2 Korinte 6:1-18

6  Njengoba sisebenza kanye naye,+ siyanincenga futhi ukuba ningawamukeli umusa ongafanelwe kaNkulunkulu bese nilahlekelwa injongo yawo.+  Ngoba yena uthi: “Ngesikhathi esamukelekayo ngakuzwa, nangosuku lwensindiso ngakusiza.”+ Bhekani! Manje yiso isikhathi esamukeleka ngokukhethekile.+ Bhekani! Manje yilo usuku lwensindiso.+  Asinikezi sizathu sokukhubeka nangayiphi indlela,+ ukuze inkonzo yethu ingatholakali inephutha;+  kodwa ngazo zonke izindlela sizitusa+ njengezikhonzi zikaNkulunkulu, ngokukhuthazelela okuningi, ngezinsizi, ngokuswela, ngobunzima,+  ngokushaywa, ngamatilongo,+ ngeziyaluyalu, ngemishikashika, ngokuqwasha ebusuku, ngezikhathi zokungabi nakudla,+  ngokuhlanzeka, ngolwazi, ngokubekezela,+ ngomusa,+ ngomoya ongcwele, ngothando olungenabuzenzisi,+  ngenkulumo eyiqiniso, ngamandla kaNkulunkulu;+ ngezikhali+ zokulunga esandleni sokunene nakwesobunxele,  ngenkazimulo nehlazo, ngombiko omubi nombiko omuhle; njengabakhohlisi+ kodwa sibe sineqiniso,  njengabangaziwa kodwa sibe siqashelwa,+ njengabafayo kodwa, bheka! siyaphila,+ njengabayalwayo+ kodwa asinikelwa ekufeni,+ 10  njengabadabukile kodwa sibe sijabula njalo, njengabampofu kodwa senza abaningi bacebe, njengabangenalutho kodwa sibe sinezinto zonke.+ 11  Umlomo wethu uvulekele kini baseKorinte, inhliziyo+ yethu yanulekile. 12  Animinyene ngaphakathi kithi,+ kodwa niminyene othandweni lwenu.+ 13  Ngakho, njengembuyiselo—ngikhuluma njengokungathi ngikhuluma nabantwana+—nani yanulekani. 14  Ningaboshelwa ejokeni nabangakholwa.+ Ngoba kunabudlelwane buni ukulunga nokungalungi na?+ Noma, ukukhanya kunasabelo sini nobumnyama?+ 15  Ngaphezu kwalokho, kunakuvumelana kuni phakathi kukaKristu noBheliyali?+ Noma, unasabelo+ sini umuntu okholwayo nongakholwa? 16  Futhi linakuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe?+ Ngoba thina siyithempeli+ likaNkulunkulu ophilayo; njengoba nje uNkulunkulu athi: “Ngiyohlala phakathi kwabo+ futhi ngihambe phakathi kwabo, ngiyoba uNkulunkulu wabo, bona bayoba ngabantu bami.”+ 17  “‘Ngakho-ke phumani phakathi kwabo, nizihlukanise,’ kusho uJehova, ‘futhi niyeke ukuthinta into engcolile’”;+ “‘ngizonamukela.’”+ 18  “‘Futhi mina ngiyoba uyihlo,+ nina nibe amadodana namadodakazi kimi,’+ kusho uJehova uMninimandla onke.”+

Imibhalo yaphansi