2 Samuweli 18:1-33

18  UDavide wabala abantu ababekanye naye wabeka phezu kwabo izinduna zezinkulungwane nezinduna zamakhulu.+  Ngaphezu kwalokho, uDavide wathuma ingxenye yesithathu+ yabantu ngaphansi kwesandla sikaJowabe+ nengxenye yesithathu ngaphansi kwesandla sika-Abhishayi+ indodana kaZeruya, umfowabo kaJowabe,+ nengxenye yesithathu ngaphansi kwesandla sika-Ithayi+ umGiti. Khona-ke inkosi yathi kubantu: “Nami ngokwami nakanjani ngizophuma kanye nani.”  Kodwa abantu bathi: “Wena akumelwe uphume,+ ngoba uma singabaleka ngeke babeke inhliziyo kithi;+ uma ingxenye yethu ifa, ngeke babeke inhliziyo kithi, ngoba wena ulingana nezinkulungwane eziyishumi zethu;+ manje kungaba ngcono uma uba usizo kithi unike usizo+ usemzini.”  Ngakho inkosi yathi kubo: “Noma yini ebonakala iyinhle emehlweni enu ngizoyenza.”+ Inkosi yayilokhu imile eceleni kwesango,+ bonke abantu baphuma ngamakhulu nangezinkulungwane.+  Inkosi yabayala oJowabe no-Abhishayi no-Ithayi, yathi: “Niyiphathe ngobumnene+ insizwa u-Absalomu ngenxa yami.” Bonke abantu bezwa lapho inkosi iyala zonke izinduna ngendaba ka-Absalomu.  Abantu baqhubeka nendlela yabo baphuma baya enkundleni beyohlangabeza u-Israyeli; impi yaba sehlathini lakwa-Efrayimi.+  Ekugcineni abantu bakwa-Israyeli+ bahlulwa+ lapho phambi kwezinceku zikaDavide, kwabulawa abantu abaningi ngalolo suku, amadoda ayizinkulungwane ezingamashumi amabili.  Impi yasakazeka kulo lonke izwe elalibonakala. Ngaphezu kwalokho, ihlathi ladla abantu abaningi kunalabo abadliwa yinkemba ngalolo suku.  Ekugcineni u-Absalomu wazithola ephambi kwezinceku zikaDavide. U-Absalomu wayegibele umnyuzi, umnyuzi wafika ngaphansi komphithano wamagatsha omuthi omkhulu kakhulu, ikhanda lakhe labambeka ngqí emthini omkhulu, waphakanyiselwa phakathi kwamazulu nomhlaba,+ ngesikhathi umnyuzi ayewugibele wona udlula. 10  Khona-ke umuntu othile wakubona lokho watshela uJowabe+ wathi: “Bheka! Ngibone u-Absalomu elenga emthini omkhulu.” 11  Yena uJowabe wathi kulo muntu obemtshela: “Bheka ukubonile, pho kungani ungamshayanga wamlahla phansi emhlabathini khona lapho? Khona-ke bengiyobopheka ukuba ngikunike izinhlamvu eziyishumi zesiliva nebhande.”+ 12  Kodwa lowo muntu wathi kuJowabe: “Ngisho noma bengikala ezintendeni zezandla zami izinhlamvu zesiliva eziyinkulungwane, bengingeke ngelulele isandla sami endodaneni yenkosi; ngoba inkosi iniyalé sizwa wena no-Abhishayi no-Ithayi, yathi, ‘Noma ngabe ngubani, makaqaphele insizwa u-Absalomu.’+ 13  Ngaphandle kwalokho, bekuyobe ngiyamkhohlisa futhi yonke indaba ibingeke ifihleke enkosini,+ kuthi wena umele eceleni.” 14  UJowabe wathi: “Mangingazibambezeli ngale ndlela phambi kwakho!” Ngalokho wathatha izingcula ezintathu entendeni yesandla sakhe wazifaka+ enhliziyweni ka-Absalomu esaphila esibindini+ somuthi omkhulu. 15  Khona-ke kwafika izikhonzi eziyishumi ezazithwele izikhali zikaJowabe zamshaya u-Absalomu zambulala.+ 16  Manje uJowabe washaya uphondo,+ ukuze abantu babuye ekusukeleni u-Israyeli; ngoba uJowabe wayebabambile abantu. 17  Ekugcineni bamthatha u-Absalomu bamphonsa ehlathini emgodini omkhulu babeka phezu kwakhe inqwaba enkulu kakhulu yamatshe.+ Kepha u-Israyeli wonke, wabaleka kwaba yileyo naleyo ndoda yaya ekhaya. 18  U-Absalomu, lapho esaphila, wayethathe insika wazimisela yona,+ eseThafeni Eliphansi leNkosi,+ ngoba wathi: “Anginandodana ezogcina igama lami likhunjulwa.”+ Ngakho waqamba leyo nsika ngegama lakhe,+ futhi iyaqhubeka ibizwa ngokuthi ISikhumbuzo Sika-Absalomu kuze kube yilolu suku. 19  Manje ngokuqondene no-Ahimahazi+ indodana kaZadoki, wathi: “Mangigijime ngiyobikela inkosi, ngoba uJehova uyahlulelele ukuze ayikhulule esandleni sezitha zayo.”+ 20  Kodwa uJowabe wathi kuye: “Awuyena umuntu wezindaba namuhla, kumelwe uzibike ngolunye usuku lezi zindaba; kodwa namuhla ungazibiki lezi zindaba, ngaso kanye isizathu sokuthi kufe indodana yenkosi.”+ 21  Khona-ke uJowabe wathi kumKushe:+ “Hamba uyotshela inkosi lokho okubonile.” UmKushe wakhothamela uJowabe wayesegijima. 22  U-Ahimahazi indodana kaZadoki manje waphinda futhi wathi kuJowabe: “Manje makwenzeke noma yini eyenzekayo, ngicela ungivumele nami futhi ukuba ngigijime ngemva komKushe.” Nokho uJowabe wathi: “Kungani nawe kumelwe ugijime, ndodana yami, kube kungekho zindaba ongatholelwa zona?” 23  Noma kunjalo wathi: “Makwenzeke noma yini eyenzekayo, ngivumele ngigijime.” Ngakho wathi kuye: “Gijima!” U-Ahimahazi wagijima ngendlela yaseSifundeni,+ ekugcineni wamdlula umKushe. 24  Manje uDavide wayehlezi phakathi kwamasango amabili.+ Phakathi naleso sikhathi, umlindi+ waya ophahleni lwesango ngasodongeni. Ekugcineni waphakamisa amehlo wabona, bheka! kwakukhona umuntu egijima yedwa. 25  Ngakho umlindi wamemeza watshela inkosi, inkosi yona yathi: “Uma eyedwa, kukhona izindaba emlonyeni wakhe.” Waqhubeka eza, eya esondela. 26  Umlindi manje wabona omunye umuntu egijima. Ngakho umlindi wabiza umlindi-sango wathi: “Bheka! Omunye umuntu ogijima yedwa!” inkosi yaphendula yathi: “Nalona futhi ngumlethi wezindaba.” 27  Umlindi waqhubeka wathi: “Ngibona indlela yokugijima yowokuqala ukuthi ifana nendlela yokugijima+ ka-Ahimahazi+ indodana kaZadoki,” inkosi yathi: “Ngumuntu omuhle lo,+ kufanele ukuthi uza nezindaba ezinhle.”+ 28  Ekugcineni u-Ahimahazi wamemeza wathi enkosini: “Kuhle!” Ngalokho wakhothamela inkosi ubuso bakhe bubheke emhlabathini. Waqhubeka wathi: “Makatuswe+ uJehova uNkulunkulu wakho, obanikele+ abantu abayiphakamisele isandla inkosi yami inkosi!” 29  Nokho, inkosi yathi: “Ingabe kuhamba kahle ngensizwa u-Absalomu?” U-Ahimahazi wathi: “Ngibone isiyaluyalu esikhulu ngesikhathi uJowabe ethuma inceku yenkosi nenceku yakho, angazanga ukuthi bekuyini.”+ 30  Ngakho inkosi yathi: “Gudluka, yima lapha.” Wagudluka waqhubeka emile. 31  Bheka, umKushe+ wangena, umKushe waqala ukuthi: “Inkosi yami inkosi mayamukele izindaba, ngoba uJehova ukwahlulelele namuhla ukuze akukhulule esandleni sabo bonke abakuvukelayo.”+ 32  Kodwa inkosi yathi kumKushe: “Ingabe kuhamba kahle ngensizwa u-Absalomu?” UmKushe waphendula wathi: “Kwangathi izitha zenkosi yami inkosi kanye nabo bonke labo abakuvukele ukuba bakwenze okubi bangaba njengayo insizwa.”+ 33  Khona-ke inkosi yaphazamiseka yakhuphukela egumbini elisophahleni+ ngaphezu kwesango, yakhala; yilokhu ebikusho njengoba ihamba: “Ndodana yami Absalomu, ndodana yami, ndodana yami+ Absalomu! O ukube bekufe mina, mina, esikhundleni sakho, Absalomu ndodana yami, ndodana yami!”+

Imibhalo yaphansi