Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 AmaKhosi 5:1-27

5  Manje uNahamani+ othile, induna yempi yenkosi yaseSiriya, wayebe ngumuntu omkhulu phambi kwenkosi yakhe futhi ehlonishwa, ngoba uJehova wayelinike ngaye iSiriya+ insindiso; futhi le ndoda yayibe yindoda eyiqhawe, enamandla, nakuba yayingonochoko.  AmaSiriya wona ayephume njengamaviyo abaphangi,+ athumba ezweni lakwa-Israyeli intombazane encane,+ futhi yaba phambi komka-Nahamani.  Ngemva kwesikhathi yathi+ enkosikazini yayo: “Ukube nje inkosi yami ibiphambi komprofethi+ oseSamariya! Khona-ke ubeyoyiphilisa ochokweni lwayo.”+  Kamuva kwafika othile wabika enkosini yakhe, wathi: “Intombazane evela ezweni lakwa-Israyeli ikhulume+ ukuthi nokuthi.”  Khona-ke inkosi yaseSiriya yathi: “Shesha! Woza ngithumele incwadi enkosini yakwa-Israyeli.” Ngakho wahamba wathatha ngesandla sakhe+ amathalenta ayishumi esiliva nezingcezu zegolide+ eziyizinkulungwane eziyisithupha nezingubo zokushintsha+ eziyishumi.  Wafika elethe leyo ncwadi+ enkosini yakwa-Israyeli, ithi: “Ngesikhathi le ncwadi ifika kuwe, bheka ngithumela kuwe uNahamani inceku yami, ukuba umphilise ochokweni lwakhe.”  Kwathi nje lapho inkosi yakwa-Israyeli ifunda le ncwadi, masinyane yaklebhula+ izingubo zayo yathi: “Ingabe mina nginguNkulunkulu,+ ukuba ngibulale nokuba ngigcine kuphila?+ Ngoba lo muntu uthumela kimi ukuba ngiphilise umuntu ochokweni lwakhe; ngicela niqaphele, nibone indlela afuna ngayo ingxabano nami.”+  Kwathi nje lapho u-Elisha umuntu kaNkulunkulu weqiniso ezwa ukuthi inkosi yakwa-Israyeli yayiklebhule izingubo zayo,+ khona manjalo wathumela enkosini, wathi: “Uziklebhuleleni izingubo zakho? Ngicela eze kimi ukuze azi ukuthi kukhona umprofethi kwa-Israyeli.”+  Ngakho uNahamani weza ngamahhashi akhe nangezinqola zakhe zempi wama phambi komnyango wendlu ka-Elisha. 10  Nokho, u-Elisha wathumela isithunywa kuye, wathi: “Yana eJordani ufike ugeze khona+ kasikhombisa+ ukuze inyama yakho ibuye kuwe;+ ube ohlanzekile.” 11  Khona-ke uNahamani wathukuthela+ waqala ukuhamba wathi: “Bheka bengizitshele ukuthi,+ ‘Uzohamba yonke le ndlela eze kimi abese ngokuqinisekile ema abize igama likaJehova uNkulunkulu wakhe ayise isandla sakhe phambili nasemuva phezu kwale ndawo empeleni aphilise onochoko.’ 12  Ayingcono yini i-Abana neFariphari, imifula yaseDamaseku,+ kunawo wonke amanzi+ akwa-Israyeli? Ngingegeze yini kuyo ngihlanzeke ngokuqinisekile?”+ Khona-ke waphenduka wahamba ethukuthele.+ 13  Izinceku zakhe zasondela zakhuluma naye zathi: “Baba,+ ukube bekuyinto enkulu lena umprofethi ayikhulume kuwe, ingabe ubungeke uyenze? Kakhulu kangakanani-ke njengoba ethé kuwe, ‘Geza uhlanzeke’?” 14  Khona-ke wehla wacwila eJordani kasikhombisa ngokwezwi lomuntu kaNkulunkulu weqiniso;+ okwathi ngemva kwalokho inyama yakhe yabuya yaba njengenyama yomfana omncane,+ wahlanzeka.+ 15  Khona-ke waphindela emuva kumuntu kaNkulunkulu weqiniso,+ yena nalo lonke ikamu lakhe, wafika wama phambi kwakhe wathi: “Bheka, manje ngiyazi ngokuqinisekile ukuthi akukho Nkulunkulu nomaphi emhlabeni ngaphandle kwakwa-Israyeli.+ Manje ngicela wamukele isipho esiyisibusiso+ esivela encekwini yakho.” 16  Nokho, wathi: “Kuphila kukaJehova+ engimi phambi kwakhe, ngeke ngisamukele.”+ Wamncenga ukuba asamukele, kodwa waqhubeka enqaba. 17  Ekugcineni uNahamani wathi: “Uma ungasamukeli, makunikwe inceku yakho umhlabathi,+ umthwalo webhangqa leminyuzi; ngoba inceku yakho ngeke iphinde inikele ngomnikelo wokushiswa noma umhlatshelo kunoma yibaphi abanye onkulunkulu ngaphandle kukaJehova.+ 18  Kule nto kwangathi uJehova angathethelela inceku yakho: Lapho inkosi yami ifika endlini kaRimoni+ izokhothama khona, futhi ngiyiphase+ ngesandla sami, futhi kumelwe ngikhothame+ endlini kaRimoni, lapho ngikhothama endlini kaRimoni kwangathi uJehova angasiza athethelele inceku yakho kulesi sici.”+ 19  Khona-ke wathi kuye: “Hamba ngokuthula.”+ Ngalokho wasuka kuye wahamba ibanga elide. 20  Khona-ke uGehazi+ isikhonzi sika-Elisha umuntu kaNkulunkulu weqiniso+ wathi: “Bheka inkosi yami imyekile uNahamani+ lo mSiriya ngokungamukeli esandleni sakhe lokho akulethile. Kuphila kukaJehova,+ ngizogijima ngimlandele ngithathe okuthile kuye.”+ 21  UGehazi wagijima walandela uNahamani. Lapho uNahamani ebona umuntu egijima emlandela, khona manjalo wehla enqoleni yakhe emhlangabeza wayesethi: “Ingabe konke kuhamba kahle?”+ 22  Wathi: “Konke kuhamba kahle. Inkosi yami+ ingithumile,+ ithi, ‘Bheka! Njengamanje kufike kimi izinsizwa ezimbili zivela esifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi emadodaneni abaprofethi.+ Ngicela uzinike ithalenta lesiliva nezingubo ezimbili zokushintsha.’”+ 23  Khona-ke uNahamani wathi: “Wathathe abe mabili amathalenta.” Waqhubeka emncenga+ futhi ekugcineni wabophela amathalenta amabili esiliva ezikhwameni ezimbili, kanye nezingubo ezimbili zokushintsha, wakunikeza ezimbili zezikhonzi zakhe ukuba zikuthwale phambi kwakhe. 24  Lapho efika e-Ofeli, masinyane wakuthatha esandleni sazo wakubeka endlini+ wawamukisa la madoda. Ngakho ahamba. 25  Yena wangena wayesema ngasenkosini yakhe.+ U-Elisha wathi kuye: “Uvelaphi Gehazi?” Kodwa yena wathi: “Inceku yakho ayizange iye ndawo.”+ 26  Khona-ke wathi kuye: “Inhliziyo yami ayizange yini ihambisane nawe njengoba lo muntu ephendukile ukuba ehle enqoleni yakhe akuhlangabeze? Ingabe lesi yisikhathi sokwamukela isiliva noma sokwamukela izingubo noma izixhobo zeminqumo noma izivini noma izimvu noma izinkomo noma izinceku noma izincekukazi?+ 27  Ngakho uchoko+ lukaNahamani luzonamathela kuwe nasenzalweni yakho kuze kube nini nanini.”+ Masinyane waphuma phambi kwakhe, engonochoko emhlophe njengeqhwa.+

Imibhalo yaphansi