2 AmaKhosi 7:1-20

7  U-Elisha wathi: “Lalelani izwi likaJehova.+ Yilokhu uJehova akushilo, ‘Kusasa cishe ngalesi sikhathi iseya likafulawa ocolekile liyobe libiza ishekeli, namaseya amabili ebhali ayobe ebiza ishekeli esangweni laseSamariya.’”+  Khona-ke iphini lomlawuli wempi elaliphase+ inkosi ngesandla salo laphendula umuntu kaNkulunkulu weqiniso lathi: “Uma uJehova ubenza amasango ezikhukhula emazulwini,+ ingabe le nto ibingenzeka?”+ Khona-ke wathi: “Bheka uyazibonela ngamehlo akho,+ kodwa ngeke udle kukho.”+  Kwakukhona amadoda amane, anochoko, ayengasemnyango wesango;+ athi omunye komunye: “Sihlaleleni lapha size sife?  Ukube besithe, ‘Masingene emzini,’ indlala ibe isemzini, besizofela khona.+ Uma sihlala lapha, nakhona sizokufa. Ngakho wozani sifohle ikamu lamaSiriya. Uma esilonda, sizophila; kodwa uma esibulala, khona-ke kuyomelwe sife.”+  Ngakho asuka ngobumnyama bakusihlwa ukuze angene ekamu lamaSiriya; aze afika emaphethelweni ekamu lamaSiriya, bheka! kwakungekho muntu lapho.  UJehova ngokwakhe wayebangele ikamu lamaSiriya ukuba lizwe+ umsindo wezinqola zempi, umsindo wamahhashi, umsindo webutho elikhulu lempi,+ kangangokuba bathi omunye komunye: “Bheka! Inkosi yakwa-Israyeli isiqashele amakhosi amaHeti+ namakhosi aseGibhithe+ ukuba asihlasele!”  Masinyane bavuka babaleka ngobumnyama+ bakusihlwa beshiya amatende abo namahhashi+ abo nezimbongolo zabo—ikamu linjengoba linjalo—babaleka besindisa imiphefumulo yabo.+  Lapho laba abanochoko sebeze bafika emaphethelweni ekamu, khona-ke bangena etendeni elilodwa badla baphuza futhi bathwala isiliva negolide nezingubo bahamba bakuthukusa. Ngemva kwalokho babuya bangena kwelinye itende bathwala izinto lapho bahamba bazithukusa.+  Ekugcineni bathi omunye komunye: “Akulungile lokhu esikwenzayo. Lolu suku usuku lwezindaba ezinhle!+ Uma sinqikaza, futhi eqinisweni silinda kuze kube ukukhanya kwasekuseni, icala lizosifica.+ Ngakho manje wozani singene sibike endlini yenkosi.” 10  Ngakho beza bamemeza abalindi besango+ lomuzi babika kubo, bathi: “Sifiké ekamu lamaSiriya, bheka! bekungekho muntu namsindo wamuntu, kodwa bekungamahhashi nje kuphela eboshiwe nezimbongolo ziboshiwe namatende enjengoba nje enjalo.”+ 11  Khona manjalo abalindi besango bamemeza babika endlini yenkosi ngaphakathi. 12  Masinyane inkosi yavuka ebusuku yathi ezincekwini zayo:+ “Ngicela ukunitshela lokho amaSiriya akwenzile kithi.+ Azi kahle ukuthi silambile;+ ngakho aphumile ekamu ukuze acashe endle,+ ethi, ‘Bazophuma emzini, futhi sizobabamba bephila, singene emzini.’” 13  Khona-ke enye yezinceku zayo yaphendula yathi: “Ngicela kuthathwe amahlanu emahhashini asele, kulawo asele emzini.+ Bheka! Ayafana naso sonke isixuku sakwa-Israyeli esisele kuwo. Bheka! Ayafana naso sonke isixuku sakwa-Israyeli esishabalele.+ Masithumele sibone.” 14  Ngakho bathatha izinqola zempi ezimbili kanye namahhashi, inkosi yabathuma ukuba balandele ikamu lamaSiriya, yathi: “Hambani nibone.” 15  Khona-ke bawalandela baze bafika eJordani; bheka! yonke indlela yayigcwele izingubo nezinto+ amaSiriya ayezintshingile njengoba ayebaleka.+ Khona-ke izithunywa zabuya zabika enkosini. 16  Abantu baphuma baphanga+ ikamu lamaSiriya; kanjalo iseya likafulawa ocolekile labiza ishekeli, amaseya amabili ebhali abiza ishekeli, ngokwezwi+ likaJehova. 17  Inkosi yayimise iphini lomlawuli wempi elaliyiphase ngesandla salo+ ukuba liphathe isango; futhi abantu babelokhu belinyathela+ esangweni, kangangokuba lafa, njengoba nje umuntu kaNkulunkulu weqiniso ayekhulumile,+ lapho ekhuluma ngesikhathi inkosi yehlele kuye. 18  Ngakho kwenzeka njengoba nje umuntu kaNkulunkulu weqiniso ayekhulumile enkosini, ethi: “Kusasa ngalesi sikhathi esangweni laseSamariya amaseya amabili ebhali azobiza ishekeli neseya elilodwa likafulawa ocolekile lizobiza ishekeli.”+ 19  Kodwa iphini lomlawuli wempi laphendula umuntu kaNkulunkulu weqiniso lathi: “Ngisho noma uJehova ebenza amasango ezikhukhula emazulwini, bekungenzeka yini ngokwaleli zwi?”+ Wathi: “Bheka uyazibonela ngamehlo akho, kodwa ngeke udle kukho.”+ 20  Ngakho kwenzeka kanjalo kulo,+ lapho abantu belokhu belinyathela+ esangweni, laze lafa.

Imibhalo yaphansi