2 Samuweli 1:1-27

1  Kwathi ngemva kokufa kukaSawule, futhi uDavide esebuyile ekubulaleni ama-Amaleki,+ uDavide waqhubeka ehleli eZikilagi+ izinsuku ezimbili.  Kwathi ngosuku lwesithathu, bheka! kwakuza umuntu+ evela ekamu, evela kuSawule, izingubo zakhe ziklebhukile+ futhi enenhlabathi ekhanda;+ kwathi lapho efika kuDavide, khona manjalo wawa phansi+ ngobuso.  UDavide wathi kuye: “Uvelaphi?” yena wathi: “Ngiphunyuké ekamu lakwa-Israyeli.”  UDavide waqhubeka wathi kuye: “Ihambe kanjani indaba? Siza ungitshele.” Yena wathi: “Abantu babalekile empini futhi abaningi kubantu bawile bafa,+ ngisho noSawule+ noJonathani+ indodana yakhe bafile.”  Khona-ke uDavide wathi ensizweni ebimtshela: “Wazi kanjani ngempela ukuthi uSawule ufile kanjalo noJonathani indodana yakhe?”+  Le nsizwa ebimtshela yathi: “Kwenzekile ukuba ngibe seNtabeni iGilibowa,+ nango uSawule encike phezu komkhonto wakhe;+ bheka! abashayeli bezinqola namadoda agibele amahhashi babemficile.+  Lapho ephenduka engibona, ube esengibiza, ngathi, ‘Ngilapha!’  Uqhubeke wathi kimi, ‘Ungubani?’ ngathi kuye, ‘NgingumAmaleki.’+  Khona-ke wathi, ‘Siza ume ngakimi ungiqedele ngife, ngoba ngibanjwe yinkwantshu, ngoba wonke umphefumulo+ wami usekimi.’ 10  Ngase ngima ngakuye ngamqedela wafa,+ ngoba ngazile ukuthi ngeke aphile ngemva kokuba esewile. Ngibe sengithatha umqhele+ obusekhanda lakhe nesongo ebelisengalweni yakhe, ukuze ngikulethe lapha enkosini yami.” 11  Ezwa lokhu uDavide wabamba izingubo zakhe waziklebhula,+ enza kanjalo nawo wonke amadoda ayenaye. 12  Ba-qala ukubangalasa nokukhala+ nokuzila ukudla+ kwaze kwaba kusihlwa ngenxa kaSawule noJonathani indodana yakhe nabantu bakaJehova nendlu ka-Israyeli,+ ngoba babewe ngenkemba. 13  Manje uDavide wathi ensizweni ebimtshela: “Ungowaphi?” yona yathi: “Ngiyindodana yomfokazi, umAmaleki.”+ 14  Khona-ke uDavide wathi kuyo: “Kungani ungesabanga+ ukwelula isandla sakho uchithe ogcotshiweyo+ kaJehova?” 15  Ngalokho uDavide wabiza enye yezinsizwa wathi: “Sondela. Mshaye.” Ngakho yayishaya yafa.+ 16  Khona-ke uDavide wathi kuyo: “Icala legazi malibe phezu kwekhanda lakho,+ ngoba uzilahle wena ngomlomo wakho siqu ofakazile,+ uthi, ‘Mina ngokwami ngimbulele impela ogcotshiweyo kaJehova.’”+ 17  UDavide wahaya le ngoma yokulilela+ uSawule noJonathani indodana yakhe+ 18  futhi wathi amadodana akwaJuda+ kumelwe afundiswe “uMnsalo.”+ Bheka! Ilotshiwe encwadini kaJashari:+ 19  “O Israyeli, ubuhle bubulewe ezindaweni zakho eziphakemeyo.+Yeka indlela awe ngayo amadoda anamandla! 20  Ningakubiki eGati;+Ningakwazisi ezitaladini zase-Ashikeloni,+Funa amadodakazi amaFilisti ajabule,Funa amadodakazi abantu abangasokile ethabe.+ 21  Nina zintaba zaseGilibowa,+ makungabikho mazolo, kungabikho mvula phezu kwenu, futhi kungabikho masimu eminikelo engcwele;+Ngoba sangcoliswa lapho isihlangu sabanamandla,Isihlangu sikaSawule, kangangokuthi akabanga khona ogcotshwe ngamafutha.+ 22  Umnsalo kaJonathani awubuyanga+Egazini lababuleweyo, emanonini abanamandla,Nenkemba kaSawule yayingebuye ingaphumelelanga.+ 23  USawule noJonathani,+ ababethandeka futhi bemnandi ngesikhathi besaphila,Nasekufeni kwabo abahlukaniswanga.+Babenejubane ngaphezu kwezinkozi,+Babenamandla ngaphezu kwezingonyama.+ 24  Nina madodakazi ka-Israyeli, mkhaleleni uSawule,Owanembathisa okububende kanye nezinto zekhethelo,Owafaka imihlobiso yegolide ezembathweni zenu.+ 25  Yeka indlela abawe ngayo abanamandla phakathi empini!+UJonathani ubulewe ezindaweni zakho eziphakeme!+ 26  Ngilusizi ngawe, mfowethu Jonathani,Wawumnandi kakhulu kimi.+Uthando lwakho lwalumangalisa kakhulu kimi kunothando lwabesifazane.+ 27  Yeka indlela abawe ngayo abanamandla+Nezikhali zempi zashabalala!”

Imibhalo yaphansi