2 Samuweli 11:1-27

11  Kwathi ekuphendukeni konyaka,+ ngesikhathi sokuhlaselana kwamakhosi,+ uDavide wathumela uJowabe nezinceku zakhe kanye naye no-Israyeli wonke, ukuze achithe abantwana bakwa-Amoni+ futhi avimbezele iRaba,+ ngesikhathi uDavide ehlala eJerusalema.  Kwathi ngesikhathi sakusihlwa uDavide wavuka embhedeni wakhe wahambahamba phezu kophahla+ lwendlu yenkosi; esophahleni wabona+ owesifazane egeza, futhi lona wesifazane wayebukeka kahle kakhulu.+  Khona-ke uDavide wathumela wabuza ngalona wesifazane,+ othile wathi: “Akuyena yini lona uBhati-sheba+ indodakazi ka-Eliyamu+ umka-Uriya+ umHeti?”+  Ngemva kwalokho uDavide wathumela izithunywa ukuze amthathe.+ Ngakho weza kuye+ yena walala naye,+ lapho owesifazane ayesazingcwelisa ekungahlanzekini kwakhe.+ Kamuva wabuyela endlini yakhe.  Owesifazane wakhulelwa. Ngakho wathumela watshela uDavide wathi: “Ngikhulelwe.”  Esabela kulokho uDavide wathumela kuJowabe, wathi: “Thumela u-Uriya umHeti lapha kimi.” Ngakho uJowabe wamthumela u-Uriya kuDavide.  Lapho efika u-Uriya kuye, uDavide waqala ukubuza ukuthi uJowabe wayeqhuba kanjani nokuthi abantu babeqhuba kanjani nokuthi impi yayiqhubeka kanjani.  Ekugcineni uDavide wathi ku-Uriya: “Yehlela endlini yakho ugeze izinyawo zakho.”+ Ngakho u-Uriya waphuma endlini yenkosi, nesipho senkosi sokumxoshisa saphuma simlandela.  Nokho, u-Uriya walala emnyango wendlu yenkosi kanye nazo zonke ezinye izinceku zenkosi yakhe, akehlelanga endlini yakhe. 10  Ngakho bambikela uDavide, bathi: “U-Uriya akehlelanga endlini yakhe.” UDavide wathi ku-Uriya: “Ubusohambweni, akunjalo? Kungani ungehlelanga endlini yakho?” 11  U-Uriya wathi kuDavide: “UMphongolo+ kanye no-Israyeli noJuda bahleli emadokodweni, futhi inkosi yami uJowabe nezinceku zenkosi yami+ zimise amatende phandle esigangeni, mina-ke—ingabe kufanele ngingene endlini yami ngidle ngiphuze futhi ngilale nomkami?+ Kuphila kwakho nokuphila komphefumulo wakho,+ ngeke ngiyenze le nto!” 12  Khona-ke uDavide wathi ku-Uriya: “Hlala lapha nanamuhla, kusasa ngizokumukisa.” Ngakho u-Uriya wahlala eJerusalema ngalolo suku nangosuku olulandelayo. 13  Ngaphezu kwalokho uDavide wambiza ukuze adle phambi kwakhe futhi aphuze. Ngakho wamdakisa.+ Noma kunjalo, waphuma kusihlwa ukuba ayolala embhedeni wakhe kanye nezinceku zenkosi yakhe, akayanga endlini yakhe. 14  Ekuseni uDavide walobela uJowabe incwadi+ wayithumela ngesandla sika-Uriya. 15  Ngakho waloba encwadini, wathi:+ “Bekani u-Uriya lapho impi ishube kakhulu khona,+ nina bese nihlehla emva kwakhe, ashaywe afe.”+ 16  Kwathi lapho uJowabe eqaphe umuzi wagcina u-Uriya ebekwe endaweni ayeyazi ukuthi inamadoda angamaqhawe.+ 17  Lapho amadoda omuzi ephuma elwa noJowabe, abanye kubantu, izinceku zikaDavide, bawa futhi no-Uriya umHeti wafa.+ 18  Manje uJowabe wathumela ukuze abikele uDavide zonke izindaba zempi. 19  Futhi waqhubeka wayala isithunywa, wathi: “Uma nje usuqedile ukukhuluma nenkosi ngazo zonke izindaba zempi, 20  khona-ke kumelwe kuthi uma inkosi ifutheka futhi ithi kuwe, ‘Nisondeleleni kangaka emzini niyolwa? Beningazi yini ukuthi bazocibishela bephezulu odongeni? 21  Ubani owabulala u-Abhimeleki+ indodana kaJerubhesheti?+ Akuyena yini owesifazane owaphonsa phezu kwakhe imbokodo yokugaya+ ephezulu odongeni, wafa eThebezi?+ Nisondeleleni odongeni?’ wena uthi, ‘Inceku yakho u-Uriya umHeti nayo ifile.’”+ 22  Ngakho isithunywa sahamba sangena samtshela uDavide konke uJowabe ayesithume kona. 23  Isithunywa sathi kuDavide: “Amadoda abe namandla kunathi, kangangokuthi aphumile alwa nathi esigangeni; kodwa siqhubekile siwacindezela kwaze kwaba semnyango wesango. 24  Abacibishelayo bebelokhu bezicibishela izinceku zakho bephezulu odongeni,+ kangangokuthi zifile ezinye zezinceku zenkosi; nenceku yakho u-Uriya umHeti ifile.”+ 25  UDavide waphendula isithunywa wath: “Yilokhu ozokusho kuJowabe, ‘Le ndaba mayingabonakali iyimbi emehlweni akho, ngoba inkemba idla+ wonke umuntu ngendlela efanayo. Qinisa ukulwa kwakho nomuzi uwudilize.’+ Umkhuthaze.” 26  Umka-Uriya wezwa ukuthi u-Uriya umyeni wakhe wayefile, wabangalasa elilela+ umnikazi wakhe.+ 27  Lapho isidlulile inkathi yokulila,+ uDavide ngokushesha wathumela wamthatha wamletha ekhaya endlini yakhe, waba ngumkakhe.+ Ngemva kwesikhathi wazala indodana, kodwa le nto uDavide ayeyenzile yabonakala iyimbi+ emehlweni+ kaJehova.

Imibhalo yaphansi