2 Samuweli 13:1-39

13  Ngemva kwalezi zinto u-Absalomu,+ indodana kaDavide, wayenodadewabo omuhle ogama lakhe kunguThamari,+ futhi u-Amnoni,+ indodana kaDavide, wamthanda.+  Kwakumcindezela kakhulu u-Amnoni kangangokuthi wagula+ ngenxa kaThamari udadewabo, ngoba wayeyintombi, futhi kulukhuni emehlweni+ ka-Amnoni ukuba enze utho kuye.+  Manje u-Amnoni wayenomngane ogama lakhe kwakunguJehonadaba+ indodana kaShimeyahi+ umfowabo kaDavide; futhi uJehonadaba wayeyindoda ehlakaniphe kakhulu.  Ngakho wathi kuye: “Kungani, ndodana yenkosi, udané kanje ukusa nokusa? Ungengitshele na?”+ U-Amnoni wamphendula wathi: “Ngiyafa uthando+ ngoThamari udadewabo+ ka-Absalomu umfowethu.”  UJehonadaba wathi kuye: “Lala embhedeni wakho uzishaye ogulayo.+ Ngokuqinisekile uyihlo uzokuza azokubona, wena kumelwe uthi kuye, ‘Ngiyacela, makungene uThamari udadewethu anginike isinkwa njengogulayo, angenzele isinkwa senduduzo phambi kwamehlo ami ukuze ngisibone, ngidlele esandleni sakhe.’”+  Ngakho u-Amnoni walala phansi wazishaya ogulayo,+ futhi inkosi yangena izombona. Khona-ke u-Amnoni wathi enkosini: “Ngiyacela, makungene uThamari udadewethu abhake amaqebelengwane amabili amise okwenhliziyo phambi kwamehlo ami, ukuze ngidlele isinkwa esandleni sakhe njengesiguli.”  UDavide wabe esethumela kuThamari endlini, ethi: “Siza uye endlini ka-Amnoni umfowenu umenzele isinkwa senduduzo.”  Ngakho uThamari waya endlini ka-Amnoni+ umfowabo njengoba ayelele. Khona-ke wathatha inhlama kafulawa wayixova wenza amaqebelengwane phambi kwamehlo akhe wapheka amaqebelengwane amise okwenhliziyo.  Ekugcineni wathatha ikhanzi walithulula phambi kwakhe, kodwa u-Amnoni wenqaba ukudla wathi: “Yala ukuba wonke umuntu aphume!”+ Khona-ke wonke umuntu waphuma. 10  Manje u-Amnoni wathi kuThamari: “Silethe ekamelweni elingaphakathi isinkwa senduduzo, ukuze ngisidlele esandleni sakho njengesiguli.” Ngakho wawathatha uThamari amaqebelengwane ayewenzile wawaletha ku-Amnoni umfowabo ekamelweni elingaphakathi. 11  Lapho esondela kuye ukuba adle, ngaso leso sikhathi wambamba+ wathi kuye: “Woza ulale+ nami, dadewethu.”+ 12  Nokho wathi kuye: “Hhayi, mfowethu! Musa ukungilulaza;+ ngoba akuvamile ukuba kwenziwe ngaleyo ndlela kwa-Israyeli.+ Musa ukwenza lobu buwula obuyichilo.+ 13  Mina-ke—ngiyosishonisaphi isihlamba sami? Futhi wena—uzoba njengomunye wamadoda angenangqondo kwa-Israyeli. Manje, siza, khuluma nenkosi; ngoba ngeke ikugodlele mina.” 14  Kodwa akavumanga ukulalela izwi lakhe, wasebenzisa izikhwepha ezingaphezu kwezakhe wamlulaza+ walala naye.+ 15  U-Amnoni waqala ukumzonda ngenzondo enkulu kakhulu, ngoba inzondo ayesemzonda ngayo yayinkulu kunothando ayemthande ngalo, kangangokuthi u-Amnoni wathi kuye: “Vuka uhambe!” 16  Wathi kuye: “Cha, mfowethu; lobu bubi bokungimukisa bukhulu kunalobu obunye obenze kimi!” Akavumanga ukumlalela. 17  Ngalokho wabiza isikhonzi esasimkhonza wathi: “Khiphela lo muntu phandle asuke kimi, uhluthulele umnyango ngemva kwakhe.” 18  (Manje wayembethe isembatho esinemishwe;+ ngoba yileyo ndlela amadodakazi enkosi, izintombi, ayegqoka ngayo, egqoka amajazi angenamikhono.) Ngakho isikhonzi sakhe samhola samkhiphela phandle sahluthulela umnyango ngemva kwakhe. 19  Khona-ke uThamari wathela umlotha+ ekhanda lakhe, isembatho esinemishwe ayesembethe wasiklebhula; wathwala izandla ekhanda+ wahamba, ekhamuluka njengoba ehamba. 20  Lapho ebona lokhu u-Absalomu+ umfowabo wathi kuye: “Ingabe ngu-Amnoni+ umfowenu obenawe? Manje, dadewethu, thula. Ungumfowenu.+ Ungayibeki inhliziyo yakho kule ndaba.” UThamari wahlala endlini ka-Absalomu umfowabo, egcinwe engahlangani nabanye. 21  INkosi uDavide yezwa ngazo zonke lezi zinto,+ yathukuthela kakhulu.+ 22  U-Absalomu akakhulumanga okubi noma okuhle no-Amnoni; ngoba u-Absalomu wayemzonda+ u-Amnoni ngenxa yokuthi wayelulaze uThamari udadewabo. 23  Kwathi ngemva kweminyaka emibili egcwele u-Absalomu waba nabagundi bezimvu+ eBhali-hazori, eseduze nakwa-Efrayimi;+ u-Absalomu wamema wonke amadodana enkosi.+ 24  Ngakho u-Absalomu wangena enkosini wathi: “Bheka, manje, inceku yakho inabagundi bezimvu! Ngiyacela, inkosi, kanye nezinceku zayo, mayihambe kanye nenceku yayo.” 25  Kodwa inkosi yathi ku-Absalomu: “Cha, ndodana yami! Ngiyacela, masingahambi sonke, ukuze singabi umthwalo phezu kwakho.” Nakuba ayeyincenga,+ ayivumanga ukuhamba kodwa yambusisa.+ 26  Ekugcineni u-Absalomu wathi: “Uma kungeke kube nguwe, ngicela uvumele u-Amnoni umfowethu ahambe nathi.”+ Inkosi yathi: “Kungani kufanele ahambe nawe?” 27  U-Absalomu wayincenga,+ yaze yamthumela u-Amnoni nawo wonke amadodana enkosi kanye naye. 28  Khona-ke u-Absalomu wayala izikhonzi zakhe, wathi: “Nisize nibone lapho inhliziyo ka-Amnoni isisesimweni sokwenama ngenxa yewayini,+ mina ngokuqinisekile ngizothi kini, ‘Bulalani u-Amnoni!’ Nimbulale. Ningesabi.+ Anginiyalanga yini mina? Yibani namandla nizibonakalise ningamadoda angamaqhawe.” 29  Izikhonzi zika-Absalomu zenza ku-Amnoni njengoba nje u-Absalomu ayeyalile;+ wonke amanye amadodana enkosi asukuma agibela yileyo naleyo umnyuzi wayo abaleka. 30  Kwathi esesendleleni umbiko wafika kuDavide, kuthiwa: “U-Absalomu uwabulele wonke amadodana enkosi, akusalanga neyodwa.” 31  Inkosi yasukuma yaklebhula izingubo zayo+ yalala emhlabathini,+ zonke izinceku zayo zazimi ngakuyo izingubo zazo ziklebhukile.+ 32  Nokho, uJehonadaba+ indodana kaShimeyahi+ umfowabo kaDavide, waphendula wathi: “Inkosi mayingacabangi ukuthi kubulewe zonke izinsizwa, amadodana enkosi, ngoba ngu-Amnoni yedwa ofile,+ ngoba kwenzeke ngomyalo ka-Absalomu njengento eyamiswa+ kusukela ngosuku alulaza+ ngalo uThamari udadewabo.+ 33  Manje inkosi yami inkosi mayingawafaki enhliziyweni la mazwi, athi, ‘Wonke amadodana enkosi afile’; kodwa ngu-Amnoni yedwa ofile.” 34  Phakathi naleso sikhathi u-Absalomu wabaleka.+ Kamuva insizwa, umlindi,+ yaphakamisa amehlo yabona, bheka! kwakuza abantu abaningi ngendlela ngemva kwayo eqeleni. 35  Khona-ke uJehonadaba+ wathi enkosini: “Bheka! Amadodana enkosi afikile. Kwenzeke njengezwi lenceku yakho.”+ 36  Kwathi lapho nje eqeda ukukhuluma bheka amadodana enkosi afika, aqala ukuphakamisa izwi akhala; ngisho nenkosi nazo zonke izinceku badinda isililo esikhulu. 37  Kepha u-Absalomu, wabaleka waya kuThalimayi+ indodana ka-Amihudi inkosi yaseGeshuri.+ UDavide wayelokhu elilela+ indodana yakhe zonke izinsuku. 38  Kepha u-Absalomu wabaleka waya eGeshuri;+ wahlala khona iminyaka emithathu. 39  Ekugcineni umphefumulo kaDavide inkosi walangazelela ukuphuma uye ku-Absalomu; ngoba wayeseziduduzile ngokuphathelene no-Amnoni, ngoba wayefile.

Imibhalo yaphansi