2 Samuweli 12:1-31

12  UJehova wathumela uNathani+ kuDavide. Ngakho wafika kuye+ wathi: “Kwakukhona abantu ababili ababesemzini owodwa, omunye ecebile omunye enokuncane.  Lona oyisicebi wayenezimvu nezinkomo eziningi kakhulu;+  kodwa lona onokuncane wayengenalutho ngaphandle kwewundlu elilodwa lensikazi, elincane, ayelithengile.+ Wayelilonda, futhi lalikhulela kuye kanye namadodana akhe, ndawonye. Lalidla ucezwana lwakhe, liphuza endebeni yakhe, lilala esifubeni sakhe, laba njengendodakazi kuye.  Ngemva kwesikhashana umuntu ocebile wafikelwa yisihambi, kodwa akangathatha ezimvwini nasezinkomeni zakhe ukuze alungisele isihambi esasifike kuye. Ngakho wathatha leliya wundlu lensikazi lomuntu onokuncane walungisela umuntu owayefike kuye.”+  Intukuthelo kaDavide yamvuthela kakhulu lowo muntu,+ ngakho wathi kuNathani: “Kuphila kukaJehova,+ umuntu owenza lokhu ufanelwe ngukufa!+  Futhi kufanele akhiphe amawundlu amane+ njengesinxephezelo+ sewundlu lensikazi, ngenxa yokuthi wenze le nto nangenxa yokuthi akazange abe nobubele.”+  Khona-ke uNathani wathi kuDavide: “Nguwe lowo muntu! Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo, ‘Mina ngokwami ngikugcobé+ njengenkosi phezu kuka-Israyeli, futhi ngakukhulula+ mina ngokwami esandleni sikaSawule.  Ngangizimisele ukukunika indlu yenkosi yakho+ nabafazi benkosi yakho+ esifubeni sakho, nokukunika indlu ka-Israyeli nekaJuda.+ Futhi uma bekungeke kwanele bengizimisele ukukwenezelela izinto ezinjengalezi kanye nezinye izinto.+  Ulideleleleni izwi likaJehova ngokwenza okubi+ emehlweni akhe? U-Uriya umHeti umbulale ngenkemba,+ wathatha umkakhe waba ngumkakho,+ yena wambulala ngenkemba yabantwana bakwa-Amoni. 10  Manje inkemba+ ngeke nanini isuke endlini yakho,+ ngenxa yokuthi ungidelele wathatha umka-Uriya umHeti ukuba abe ngumkakho.’ 11  Yilokhu uJehova akushilo, ‘Bheka ngivusa inhlekelele endlini yakho siqu;+ ngizothatha omkakho phambi kwamehlo akho ngibanike umuntu wakini,+ uyolala nawomkakho phambi kwaleli langa.+ 12  Njengoba wena wenzé ekusithekeni,+ mina, le nto ngizoyenza phambi kuka-Israyeli wonke+ naphambi kwelanga.’”+ 13  Manje uDavide wathi+ kuNathani: “Ngonile kuJehova.”+ UNathani wamphendula uDavide wathi: “NoJehova uyasidlulisa isono sakho.+ Ngeke ufe.+ 14  Noma kunjalo, ngenxa yokuthi ngokungangabazeki udelele+ uJehova ngale nto, nale ndodana ngokwayo, osanda kuzalelwa yona, izofa nokufa.”+ 15  Khona-ke uNathani waya emzini wakhe. UJehova wamshaya+ umntwana umka-Uriya ayemzalele uDavide wagula. 16  UDavide waqala ukufuna uNkulunkulu weqiniso ngenxa yomfana, uDavide wazila ukudla ngokuphelele+ wangena walala ubusuku bonke emhlabathini.+ 17  Ngakho amadoda amadala endlu yakhe ema ngakuye ukuze amvuse emhlabathini, kodwa akavumanga futhi akasidlanga isinkwa+ kanye nawo. 18  Ekugcineni ngosuku lwesikhombisa umntwana wafa. Izinceku zikaDavide zazesaba ukumtshela ukuthi umntwana ufile; ngoba zazithi: “Bheka! Ngesikhathi umntwana esaphila sikhulumile naye, kodwa akalilalelanga izwi lethu; pho singamtshela kanjani ukuthi, ‘Umntwana ufile’? Ngokuqinisekile uzokwenza into embi.” 19  Lapho uDavide ebona ukuthi izinceku zakhe zazihlebelana, uDavide waqonda ukuthi umntwana ufile. Ngakho uDavide wathi ezincekwini zakhe: “Usefile yini umntwana?” Zaphendula zathi: “Ufile.” 20  Khona-ke uDavide wasukuma emhlabathini wageza wagcoba+ amafutha washintsha iziphuku zakhe wangena endlini+ kaJehova wawa phansi ngobuso;+ okwathi ngemva kwalokho wangena endlini yakhe wacela, ngokushesha babeka isinkwa phambi kwakhe waqala ukudla. 21  Ngenxa yalokho izinceku zakhe zathi kuye: “Isho ukuthini le nto oyenzile? Uzilé ukudla ngenxa yomntwana ngesikhathi esaphila futhi wakhala; kodwa ngokushesha nje lapho umntwana esefile uvukile waqala ukudla isinkwa.” 22  Waphendula wathi: “Lapho umntwana esaphila ngizile ukudla+ ngakhala,+ ngoba bengizitshela ukuthi, ‘Ubani owaziyo noma uJehova uzongibonisa umusa, umntwana aphile?’+ 23  Manje njengoba esefile, ngizilelani ukudla? Ngiyakwazi yini ukumbuyisa?+ Mina ngiya kuye,+ kodwa yena ngeke abuyele kimi.”+ 24  UDavide wamduduza uBhati-sheba umkakhe.+ Ngaphezu kwalokho, wangena kuye walala naye. Ngemva kwesikhathi wazala indodana,+ igama layo kwathiwa uSolomoni.+ UJehova wayithanda.+ 25  Ngakho wathumela ngoNathani+ umprofethi waqamba igama layo ngokuthi uJedidiya, ngenxa kaJehova. 26  UJowabe+ walwa neRaba+ labantwana bakwa-Amoni wawuthumba umuzi walowo mbuso. 27  Ngakho uJowabe wathumela izithunywa kuDavide wathi: “Ngilwile neRaba.+ Futhi ngiwuthumbile umuzi wamanzi. 28  Manje butha bonke abanye abantu ukanise umelane nalo muzi, uwuthumbe; ukuze kungabi yimi owuthumbayo umuzi, bese ubizwa ngegama lami.” 29  Ngakho uDavide wabutha bonke abantu wahamba waya eRaba walwa nalo walithumba. 30  Wathatha umqhele kaMalkamu owawusekhanda lakhe,+ owawunesisindo sethalenta legolide, kanye namatshe ayigugu; waba sekhanda likaDavide. Futhi impango+ yomuzi ayikhipha yayiningi kakhulu. 31  Abantu ababekuwo, wabakhipha ukuze ababeke ekusaheni amatshe nasemathuluzini abukhali ensimbi+ nasezimbazweni zensimbi, wabenza ukuba bakhonze ekwenzeni izitini. Wenza ngaleyo ndlela kuyo yonke imizi yabantwana bakwa-Amoni. Ekugcineni uDavide kanye nabo bonke abantu babuyela eJerusalema.

Imibhalo yaphansi