Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 Petru 3:1-18

3  Bathandekayo, le ncwadi ngeyesibili enginilobela yona, engivusa ngayo, njengasencwadini yami yokuqala,+ amandla enu okucabanga ngokucacile, ngendlela yokunikhumbuza,+  ukuba nikhumbule amazwi akhulunywa ngaphambili abaprofethi+ abangcwele nomyalo weNkosi noMsindisi enawuthola ngabaphostoli benu.+  Ngoba okokuqala niyakwazi lokhu, ukuthi ezinsukwini zokugcina+ kuyofika abahleki bosulu+ nokuhleka kwabo usulu, beqhubeka ngokwezifiso zabo siqu+  bethi:+ “Kuphi lokhu kuba khona kwakhe okuthenjisiwe?+ Phela, kusukela osukwini okhokho bethu abalala ngalo, zonke izinto ziqhubeka ngokufana ncamashí nasekuqaleni kwendalo.”+  Ngoba, ngokwesifiso sabo, leli qiniso liyabaphunyuka, lokuthi ayekhona amazulu+ kusukela kudala nomhlaba omi ubumbene uvelé emanzini+ futhi uphakathi kwamanzi+ ngezwi likaNkulunkulu;  ngawo izwe langaleso sikhathi labhujiswa lapho limbozwa amanzi.+  Kodwa ngezwi elifanayo amazulu+ nomhlaba+ okukhona manje abekelwe umlilo+ futhi ayagcinwa kuze kube sosukwini lokwahlulelwa+ nolokubhujiswa kwabantu abangamhloniphi uNkulunkulu.+  Nokho, leli qiniso elilodwa malinganiphunyuki, bathandekayo, lokuthi usuku olulodwa kuJehova lunjengeminyaka eyinkulungwane neminyaka eyinkulungwane injengosuku olulodwa.+  UJehova akephuzi ngokuqondene nesithembiso sakhe,+ njengoba abanye abantu becabanga ukuthi uyephuza, kodwa uyanibekezelela ngoba akafisi ukuba kubhubhe namunye kodwa ufisa ukuba bonke baphenduke.+ 10  Nokho usuku lukaJehova+ luyofika njengesela,+ okuyodlula ngalo amazulu+ ngomsindo ohazayo,+ kodwa izakhi njengoba ziyobe zishisa kakhulu ziyoncibilika,+ futhi umhlaba+ nemisebenzi ekuwo kuyokwambulwa.+ 11  Njengoba zonke lezi zinto ziyoncibilika kanjalo, yeka ukuthi luhlobo luni lwabantu okufanele nibe yilo ezenzweni zokuziphatha ezingcwele nasezenzweni zokuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu, 12  nilindele+ futhi nikukhumbula njalo ukufika kosuku lukaJehova,+ okuyothi ngalo amazulu ayobe esha ancibilike+ nezinto zawo njengoba ziyobe zishisa kakhulu zincibilike! 13  Kodwa kukhona amazulu amasha+ nomhlaba omusha+ esikulindele ngokwesithembiso sakhe, futhi kukho kuyohlala ukulunga.+ 14  Ngakho, bathandekayo, njengoba nilindele lezi zinto, yenzani konke okusemandleni enu ukuba ekugcineni anithole ningenabala,+ ningenasici futhi nisekuthuleni.+ 15  Ngaphezu kwalokho, bhekani ukubekezela kweNkosi yethu njengensindiso, njengoba nje umfowethu othandekayo uPawulu naye anilobela+ ngokuhlakanipha+ akunikwa, 16  ekhuluma ngalezi zinto njengoba ekhuluma futhi kuzo zonke izincwadi zakhe. Nokho, kukhona izinto ezithile kuzo okunzima ukuziqonda, lezo abangafundile nabangagxilile abazisontayo, njengoba benza nakuyo yonke eminye imiBhalo,+ kube ukubhujiswa kwabo. 17  Ngakho-ke, nina bathandekayo, ninalolu lwazi kusengaphambili,+ qaphani ukuba ningamuki nabo ngesiphambeko sabantu abadelela umthetho futhi niwe ekugxileni kwenu.+ 18  Cha, kodwa qhubekani nikhula emseni ongafanelwe nasolwazini ngeNkosi noMsindisi wethu uJesu Kristu.+ Inkazimulo mayibe kuye kokubili manje nasosukwini lwangunaphakade.+

Imibhalo yaphansi