2 Samuweli 14:1-33

14  Manje uJowabe+ indodana kaZeruya+ wazi ukuthi inhliziyo yenkosi yayiku-Absalomu.+  Ngakho uJowabe wathumela eThekhowa+ wathatha khona owesifazane ohlakaniphile+ wathi kuye: “Ngicela ube ngolilayo, ugqoke izingubo zokulila, ungawagcobi amafutha;+ futhi ube njengowesifazane walapha oselile izinsuku eziningi elilela ofileyo.+  Kumelwe ungene enkosini ukhulume kuyo izwi elinje.” Ngalokho uJowabe wamfunza amazwi emlonyeni wakhe.+  Owesifazane waseThekhowa wangena enkosini wawa ngobuso wakhothama emhlabathini+ wathi: “O nkosi, sindisa!”+  Inkosi yathi kuye: “Kwenzenjani kuwe?” Wathi: “Eqinisweni ngingumfelokazi,+ njengoba manje umyeni wami efile.  Incekukazi yakho yayinamadodana amabili, womabili aqala ukulwa endle+ kungekho mkhululi+ ongawalamula. Ekugcineni omunye wamshaya omunye wambulala.  Manje, bheka, wonke umndeni uvukelé incekukazi yakho uthi, ‘Nikela umuntu oshaye umfowabo, ukuze simbulale ngenxa yomphefumulo womfowabo+ ambulele,+ masiyibhuqe nokuyibhuqa indlalifa!’ Ngokuqinisekile bazokucima ukuvutha kwamalahle ami asele, ukuze umyeni wami bangamniki gama nansali ebusweni bomhlaba.”+  Khona-ke inkosi yathi kowesifazane: “Hamba uye endlini yakho, mina ngizokhipha umyalo ngokuqondene nawe.”+  Owesifazane waseThekhowa wathi enkosini: “Masibe phezu kwami, nkosi yami nkosi, isiphambeko, futhi masibe phezu kwendlu kababa,+ kuyilapho inkosi nesihlalo sayo sobukhosi imsulwa.” 10  Inkosi yanezela yathi: “Uma kukhona okukhulumisayo, kumelwe umlethe kimi, ngeke aphinde futhi akulimaze.” 11  Kodwa wathi: “Ngicela inkosi ikhumbule uJehova uNkulunkulu wakho,+ ukuze umphindiseli wegazi+ angaqhubeki ebangela incithakalo futhi bangayibhuqi indodana yami.” Yamphendula yathi: “Kuphila kukaJehova,+ akukho nolulodwa unwele+ lwendodana yakho oluzowela emhlabathini.” 12  Manje lona wesifazane wathi: “Ngicela uvumele incekukazi yakho+ ikhulume izwi+ enkosini yami inkosi.” Ngakho yathi: “Khuluma!”+ 13  Owesifazane wathi: “Pho kungani ucabangé kanje+ ngokumelene nabantu bakaNkulunkulu?+ Njengoba inkosi ikhuluma leli zwi ifana nomuntu onecala,+ ngokuthi inkosi ayimbuyisi odingisiwe wayo.+ 14  Ngoba nakanjani sizofa+ futhi sibe njengamanzi athululwa emhlabathini, angenakubuthwa. Kodwa uNkulunkulu ngeke awususe umphefumulo,+ ucabangé izizathu zokuthi kungani odingisiwe kungafanele adingiswe kuye. 15  Manje njengoba ngiye ngangena ukuze ngikhulume leli zwi enkosini yami, kungenxa yokuthi abantu bangesabisile. Ngakho incekukazi yakho ithé, ‘Ngicela ukukhuluma nenkosi. Mhlawumbe inkosi izothatha isinyathelo ngenxa yezwi lesigqilakazi sayo. 16  Ngenxa yokuthi inkosi iye yalalela ukuze ikhulule isigqilakazi sayo entendeni yesandla somuntu ofuna ukungibhuqa mina kanye nendodana yami eyodwa efeni esilinikwe uNkulunkulu,’+ 17  khona-ke incekukazi yakho ithé, ‘Malilethe impumuzo izwi lenkosi yami, inkosi.’ Ngoba inkosi yami inkosi injengengelosi+ kaNkulunkulu weqiniso, ukuba yahlukanise okuhle nokubi,+ futhi kwangathi uJehova uNkulunkulu wakho angaba nawe.” 18  Manje inkosi yaphendula yathi kowesifazane: “Ngicela ungangifihleli lutho engikubuza lona.”+ Owesifazane wathi: “Ngicela inkosi yami inkosi ikhulume.” 19  Inkosi yaqhubeka yathi: “Ingabe isandla sikaJowabe+ sinawe kukho konke lokhu?”+ Khona-ke owesifazane waphendula wathi: “Kuphila komphefumulo wakho,+ nkosi yami inkosi, akekho umuntu ongaya kwesokunene noma aye kwesobunxele kukho konke inkosi yami inkosi ekukhulumile; ngoba yinceku yakho uJowabe engiyalile, futhi yiyo efunze wonke la mazwi emlonyeni wencekukazi yakho.+ 20  UJowabe inceku yakho wenze le nto ngenjongo yokuguqula ubuso bendaba, kodwa inkosi yami ihlakaniphe njengokuhlakanipha kwengelosi+ kaNkulunkulu weqiniso ukuba yazi konke okusemhlabeni.” 21  Ngemva kwalokho inkosi yathi kuJowabe: “Bheka, manje, ngizoyenza ngokuqinisekile le nto.+ Ngakho, hamba, uyibuyise insizwa u-Absalomu.”+ 22  UJowabe wawa phansi ngobuso wakhothama wayibusisa inkosi;+ uJowabe waqhubeka wathi: “Namuhla inceku yakho iyazi ukuthi itholé umusa emehlweni akho,+ nkosi yami inkosi, ngoba inkosi ithathé isinyathelo ngezwi lenceku yayo.” 23  Ngalokho uJowabe wasukuma waya eGeshuri+ waletha u-Absalomu eJerusalema.+ 24  Nokho, inkosi yathi: “Makaphenduke aye endlini yakhe, kodwa ubuso bami ngeke abubona.”+ Ngakho u-Absalomu waphenduka waya endlini yakhe, futhi akabubonanga ubuso benkosi. 25  Uma kuqhathaniswa no-Absalomu akekho umuntu owayemuhle+ njengaye ku-Israyeli wonke ukuba adunyiswe kangakaya. Kusukela ematheni onyawo lwakhe kuze kube sokhakhayini kwakungekho sici kuye. 26  Lapho ephuca ikhanda lakhe—wayeliphuca njalo ekupheleni konyaka ngamunye; ngenxa yokuthi lalimesinda kakhulu,+ wayephuca—wayezikala izinwele zekhanda lakhe, amashekeli angamakhulu amabili ngesisindo setshe lasebukhosini. 27  U-Absalomu wazalelwa amadodana amathathu+ nendodakazi eyodwa egama layo kwakunguThamari. Wayengowesifazane omuhle kakhulu ngokubukeka.+ 28  U-Absalomu waqhubeka ehlala eJerusalema iminyaka emibili egcwele, akabubonanga ubuso benkosi.+ 29  Ngakho u-Absalomu wathumela kuJowabe ukuze amthume enkosini, kodwa akavumanga ukuza kuye. Khona-ke wathumela futhi, okwesibili, kodwa akavumanga ukuza. 30  Ekugcineni wathi ezincekwini zakhe: “Niyasibona isiqephu sezwe sikaJowabe esiseceleni kwesami, unebhali lapho. Hambani nisithungele ngomlilo.”+ Ngakho izinceku zika-Absalomu zasithungela ngomlilo isiqephu sezwe.+ 31  Ngenxa yalokhu uJowabe wasukuma waya ku-Absalomu endlini wathi kuye: “Izinceku zakho zisithungeleleni ngomlilo isiqephu sami?” 32  Ngakho u-Absalomu wathi kuJowabe: “Bheka! Ngithumelé kuwe, ngithi, ‘Woza lapha ngikuthume enkosini, uthi: “Ngibuyeleni eGeshuri?+ Ngabe kungcono ukube ngazihlalela khona. Manje mangibone ubuso benkosi, futhi, uma kukhona isiphambeko kimi,+ khona-ke kumelwe ingibulale.”’” 33  Ngemva kwalokho uJowabe wangena enkosini wayitshela. Khona-ke yambiza u-Absalomu, oweza enkosini wawa phansi ngobuso, ewa ngobuso emhlabathini phambi kwenkosi; okwathi ngemva kwalokho inkosi yamanga u-Absalomu.+

Imibhalo yaphansi