathu sokulila kubo bonke abantu, ngoba abantu bezwa ngalolo suku kuthiwa: “Inkosi izwe ubuhlungu ngendodana yayo.”  Ngalolo suku abantu bangena emzini ngesinyelela,+ njengoba nje abantu bengena ngesinyelela lapho bezizwa behlazekile ngoba bebalekile empini.  Inkosi yamboza ubuso bayo, inkosi yakhala ngezwi elikhulu ithi: “Ndodana yami Absalomu! Absalomu ndodana yami, ndodana yami!”+  Ekugcineni uJowabe wangena enkosini endlini wathi: “Namuhla uhlazé ubuso bazo zonke izinceku zakho, ezenzela umphefumulo wakho namuhla nomphefumulo wamadodana akho+ namadodakazi akho+ nomphefumulo wawomkakho+ nomphefumulo wezancinza zakho+ indlela yokuphunyuka,+  ngokuthanda labo abakuzondayo nangokuzonda labo abakuthandayo; ngoba ukwenze kwaziwa namuhla ukuthi izinduna nezinceku azilutho kuwe, ngoba ngazi kahle namuhla ukuthi ukube nje u-Absalomu ubephila thina sonke abanye sifile namuhla, phela, ukube bekunjalo bekuyobe kulungile emehlweni akho.  Manje sukuma, uphume ukhulume nenhliziyo+ yezinceku zakho, ngoba, ngifunga uJehova, ukuthi uma ungaphumi, akukho muntu ozongenisa kanye nawe namuhla ebusuku;+ futhi ngokuqinisekile lokhu kuzoba kubi kakhulu kuwe kunakho konke okubi okukwehlele kusukela ebusheni bakho kuze kube manje.”  Ngakho inkosi yasukuma yahlala esangweni,+ kwabikwa kubo bonke abantu, kwathiwa: “Bhekani, inkosi ihlezi esangweni.” Bonke abantu baqala ukuza phambi kwenkosi. Kepha u-Israyeli yena, wayebalekile yilowo nalowo waya ekhaya.+  Bonke abantu bahileleka empikiswaneni kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli, bethi: “Yinkosi eyasikhulula entendeni yesandla sezitha zethu,+ futhi iyona eyenza indlela yokuphunyuka entendeni yesandla samaFilisti; manje ibalekile ezweni ibalekela u-Absalomu.+ 10  Kepha u-Absalomu esamgcoba ukuba abe phezu kwethu,+ ufile empini.+ Manje kungani ningenzi lutho ukubuyisa inkosi?”+ 11  INkosi uDavide yona, yathumela kuZadoki+ no-Abhiyathara+ abapristi, yathi: “Khulumani namadoda amadala akwaJuda,+ nithi, ‘Kungani niba ngabokugcina ukubuyisela inkosi emzini wayo, kuyilapho izwi lika-Israyeli wonke lifikile enkosini emzini wayo? 12  Ningabafowethu; niyithambo lami nenyama yami.+ Pho kungani niba ngabokugcina ukubuyisa inkosi?’ 13  Ku-Amasa kufanele nithi,+ ‘Awulona yini ithambo lami nenyama yami? Kwangathi uNkulunkulu angenza kanjalo kimi futhi kwangathi anganezela kanjalo kukho+ uma ungayikuba induna yempi phambi kwami ngaso sonke isikhathi esikhundleni sikaJowabe.’”+ 14  Wayigoba inhliziyo yawo wonke amadoda akwaJuda njengomuntu oyedwa,+ kangangokuthi athumela izwi enkosini athi: “Buya, wena nazo zonke izinceku zakho.” 15  Inkosi yangena indlela iphindela emuva yaze yafika eJordani. UJuda yena, weza eGiligali+ ezohlangabeza inkosi, ezoweza inkosi iJordani. 16  Khona-ke uShimeyi+ indodana kaGera+ umBhenjamini, owayevela eBhahurimi,+ washesha wehla kanye namadoda akwaJuda ezohlangabeza iNkosi uDavide. 17  Kwakukhona kanye naye amadoda ayinkulungwane avela kwaBhenjamini. (NoZiba+ isikhonzi sendlu kaSawule namadodana akhe ayishumi nanhlanu+ nezinceku zakhe ezingamashumi amabili zazikanye naye, baphumelela ukufika eJordani phambi kwenkosi. 18  Wawela izibuko+ ukuze aweze indlu yenkosi futhi enze okuhle emehlweni akhe.) UShimeyi indodana kaGera, wawa phansi phambi kwenkosi lapho isizowela iJordani.+ 19  Wabe esethi enkosini: “Inkosi yami mayingangibaleli lesi siphambeko, futhi ungakukhumbuli ukona inceku yakho ekwenzile+ ngosuku inkosi yami inkosi eyaphuma ngalo eJerusalema, ukuba inkosi ikubeke enhliziyweni yayo.+ 20  Ngoba inceku yakho yazi kahle ukuthi yimi owonile; ngakho ngizile namuhla ngingowokuqala kuyo yonke indlu kaJosefa+ ukwehla ngizohlangabeza inkosi yami.” 21  Ngaso leso sikhathi u-Abhishayi+ indodana kaZeruya+ waphendula wathi: “Akufanele yini uShimeyi abulawe kube yimbuyiselo yalokhu, ukuthi waqalekisa ogcotshiweyo kaJehova?”+ 22  Kodwa uDavide wathi: “Ngihlangene ngani nani,+ madodana kaZeruya, ukuba namuhla nimelane+ nami na? Ingabe kuzobulawa umuntu namuhla kwa-Israyeli?+ Angithi ngazi kahle namuhla ukuthi ngiyinkosi phezu kuka-Israyeli?” 23  Khona-ke inkosi yathi kuShimeyi: “Ngeke ufe.” Inkosi yafunga kuye.+ 24  Kepha uMefibhosheti+ umzukulu kaSawule wehla ezohlangabeza inkosi; wayengazange azinakekele izinyawo zakhe+ futhi engazange awanakekele amadevu akhe+ engazange futhi azihlanze nezingubo zakhe kusukela ngosuku inkosi eyahamba ngalo kuze kube usuku eyabuya ngalo ngokuthula. 25  Kwathi lapho eza eJerusalema ezohlangabeza inkosi, khona-ke inkosi yathi kuye: “Kungani ungahambanga nami, Mefibhosheti?” 26  Waphendula wathi: “Nkosi yami, yinceku yami+ eyangikhohlisa. Ngoba inceku yakho yayithé, ‘Mangibophele imbongolo yensikazi ukuze ngigibele kuyo ngihambe nenkosi,’ ngoba inceku yakho ilunyonga.+ 27  Ngakho yayinyundela+ inceku yakho enkosini yami inkosi. Kodwa inkosi yami inkosi injengengelosi+ kaNkulunkulu weqiniso, ngakho yenza okuhle emehlweni akho. 28  Ngoba yonke indlu kababa ngabe yamane yahlulelelwa ukufa yinkosi yami, nokho wabeka inceku yakho phakathi kwalabo abadla etafuleni lakho.+ Ngakho yini engisenayo njengesikhalo esifanele engingabuye ngiyikhalele+ enkosini?” 29  Nokho, inkosi yathi kuye: “Kungani usaqhubeka ukhuluma la mazwi akho? Ngithi, Wena noZiba kufanele niyihlanganyele insimu.”+ 30  UMefibhosheti wathi enkosini: “Makayithathe yonke,+ njengoba inkosi yami ibuyele emzini wayo ngokuthula.” 31  UBharizilayi+ waseGileyadi wehla evela eRogelimi ukuze adlulele eJordani kanye nenkosi ayiphelezele iye eJordani. 32  UBharizilayi wayesemdala kakhulu, eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala;+ futhi wayenike inkosi ukudla ngesikhathi ihlala eMahanayimi,+ ngoba wayengumuntu omkhulu kakhulu.+ 33  Ngakho inkosi yathi kuBharizilayi: “Wena wela kanye nami ngizokunika ukudla ukanye nami eJerusalema.”+ 34  Kodwa uBharizilayi wathi enkosini: “Zingaki izinsuku zeminyaka yokuphila kwami, ukuba ngingenyuka kanye nenkosi ngiye eJerusalema? 35  Namuhla ngineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala.+ Ngisengakwazi yini ukuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi, noma isengakunambitha yini inceku yakho lokho engikudlile nengikuphuzile,+ noma ngisengalilalela+ yini izwi labahlabeleli besilisa nabesifazane?+ Ngakho kungani inceku yakho kufanele ibe ngumthwalo+ enkosini yami inkosi? 36  Ngoba inceku yakho ikwazé ukuphelezela inkosi ibanga elincane nje ukuza eJordani, pho kungani inkosi kufanele ingibuyisele ngalo mvuzo?+ 37  Ngiyacela, vumela inceku yakho ibuyele emuva, ngifele+ emzini wakithi eduze nendawo yokungcwaba kababa nomama.+ Kodwa nansi inceku yakho uKimihamu.+ Mayiwele kanye nenkosi yami; wenze kuyo okuhle emehlweni akho.” 38  Ngakho inkosi yathi: “UKimihamu uzowela nami, futhi mina ngokwami ngizokwenza kuye okuhle emehlweni akho; konke ongakhetha ukukubeka phezu kwami ngizokwenzela kona.” 39  Bonke abantu bawela iJordani, nenkosi nayo yawela; kodwa inkosi yamanga+ uBharizilayi yambusisa,+ okwathi ngemva kwalokho wabuyela endaweni yakhe. 40  Lapho inkosi iwelela eGiligali,+ uKimihamu wawela kanye nayo, nabo bonke abantu bakwaJuda, nengxenye yabantu bakwa-Israyeli, ukuze baweze inkosi. 41  Bheka! Bonke abantu bakwa-Israyeli babeza enkosini, futhi bathi enkosini: “Bakwebeleni+ abafowethu amadoda akwaJuda ukuze bayiweze iJordani inkosi nabendlu yayo nawo wonke amadoda kaDavide?”+ 42  Wonke amadoda akwaJuda aphendula amadoda akwa-Israyeli athi: “Yingoba inkosi ihlobene kakhulu nathi;+ kungani nithukutheliswe yile nto? Ingabe sike sadla utho ngezindleko zenkosi, noma kwalethwa kithi isipho?” 43  Nokho, amadoda akwa-Israyeli aphendula amadoda akwaJuda athi: “Sinezingxenye eziyishumi enkosini,+ kangangokuthi ngisho nakuDavide thina sibaningi kunani. Pho, kungani nisiphathé ngendelelo, futhi kungani indaba yokubuyisa inkosi yethu ingabanga eyethu kuqala?”+ Kodwa izwi lamadoda akwaJuda laba namandla kunezwi lamadoda akwa-Israyeli.

Imibhalo yaphansi