2 Petru 1:1-21

1  USimoni Petru, inceku+ nomphostoli+ kaJesu Kristu, kulabo abazuze ukholo, oluyilungelo elilinganayo nelethu,+ ngokulunga+ kukaNkulunkulu wethu noMsindisi uJesu Kristu:+  Kwangathi ningandiselwa+ umusa ongafanelwe nokuthula ngolwazi olunembile+ ngoNkulunkulu nangoJesu iNkosi yethu,  njengoba amandla akhe aphezulu esinike ngesihle zonke izinto eziphathelene nokuphila+ nokuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu,+ ngolwazi olunembile ngalowo owasibiza+ ngenkazimulo+ nobuhle.  Ngalezi zinto usiniké ngesihle izithembiso eziyigugu nezinhle kakhulu,+ ukuze ngazo nibe abahlanganyeli bemvelo+ yaphezulu,+ njengoba niphunyukile ekonakaleni okusezweni+ kwenkanuko.  Yebo, ngenxa yalesi sizathu, ngokusabela kwenu ngokunikela ngawo wonke umzamo wenkuthalo,+ nezelani okholweni lwenu ubuhle,+ ebuhleni benu ulwazi,+  olwazini lwenu ukuzithiba, ekuzithibeni kwenu+ ukukhuthazela, ekukhuthazeleni kwenu ukuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu,+  ekuzinikeleni kwenu kokuhlonipha uNkulunkulu uthando lobuzalwane, othandweni lwenu lobuzalwane uthando.+  Ngoba uma lezi zinto zikhona kini futhi zichichima, ziyonivimbela ningabi abangasebenzi noma abangatheli+ ngokuqondene nolwazi olunembile ngeNkosi yethu uJesu Kristu.  Ngoba uma lezi zinto zingekho kumuntu, uyimpumputhe, uvala amehlo akhe ukuba angakuboni ukukhanya,+ futhi usekukhohliwe+ ukuhlanzwa kwakhe+ ezonweni zakhe zakudala. 10  Ngenxa yalesi sizathu, bazalwane, yenzani nangokwengeziwe konke okusemandleni enu ukuze niziqinisekisele ukubizwa+ nokukhethwa kwenu;+ ngoba uma niqhubeka nenza lezi zinto anisoze nahluleka nanini.+ 11  Kanjalo, niyophiwa ngokucebile ukungena+ embusweni waphakade+ weNkosi noMsindisi wethu uJesu Kristu.+ 12  Ngenxa yalesi sizathu ngiyohlale ngilungele ukunikhumbuza+ ngalezi zinto, nakuba nizazi futhi nimi niqinile eqinisweni+ elikhona kini.+ 13  Kodwa ngikubheka njengokulungile, uma nje ngisekuleli tabernakele,+ ukunivusa ngendlela yokunikhumbuza,+ 14  njengoba ngazi ukuthi ukususwa kwetabernakele lami kuzokwenzeka ngokushesha,+ njengoba nje neNkosi yethu uJesu Kristu yangibonisa.+ 15  Ngakho nami ngizokwenza konke okusemandleni ami ngaso sonke isikhathi ukuze, ngemva kokumuka kwami,+ nikwazi ukuzisho ngokwenu lezi zinto. 16  Ukunijwayelanisa kwethu namandla nokuba khona kweNkosi yethu uJesu Kristu+ akubanga ngokulandela izindaba ezingamanga eziklanywe ngobuciko,+ cha, kodwa kwaba ngokuba siye saba ofakazi bokuzibonela bobukhazikhazi bakhe.+ 17  Ngoba wamukela udumo nenkazimulo kuNkulunkulu uBaba,+ lapho inkazimulo enhle kakhulu iletha kuye amazwi anjengalawa: “Lo yindodana yami, othandekayo wami, mina ngokwami engimamukele.”+ 18  Yebo, la mazwi sawezwa+ evela ezulwini ngesikhathi sinaye entabeni engcwele.+ 19  Ngenxa yalokho sinezwi lesiprofetho+ elenziwe laqiniseka ngokwengeziwe;+ futhi nenza kahle ngokulinaka ngokungathi isibani+ esikhanya endaweni emnyama, usuku luze luntwele futhi ikhwezi+ liphume, ezinhliziyweni zenu. 20  Ngoba okokuqala niyakwazi lokhu, ukuthi asikho isiprofetho semiBhalo esivela kunoma iyiphi incazelo yomuntu ngokwakhe.+ 21  Ngoba isiprofetho asikaze silethwe ngentando yomuntu,+ kodwa abantu bakhuluma okuvela kuNkulunkulu+ ngoba babeqhutshwa umoya ongcwele.+

Imibhalo yaphansi