2 Samuweli 10:1-19

10  Kamuva inkosi yabantwana bakwa-Amoni+ yafa, uHanuni indodana yayo wabusa esikhundleni sayo.+  UDavide wathi: “Ngizombonisa umusa wothando uHanuni indodana kaNahashi, njengoba nje uyise angibonisa umusa wothando.”+ Ngakho-ke uDavide wathumela ngezinceku zakhe+ ukuba ziyomduduza ngenxa kayise, zafika-ke izinceku zikaDavide ezweni labantwana bakwa-Amoni.  Nokho, izikhulu zabantwana bakwa-Amoni zathi kuHanuni inkosi yazo: “Ingabe emehlweni akho uDavide udumisa uyihlo ngokuba athumele kuwe abaduduzi? Akukhona yini ukuthi uDavide uthumele izinceku kuwe ngenjongo yokucingisisa umuzi futhi ziwuhlole+ ukuze awugumbuqele?”+  Ngakho uHanuni wathatha izinceku zikaDavide waziphuca ingxenye yentshebe+ wahina izingubo zazo zafika ezinqeni, wazimukisa.+  Kamuva abantu bambikela uDavide, yena wathumela masinyane ukuba bahlangatshezwe, ngoba lawo madoda ayesezizwa elulazeke kakhulu; inkosi yaqhubeka yathi: “Hlalani eJeriko+ zize zikhule izintshebe zenu. Bese nibuya.”  Ngokuhamba kwesikhathi abantwana bakwa-Amoni babona ukuthi base benephunga elibi+ kuDavide, abantwana bakwa-Amoni bathumela baqasha amaSiriya aseBheti-rehobe+ namaSiriya aseZoba,+ amadoda ayimigundatshani ayizinkulungwane ezingamashumi amabili, nenkosi yaseMahakha,+ amadoda ayinkulungwane, nase-Ishithobi, amadoda ayizinkulungwane eziyishumi nambili.  Lapho uDavide ezwa ngakho, wabe esethumela uJowabe nalo lonke ibutho namadoda anamandla.+  Abantwana bakwa-Amoni baphuma bazihlelela impi emnyango wesango, namaSiriya aseZoba nawaseRehobe,+ nabase-Ishithobi nabaseMahakha bebodwa endle.+  Lapho uJowabe ebona ukuthi impi yayimgasele ngaphambili nangemuva, ngokushesha wakhetha amadoda athile kuwo wonke amadoda ekhethelo+ kwa-Israyeli wawahlela ukuba ahlangabeze amaSiriya. 10  Bonke abanye abantu wababeka esandleni sika-Abhishayi+ umfowabo, ukuba abahlele bahlangabeze abantwana bakwa-Amoni.+ 11  Wathi: “Uma amaSiriya eba namandla kakhulu kimi, khona-ke kumelwe ube yinsindiso yami; kodwa uma abantwana bakwa-Amoni beba namandla kakhulu kuwe, ngizokuza ngikusindise.+ 12  Yiba namandla, ukuze sizibonise sinesibindi+ ngenxa yabantu bakithi nangenxa yemizi kaNkulunkulu wethu;+ uJehova yena, uzokwenza okuhle emehlweni akhe.”+ 13  Khona-ke uJowabe kanye nabantu ababenaye badlulela empini beyolwa namaSiriya, abaleka phambi kwakhe.+ 14  Abantwana bakwa-Amoni bona, babona ukuthi amaSiriya abalekile, nabo babaleka phambi kuka-Abhishayi bangena emzini.+ Ngemva kwalokho uJowabe wabuya kubantwana bakwa-Amoni weza eJerusalema.+ 15  Lapho amaSiriya ebona ukuthi ahluliwe phambi kuka-Israyeli, abuthana ndawonye. 16  Ngakho uHadadezeri+ wathumela walanda amaSiriya ayesesifundeni soMfula;+ eza eHelamu, uShobaki+ induna yebutho likaHadadezeri ephambi kwawo. 17  Lapho kubikwa kuDavide, ngokushesha wabutha wonke u-Israyeli wawela iJordani wafika eHelamu. Manje amaSiriya ahleleka ukuze ahlangabeze uDavide, alwa naye.+ 18  AmaSiriya abaleka+ phambi kuka-Israyeli; uDavide wabulala kumaSiriya abashayeli bezinqola abangamakhulu ayisikhombisa+ nezinkweli zamahhashi eziyizinkulungwane ezingamashumi amane, uShobaki induna yebutho lawo wamshaya wafela khona lapho.+ 19  Lapho wonke amakhosi,+ izinceku zikaHadadezeri, ebona ukuthi ahluliwe phambi kuka-Israyeli,+ ngokushesha enza ukuthula no-Israyeli aqala ukumkhonza;+ amaSiriya esaba ukuphinde azame ukusindisa abantwana bakwa-Amoni.+

Imibhalo yaphansi