2 Samuweli 17:1-29

17  U-Ahithofeli wathi ku-Absalomu: “Ngicela ungivumele ngikhethe amadoda ayizinkulungwane eziyishumi nambili ngisukume ngisukele uDavide namuhla ebusuku.+  Ngizomfica ekhathele futhi ebuthaka izandla zombili,+ futhi nakanjani ngizomenza athuthumele; bonke abantu abakanye naye bazobaleka, futhi ngizobulala inkosi yodwa.+  Mangibabuyisele kuwe bonke abantu. Umuntu omfunayo ufana nokubuya kwabo bonke; futhi bonke abantu bazoba nokuthula.”  Leli zwi lalilihle impela emehlweni ka-Absalomu+ nasemehlweni awo wonke amadoda amadala akwa-Israyeli.  Nokho, u-Absalomu wathi: “Ngicela ubize noHushayi+ umArikhi, sizwe ukuthi yini esemlonyeni wakhe, yebo kowakhe.”  Ngakho uHushayi wangena ku-Absalomu. Khona-ke u-Absalomu wathi kuye: “U-Ahithofeli ukhulumé kanje. Senze yini ngokuvumelana nezwi lakhe? Uma kungenjalo, khuluma wena.”  UHushayi wathi ku-Absalomu: “Iseluleko u-Ahithofeli aluleke ngaso asisihle kulokhu!”+  Waqhubeka uHushayi wathi: “Wena ngokwakho umazi kahle uyihlo namadoda akhe, ukuthi banamandla,+ futhi bamunyu emphefumulweni,+ njengebhere lensikazi elilahlekelwe amawundlu alo endle;+ futhi uyihlo uyiqhawe,+ ngeke alale kanye nabantu.  Bheka! Manje ucashé+ komunye wemigodi noma kwenye yezinye izindawo; futhi kuzothi lapho nje eqala ukubathelekela, ozwayo ngakho nakanjani uzokuzwa athi, ‘Bahluliwe abantu abalandela u-Absalomu!’ 10  Ngisho nendoda eyiqhawe enhliziyo yayo injengenhliziyo yengonyama+ nayo ngokwayo ngokuqinisekile izothamba ngenxa yobuthakathaka;+ ngoba wonke u-Israyeli uyazi ukuthi uyihlo uyindoda enamandla+ futhi kunjalo nangamadoda angamaqhawe akanye naye.+ 11  Mina ngicebisa ngokuthi: Makubuthelwe kuwe u-Israyeli wonke kusukela kwaDani kuze kube seBheri-sheba,+ abe ngangezinhlayiya zesihlabathi esingasolwandle ngobuningi,+ nawe uqobo uye empini.+ 12  Sizomhlasela kwenye yezindawo ayotholakala kuzo,+ thina ngokwethu siyowela phezu kwakhe njengamazolo+ ewela emhlabathini; ngokuqinisekile ngeke kusale ngisho noyedwa phakathi kwakhe nawo wonke amadoda akanye naye. 13  Uma ebalekela emzini othile, wonke u-Israyeli kumelwe athwale izindophi aye kulowo muzi, futhi siyowuhudulela esigodini sesifufula, kuze kungabe kusatholakala ngisho netshana khona.”+ 14  Khona-ke u-Absalomu nabo bonke abantwana bakwa-Israyeli bathi: “Iseluleko sikaHushayi umArikhi singcono+ kuneseluleko sika-Ahithofeli!” UJehova ngokwakhe wayenikeze umyalo+ ukuze kushafiswe iseluleko+ sika-Ahithofeli nakuba sasisihle,+ ukuze uJehova alethe inhlekelele+ phezu kuka-Absalomu. 15  Kamuva uHushayi wathi kuZadoki+ no-Abhiyathara abapristi: “U-Ahithofeli umeluleke kanje nakanje u-Absalomu namadoda amadala akwa-Israyeli; mina ngeluleka kanje nakanje. 16  Manje thumelani ngokushesha nitshele uDavide,+ nithi, ‘Ungangenisi emathafeni awugwadule asehlane namuhla ebusuku, kodwa kumelwe uwele nakanjani,+ funa inkosi kanye nabo bonke abantu abakanye nayo bagwinywe.’”+ 17  Njengoba uJonathani+ no-Ahimahazi+ babemi e-Eni-rogeli+ incekukazi yahamba yabatshela. Ngakho bona bahamba, njengoba kwakumelwe bayitshele iNkosi uDavide; ngoba babengenakukwazi ukubonakala bengena emzini. 18  Nokho, insizwa ethile yababona yatshela u-Absalomu. Ngakho bobabili bahamba ngokushesha bafika emzini womuntu othile eBhahurimi,+ owayenomthombo egcekeni lakwakhe; bangena kuwo. 19  Ngemva kwalokho owesifazane wathatha isihenqo wasendlala phezu komthombo wanqwabelanisa umqhazulo phezu kwawo;+ akukho lutho olwaziwa ngakho. 20  Manje izinceku zika-Absalomu zafika kowesifazane emzini wakhe zathi: “Baphi o-Ahimahazi noJonathani?” Owesifazane wathi kuzo: “Badlulile lapha baya emanzini.”+ Khona-ke zaqhubeka zifuna, kodwa azibatholanga+ ngakho zabuyela eJerusalema. 21  Kwathi ngemva kokuba sezihambile khona-ke baphuma emthonjeni baqhubekela phambili batshela iNkosi uDavide bathi kuDavide: “Sukumani niwelele ngaphesheya kwamanzi ngokushesha; ngoba nansi indlela u-Ahithofeli eluleke ngayo+ ngani.” 22  Ngokushesha uDavide kanye nabo bonke abantu ababekanye naye basukuma, baqhubeka bewela iJordani kwaze kwasa,+ kwaze kwangasala muntu owayengaliwelanga iJordani. 23  Kepha u-Ahithofeli, wabona ukuthi kwakungenziwanga ngokuvumelana neseluleko sakhe,+ wabophela imbongolo wasuka wahamba waya endlini yakhe emzini wakubo.+ Khona-ke wayalela abendlu yakhe+ waziklinya+ wabe esefa.+ Ngakho wangcwatshwa+ emangcwabeni okhokho bakhe. 24  UDavide yena wafika eMahanayimi,+ u-Absalomu yena wawela iJordani, yena nawo wonke amadoda akwa-Israyeli kanye naye. 25  U-Amasa+ nguye u-Absalomu ayembeke esikhundleni sikaJowabe+ phezu kwebutho; u-Amasa wayeyindodana yomuntu ogama lakhe lalingu-Ithira+ umIsrayeli, owalala no-Abhigayili+ indodakazi kaNahashi, udadewabo kaZeruya, unina kaJowabe. 26  U-Israyeli kanye no-Absalomu bakanisa ezweni lakwaGileyadi.+ 27  Kwathi ngokushesha nje lapho uDavide efika eMahanayimi, uShobi indodana kaNahashi waseRaba+ labantwana bakwa-Amoni,+ noMakiri+ indodana ka-Amiyeli+ waseLo-debari, noBharizilayi+ umGileyadi waseRogelimi+ 28  baletha imibhede nemicengezi nezitsha zombumbi, nokolweni nebhali nofulawa+ nokusanhlamvu okugazingiwe+ nobhontshisi+ nodali+ nokusanhlamvu okugazingiwe; 29  noju+ nebhotela+ nezimvu namangqanga ezinkomo bakuletha kuDavide nabantu ababekanye naye ukuba badle,+ ngoba bathi: “Abantu balambile, bakhathele futhi bomile ehlane.”+

Imibhalo yaphansi