Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 Korinte 11:1-33

11  Ngifisa sengathi beningangibekezelela ngokungabi nangqondo okuncane.+ Kodwa, eqinisweni, niyangibekezelela!  Ngoba ngiyakhweleza ngani ngesikhwele sokuhlonipha uNkulunkulu,+ ngoba mina luqobo nganithembisa umshado+ nendoda+ eyodwa ukuze nginethule njengentombi emsulwa+ kuKristu.+  Kodwa ngiyesaba ukuthi ngandlela-thile, njengoba inyoka yayenga u-Eva+ ngobuqili bayo, izingqondo zenu zingase zonakaliswe+ zisuke ebuqothweni nasebumsulweni obufanele uKristu.+  Ngoba, njengamanje, uma kufika othile ashumayele ngomunye uJesu ngaphandle kwalowo esashumayela ngaye,+ noma namukela omunye umoya ngaphandle kwalowo enawamukela,+ noma ezinye izindaba ezinhle+ ngaphandle kwalezo enazamukela, nimbekezelela kalula.+  Ngoba ngicabanga ukuthi angibonakalanga nakweyodwa into ngiphansi+ kunabaphostoli benu abahle kakhulu.+  Kodwa ngisho noma ngingenalo ikhono ekukhulumeni,+ ngokuqinisekile angiyena ongenalo olwazini;+ kodwa ngazo zonke izindlela salubonakalisa kini ezintweni zonke.+  Noma, ngenza isono yini ngokuzithoba+ ukuze nina niphakanyiswe, ngoba ngazimemezela ngentokozo izindaba ezinhle zikaNkulunkulu kini ngaphandle kwenkokhiso?+  Amanye amabandla ngawaphanga ngokuba ngamukele iholo kuwo ukuze ngikhonze nina;+  kodwa nokho ngesikhathi ngikanye nani futhi ngehlelwa ukuswela, angizange ngibe umthwalo nakoyedwa,+ ngoba abazalwane ababevela eMakedoniya+ bakwanelisa kakhulu ukuntula kwami. Yebo, ngazigcina ngingewona umthwalo osindayo kini ngazo zonke izindlela futhi ngizozigcina nginjalo.+ 10  Kuyiqiniso+ likaKristu ngokuqondene nami ukuthi ngeke ngikuyekiswe lokhu kuziqhayisa+ kwami ezifundeni zase-Akhaya. 11  Ngasiphi isizathu? Ngoba nginganithandi? UNkulunkulu uyazi ukuthi ngiyanithanda.+ 12  Lokho engikwenzayo ngisazokwenza,+ ukuze nginqume ibhaxa lalabo abafuna ibhaxa lokutholakala belingana nathi ngesikhundla abaziqhayisa ngaso. 13  Ngoba abantu abanjalo bangabaphostoli bamanga, izisebenzi ezinenkohliso,+ beziguqula abaphostoli bakaKristu.+ 14  Futhi akumangalisi, ngoba uSathane ngokwakhe uziguqula ingelosi yokukhanya.+ 15  Ngakho-ke akuyona into enkulu uma nezikhonzi+ zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga. Kodwa ukuphela kwazo kuyoba njengokwemisebenzi yazo.+ 16  Ngiyaphinda futhi ngithi, Makungabikho muntu ocabanga ukuthi anginangqondo. Nokho, uma ngempela nicabanga kanjalo, ngamukeleni ngisho noma nginjengongenangqondo, ukuze nami ngiziqhayise kancane.+ 17  Lokho engikukhulumayo angikukhulumi ngokwesibonelo seNkosi, kodwa njengokungathi ngokungabi nangqondo, kulokhu kuqiniseka okuphelele kokuziqhayisa.+ 18  Njengoba abaningi beziqhayisa ngokuvumelana nenyama,+ nami ngizoziqhayisa. 19  Ngoba nibabekezelela ngokuthokoza abantu abangenangqondo, ingani phela nina niyabonelela. 20  Eqinisweni, nibekezelela noma ubani onigqilazayo,+ noma ubani oshwabadela lokho eninakho, noma ubani ohlwitha lokho eninakho, noma ubani oziphakamisayo phezu kwenu, noma ubani onishaya ebusweni.+ 21  Ngikusho lokhu ukuze kuhlazeke thina, njengokungathi isikhundla sethu besibuthakathaka. Kodwa uma noma ubani omunye egagamela kokuthile—ngikhuluma ngokungenangqondo+—nami ngiyagagamela kukho. 22  Ingabe bangamaHebheru? Nami nginguye.+ Ingabe bangama-Israyeli? Nami nginguye. Ingabe bayinzalo ka-Abrahama? Nami ngiyiyo.+ 23  Ingabe bayizikhonzi zikaKristu? Ngiphendula njengohlanya, ngiyiso ngokuvelele kakhulu:+ ekushikashikekeni kaningi ngokwengeziwe,+ ematilongweni kaningi ngokwengeziwe,+ emagalelweni ngokweqile, onqenqemeni lokufa kaningi.+ 24  Kahlanu ngamukela kumaJuda imivimbo engamashumi amane+ kushiywa munye, 25  ngashaywa ngezinduku+ kathathu, ngakhandwa ngamatshe+ kanye, ngaphukelwa umkhumbi+ kathathu, ubusuku obubodwa nemini eyodwa ngiye ngakuchitha ekujuleni kolwandle; 26  ohambweni kaningi, ezingozini emifuleni, ezingozini ezinswelaboyeni,+ ezingozini kwabohlanga lwakithi siqu,+ ezingozini ezizweni,+ ezingozini emzini,+ ezingozini ehlane, ezingozini olwandle, ezingozini phakathi kwabazalwane bamanga, 27  emshikashikeni nasekukhandlekeni, ekuqwasheni ebusuku+ kaningi, ekulambeni nasekomeni,+ ekuzileni ukudla+ izikhathi eziningi, emakhazeni nasekuhambeni-ze. 28  Ngaphandle kwalezo zinto ezingezohlobo lwangaphandle, kukhona okungicindezelayo usuku nosuku, ukukhathazeka ngawo wonke amabandla.+ 29  Ubani obuthakathaka,+ ngingabi buthakathaka nami? Ubani okhutshekiswayo, ngingavuthi ngolaka mina? 30  Uma kumelwe kube khona ukuziqhayisa, ngizoziqhayisa+ ngezinto eziphathelene nobuthakathaka bami. 31  UNkulunkulu noYise weNkosi uJesu, yebo Lowo okumelwe adunyiswe kuze kube phakade, uyazi ukuthi angiqambi amanga. 32  EDamaseku umbusi ongaphansi kuka-Aretha inkosi wayeqaphe umuzi wabaseDamaseku ukuze angibambe,+ 33  kodwa ngehliswa ngobhasikidi ophiciwe+ ngefasitela elisodongeni ngaphunyuka ezandleni zakhe.

Imibhalo yaphansi