Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 AmaKhosi 4:1-44

4  Manje kwakukhona owesifazane othile kubafazi bamadodana+ abaprofethi owakhala ku-Elisha, ethi: “Inceku yakho, umyeni wami, ifile; futhi wena ngokwakho wazi kahle ukuthi inceku yakho ibimesaba+ njalo uJehova, futhi lowo ebimkweleta+ ufikile ezothatha abantwana bami bobabili ukuba babe yizigqila zakhe.”  Khona-ke u-Elisha wathi kuye: “Ngingakwenzelani?+ Ngitshele; unani endlini?” Waphendula wathi: “Incekukazi yakho ayinalutho nhlobo endlini ngaphandle kwembiza yamafutha enomlomo wokwetha.”+  Khona-ke wathi: “Hamba uzicelele izitsha ngaphandle, kubo bonke omakhelwane bakho, izitsha ezingenalutho. Ungazilinganiseli kwezimbalwa.  Futhi kumelwe uhambe uzivalele wena namadodana akho, uthululele kuzo zonke lezi zitsha, ezigcwele uzibeke eceleni.”  Khona-ke wasuka kuye wahamba. Lapho ezivalela yena namadodana akhe, wona ayeletha izitsha kuye, athele kuzo.+  Kwathi nje lapho lezi zitsha sezigcwele wathi endodaneni yakhe: “Letha esinye futhi isitsha.”+ Kodwa yona yathi kuye: “Asisekho esinye isitsha.” Khona-ke amafutha anqamuka.+  Ngakho wangena watshela umuntu kaNkulunkulu weqiniso, lo muntu yena wathi: “Hamba, uwathengise la mafutha ukhokhe izikweletu zakho,+ wena namadodana akho niphile ngokusele.”+  Kwathi ngolunye usuku u-Elisha wadlula eya eShunemi,+ lapho kwakukhona khona owesifazane ovelele, futhi lona wesifazane waqala ukumcindezela+ ukuba adle isinkwa. Kwakuthi njalo lapho edlula, aphambukele khona ayodla isinkwa.  Ekugcineni wathi kumyeni wakhe:+ “Bheka, manje ngiyazi ukuthi ngumuntu ongcwele kaNkulunkulu+ lo odlula njalo kithi. 10  Ngicela senze igumbi elincane ophahleni+ odongeni simbekele khona umbhede netafula nesihlalo nothi lwesibani;+ kuyothi lapho efika kithi aphambukele khona.”+ 11  Kwathi ngolunye usuku njengokuvamile wangena lapho waphambukela egumbini elisophahleni walala khona. 12  Ngakho wathi kuGehazi+ isikhonzi sakhe: “Biza lona wesifazane waseShunemi.”+ Khona-ke wambiza ukuba ame phambi kwakhe. 13  Wayesethi esikhonzini sakhe: “Ngicela uthi kuye, ‘Bheka uzinyinyile ngakho konke lokhu kuzinyinya ngenxa yethu.+ Yini ongase wenzelwe yona?+ Kukhona yini okumelwe sikukhulumele kona enkosini+ noma enduneni+ yempi?’” Khona-ke wathi: “Ngihlala phakathi kwabantu bakithi.”+ 14  Waqhubeka wathi: “Khona-ke yini okumelwe yenzelwe lona wesifazane?” UGehazi manje wathi: “Impela akanayo indodana,+ futhi umyeni wakhe usemdala.” 15  Masinyane wathi: “Mbize.” Ngakho wambiza, futhi lona wesifazane wayelokhu emi emnyango. 16  Khona-ke wathi: “Ngalesi sikhathi esimisiwe ngonyaka ozayo uyobe ugone indodana.”+ Kodwa yena wathi: “Cha, nkosi yami, muntu kaNkulunkulu weqiniso! Ungakhulumi amanga ngokuphathelene nencekukazi yakho.” 17  Nokho, lona wesifazane wakhulelwa wabeletha indodana+ ngalesi sikhathi esimisiwe ngonyaka olandelayo, njengoba nje u-Elisha ayekhulumile kuye.+ 18  Umntwana wakhula, futhi kwathi ngolunye usuku njengokuvamile waphuma waya kuyise kanye nabavuni.+ 19  Wayelokhu ethi kuyise: “Ikhanda, O ikhanda!”+ Ekugcineni wathi esikhonzini: “Mthwale umyise kunina.”+ 20  Ngakho samthwala samyisa kunina. Unina wamgona kwaze kwaba semini yantambama, ekugcineni wafa.+ 21  Khona-ke wakhuphuka wambeka phezu kombhede+ womuntu kaNkulunkulu+ weqiniso wamvalela waphuma. 22  Wabiza umyeni wakhe wathi: “Ngicela ungithumelele esinye sezikhonzi nenye yezimbongolokazi, ngigijimele kumuntu kaNkulunkulu weqiniso ngibuye.”+ 23  Kodwa yena wathi: “Kungani uya kuye namuhla? Akukhona ukwethwasa kwenyanga+ noma isabatha.” Nokho, yena wathi: “Kulungile.” 24  Ngakho wabophela imbongolokazi+ wathi esikhonzini sakhe: “Shayela uqhubeke. Ungazibambi ngenxa yami ngaphandle kokuba ngishó kanjalo kuwe.” 25  Wahamba wafika kumuntu kaNkulunkulu weqiniso eNtabeni iKarmeli. Kwathi ngokushesha nje lapho umuntu kaNkulunkulu weqiniso embona ekude lé, masinyane wathi kuGehazi isikhonzi sakhe:+ “Bheka! Nangu owesifazane waseShunemi eza laphaya. 26  Manje ngicela ugijime umhlangabeze uthi kuye, ‘Kusahamba kahle yini kuwe? Kusahamba kahle yini ngomyeni wakho? Kusahamba kahle yini ngomntwana?’” Khona-ke wathi: “Kusahamba kahle.” 27  Lapho efika kumuntu kaNkulunkulu weqiniso entabeni, khona manjalo wambamba izinyawo.+ Khona-ke uGehazi wasondela ukuze amsunduze,+ kodwa umuntu kaNkulunkulu weqiniso+ wathi: “Myeke,+ ngoba umphefumulo wakhe umunyu+ ngaphakathi kuye; futhi uJehova ungifihlele+ kona akangitshelanga.” 28  Lona wesifazane wabe esethi: “Ngayicela yini indodana ngenkosi yami? Angishongo yini ukuthi, ‘Ungangiholeli ethembeni elingamanga’?”+ 29  Masinyane wathi kuGehazi:+ “Bopha izinkalo zakho+ uthathe udondolo lwami+ ngesandla sakho uhambe. Uma kwenzeka unqwamana nomuntu, ungambingeleli;+ futhi uma kwenzeka umuntu ekubingelela, ungamphenduli. Kumelwe ubeke udondolo lwami ebusweni bomfana.”+ 30  Khona-ke unina womfana wathi: “Kuphila kukaJehova,+ nokuphila komphefumulo wakho,+ ngeke ngikushiye.”+ Ngakho-ke wasukuma wahamba naye. 31  UGehazi wahamba ngaphambi kwabo wayesebeka udondolo ebusweni bomfana, kodwa kwakungekho zwi noma ukunaka.+ Ngakho waphindela emuva eyomhlangabeza wamtshela, wathi: “Umfana akazange avuke.”+ 32  Ekugcineni u-Elisha wangena endlini, futhi bheka umfana wayefile, elaliswe phezu kombhede wakhe.+ 33  Khona-ke wangena wazivalela nomfana+ wayeseqala ukuthandaza kuJehova.+ 34  Ekugcineni wakhuphuka walala phezu komntwana+ wabeka umlomo wakhe phezu komlomo wakhe namehlo akhe phezu kwamehlo akhe nezintende zezandla zakhe phezu kwezintende zezandla zakhe waqhubeka egobele kuye, futhi kancane kancane inyama yomntwana yafudumala. 35  Khona-ke waqala ukuhamba futhi endlini, eya lé kanye abuye aye lé kanye, ngemva kwalokho wakhuphuka wagobela kuye. Umfana wathimula kasikhombisa, kamuva umfana wavula amehlo akhe.+ 36  Ngemva kwalokhu wabiza uGehazi wathi: “Biza owesifazane waseShunemi.”+ Ngakho wambiza wangena lapho ekhona. Khona-ke wathi: “Phakamisa indodana yakho.”+ 37  Wangena wawela ezinyaweni zakhe wamkhothamela,+ okwathi ngemva kwalokho wayiphakamisa indodana yakhe waphuma.+ 38  U-Elisha yena wabuyela eGiligali,+ futhi kwakukhona indlala+ kulelo zwe. Njengoba amadodana+ abaprofethi ayehlezi phambi kwakhe,+ ngemva kwesikhathi wathi esikhonzini sakhe:+ “Beka imbiza enkulu yokupheka ubilisele amadodana abaprofethi isitshulu.”+ 39  Ngakho othile waphuma waya endle eyokukha izithelo,+ wayesethola umvini wasendle wakha amaselwa asendle kuwo, wagcwalisa ingubo yakhe, wayesefika wawaklabela embizeni yesitshulu, ngoba babengawajwayele. 40  Kamuva bawaphakela amadoda ukuba adle. Kwathi nje lapho edla isitshulu, wona akhala athi: “O muntu kaNkulunkulu weqiniso,+ kukhona ukufa embizeni.”+ Awakwazanga ukudla. 41  Ngakho wathi: “Khona-ke, landani ufulawa.” Ngemva kokuba ewufaké embizeni, waqhubeka wathi: “Phakela abantu ukuba badle.” Akubange kusaba nalutho olulimazayo embizeni.+ 42  Kwaba khona umuntu owafika evela eBhali-shalisha+ oweza elethé+ kumuntu kaNkulunkulu weqiniso isinkwa solibo oluvuthiwe,+ izinkwa zebhali+ ezingamashumi amabili, nokusanhlamvu okusha esikhwameni sakhe sesinkwa. Khona-ke wathi: “Sinike abantu badle.”+ 43  Nokho, isikhonzi sakhe sathi: “Ngingakubeka kanjani lokhu phambi kwabantu abayikhulu?”+ Waphendula wathi: “Sinike abantu badle, ngoba yilokhu uJehova akushilo, ‘Kuzodliwa futhi kube khona nokusele.’”+ 44  Khona-ke wasibeka phambi kwabo, badla, kwaba khona nokubasalele ngokwezwi likaJehova.+

Imibhalo yaphansi