2 Samuweli 15:1-37

15  Kwathi ngemva kwalezo zinto u-Absalomu wazenzela inqola, enamahhashi namadoda angamashumi amahlanu agijima phambi kwakhe.+  U-Absalomu wavuka kusesekuseni+ wama eceleni kwendlela eya esangweni.+ Kwakuthi lapho noma yimuphi umuntu eba necala lomthetho okumelwe lize enkosini ukuba lahlulelwe,+ u-Absalomu ambize athi: “Uvela kumuphi umuzi?” yena athi: “Inceku yakho ivela kwesinye sezizwe zakwa-Israyeli.”  U-Absalomu wayethi kuye: “Bheka, izindaba zakho zinhle ziqondile; kodwa akukho muntu enkosini okuzwayo.”+  Futhi u-Absalomu wayeqhubeka athi: “O ukube bengimiswe njengomahluleli ezweni,+ ukube ubeza kimi wonke umuntu onecala lomthetho noma ofuna isahlulelo! Khona-ke ngokuqinisekile bengiyomenzela ubulungisa.”+  Futhi kwakuthi lapho umuntu esondela kuye ukuba amkhothamele, yena elule isandla sakhe ambambe+ amange.  U-Absalomu waqhubeka enza into enjengale kuwo wonke ama-Israyeli ayefika ezofuna isahlulelo enkosini; u-Absalomu waqhubeka ezeba izinhliziyo zamadoda akwa-Israyeli.+  Kwathi ekupheleni kweminyaka engamashumi amane u-Absalomu wathi enkosini: “Ngicela ungivumele ngiye eHebroni+ ngiyogcwalisa isithembiso engasenza nokusenza kuJehova.+  Ngoba inceku yakho yenza isithembiso esingathí sina+ ngesikhathi ngihlala eGeshuri+ eSiriya, ngithi, ‘Uma nakanjani uJehova eyongibuyisela eJerusalema, ngiyonikela inkonzo kuJehova.’”+  Ngakho inkosi yathi kuye: “Hamba ngokuthula.”+ Ngalokho wasuka waya eHebroni. 10  U-Absalomu manje wathumela izinhloli+ kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli, wathi: “Lapho nje nizwa umsindo wophondo, kumelwe nithi futhi, ‘U-Absalomu useyinkosi+ eHebroni!’”+ 11  Manje kunamadoda angamakhulu amabili asuka eJerusalema ahamba kanye no-Absalomu, ebiziwe futhi ehamba engasoli lutho,+ futhi ayengazi ngisho nento eyodwa. 12  Ngaphezu kwalokho, lapho enikela imihlatshelo, u-Absalomu wathumela wabiza u-Ahithofeli+ waseGilo+ umeluleki+ kaDavide, emzini wakubo eGilo.+ Uzungu+ lwaya luqina ngokwengeziwe, abantu ababeno-Absalomu belokhu banda ngesibalo.+ 13  Ngemva kwesikhathi kwafika umbiki kuDavide, ethi: “Inhliziyo+ yabantu bakwa-Israyeli isilandela u-Absalomu.” 14  Ngokushesha uDavide wathi kuzo zonke izinceku zakhe ezazinaye eJerusalema: “Sukumani, sibaleke;+ ngoba ngeke siphunyuke ngenxa ka-Absalomu! Hambani ngokushesha, funa asheshe futhi asifice ehlisele okubi phezu kwethu agalele umuzi ngosiko lwenkemba!”+ 15  Izinceku zenkosi zaphendula zathi enkosini: “Ngokuvumelana nakho konke inkosi yami inkosi ekukhethayo, nazi izinceku zakho.”+ 16  Ngakho inkosi yaphuma nayo yonke indlu yayo isezinyaweni zayo,+ inkosi yashiya abesifazane abayishumi, izancinza,+ ukuba banakekele indlu. 17  Inkosi yaqhubeka nendlela yayo iphuma nabo bonke abantu besezinyaweni zayo; bema eBheti-merihaki. 18  Zonke izinceku zayo zaziwelela ngaphesheya eceleni kwayo; nawo wonke amaKhereti nawo wonke amaPheleti+ nawo wonke amaGiti,+ amadoda angamakhulu ayisithupha ayeyilandele esuka eGati,+ ayewelela ngaphesheya phambi kobuso benkosi. 19  Khona-ke inkosi yathi ku-Ithayi+ umGiti: “Kungani nawe kufanele uhambe nathi? Phindela emuva+ uhlale nenkosi; ngoba wena ungowesinye isizwe, futhi ngaphandle kwalokho, udingisiwe endaweni yakini. 20  Bekuyizolo lapho ufika, ingabe namuhla kufanele ngikwenze uzulazule+ kanye nathi, ukuba uhambe lapho ngihamba khona futhi uye nomaphi lapho ngiya khona? Buyela emuva uthathe abafowenu kanye nawe, [futhi kwangathi uJehova angakubonisa] umusa wothando+ nokwethembeka!”+ 21  Kodwa u-Ithayi wayiphendula inkosi wathi: “Kuphila kukaJehova nokuphila kwenkosi yami inkosi,+ lapho inkosi yami inkosi ingaba khona, kungakhathaliseki ukuthi kungenjongo yokuba ife noma ukuba iphile, yilapho inceku yakho iyoba khona!”+ 22  Khona-ke uDavide wathi ku-Ithayi:+ “Hamba uwele.” Ngakho u-Ithayi umGiti wawela, kanjalo nawo wonke amadoda ayengaphansi kwakhe nabo bonke abancane ababenaye. 23  Bonke abantu bezwe babekhala ngezwi elikhulu,+ futhi bonke abantu babewela, inkosi yayimi esigodini sesifufula saseKidroni,+ futhi bonke abantu babewelela ehlane ngendlela evulekile. 24  Kwakukhona lapha noZadoki+ nawo wonke amaLevi+ kanye naye ethwele+ umphongolo+ wesivumelwano sikaNkulunkulu weqiniso; base bewubeka phansi ngaku-Abhiyathara+ umphongolo kaNkulunkulu weqiniso baze baqeda ukuwela bonke abantu besuka emzini. 25  Kodwa inkosi yathi kuZadoki: “Wubuyisele emuva emzini+ umphongolo+ kaNkulunkulu weqiniso. Uma ngizowuthola umusa emehlweni kaJehova, ngokuqinisekile uzongibuyisela emuva angivumele ngiwubone nendawo yawo yokuhlala.+ 26  Kodwa uma engathi, ‘Angijabulanga ngawe,’ nangu mina, makenze kimi okuhle emehlweni akhe.”+ 27  Inkosi yaqhubeka yathi kuZadoki umpristi: “Ungumboni,+ angithi? Buyela emzini ngokuthula, no-Ahimahazi indodana yakho noJonathani+ indodana ka-Abhiyathara, amadodana enu amabili, kanye nani. 28  Bheka, ngizolibala ngasemazibukweni asehlane kuze kufike izwi elivela kini ukuba ningazise.”+ 29  Ngakho uZadoki no-Abhiyathara bawubuyisela eJerusalema umphongolo kaNkulunkulu weqiniso, baqhubeka behlala khona. 30  UDavide wayenyuka ngommango wemiNqumo,+ enyuka ekhala, ikhanda lakhe limboziwe;+ wayehamba engafaké zicathulo, bonke abantu ababenaye ngamunye wamboza ikhanda lakhe, benyuka behamba bekhala.+ 31  Kwabikwa kuDavide, kuthiwa: “U-Ahithofeli ngokwakhe uphakathi kwalabo abakha uzungu+ kanye no-Absalomu.”+ Lapho ezwa lokho uDavide wathi:+ “O Jehova,+ siza uguqule iseluleko sika-Ahithofeli sibe ngubuwula!”+ 32  Kwathi lapho uDavide efika esiqongweni lapho abantu babekhothamela khona uNkulunkulu, bheka nangu uHushayi+ umArikhi+ emhlangabeza, isembatho sakhe siklebhukile kukhona inhlabathi ekhanda lakhe.+ 33  Nokho, uDavide wathi kuye: “Uma ngempela uwela kanye nami, ngokuqinisekile uyoba umthwalo phezu kwami.+ 34  Kodwa uma ubuyela emzini futhi empeleni uthi ku-Absalomu, ‘Ngiyinceku yakho, Nkosi. Ngangizibonakalisa ngiyinceku kayihlo, yebo mina, ngaleso sikhathi, kodwa manje mina futhi ngiyinceku yakho,’+ khona-ke kumelwe ungishafisele+ iseluleko sika-Ahithofeli. 35  Angithi uZadoki no-Abhiyathara abapristi banawe khona?+ Kuyothi yonke into ongase uyizwe ivela endlini yenkosi uyitshele uZadoki no-Abhiyathara abapristi.+ 36  Bheka! Amadodana abo amabili, u-Ahimahazi+ kaZadoki noJonathani+ ka-Abhiyathara alapho kanye nabo; futhi kumelwe ningithumelele ngabo konke eningase nikuzwe.” 37  Ngakho uHushayi, umngane kaDavide,+ wangena emzini. U-Absalomu+ wangena eJerusalema.

Imibhalo yaphansi