Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 AmaKhosi 25:1-30

25  Kwathi ngonyaka wesishiyagalolunye+ eyinkosi, ngenyanga yeshumi ngosuku lweshumi+ lwenyanga, uNebukhadinezari+ inkosi yaseBhabhiloni weza,+ yebo, yena nalo lonke ibutho lakhe lempi bezolwa neJerusalema futhi bakanisa bamelana nalo, bakha udonga lokulivimbezela nxazonke.+  Lo muzi wavinjezelwa kwaze kwaba unyaka weshumi nanye weNkosi uZedekiya.  Ngosuku lwesishiyagalolunye+ lwenyanga yesine indlala+ yayinzima emzini, futhi abantu bezwe babengenaso isinkwa.+  Umuzi wabhodlozwa,+ futhi wonke amadoda empi abaleka ebusuku ngendlela yasesangweni eliphakathi kodonga olubhangqiwe olungasensimini yenkosi,+ kuyilapho amaKhaledi+ ayenxazonke zomuzi; inkosi yahamba+ yabheka ngase-Araba.+  Ibutho lempi lamaKhaledi+ layisukela inkosi, layifica+ emathafeni awugwadule aseJeriko;+ lonke ibutho layo lempi lahlakazeka layishiya.  Khona-ke layibamba inkosi+ layikhuphulela enkosini yaseBhabhiloni eRibila,+ ukuze igwetshwe.  Amadodana kaZedekiya lawabulala phambi kwamehlo akhe,+ amehlo kaZedekiya lawaphuphuthekisa,+ okwathi ngemva kwalokho lambopha ngezibopho zethusi+ laya naye eBhabhiloni.+  Ngenyanga yesihlanu ngosuku lwesikhombisa lwenyanga, okungukuthi, ngonyaka weshumi nesishiyagalolunye+ weNkosi uNebukhadinezari inkosi yaseBhabhiloni, uNebuzaradani+ induna yemilindankosi, inceku yenkosi yaseBhabhiloni, weza eJerusalema.+  Washisa indlu kaJehova+ nendlu yenkosi+ nazo zonke izindlu zaseJerusalema;+ nezindlu zabo bonke abantu abakhulu wazishisa ngomlilo.+ 10  Izindonga zaseJerusalema, nxazonke, lonke ibutho lamaKhaledi elalikanye nenduna yemilindankosi lazidiliza.+ 11  Bonke abanye abantu+ ababeshiyiwe emzini nabahlamuki ababehlubukele enkosini yaseBhabhiloni naso sonke esinye isixuku uNebuzaradani induna yemilindankosi wabayisa ekudingisweni.+ 12  Abanye kubantu abaphansi+ bezwe induna yemilindankosi yabashiya ukuze babe ngabagcini-zivini nezisebenzi eziphoqelelwe.+ 13  Izinsika+ zethusi ezazisendlini kaJehova, namakalishi+ nolwandle lwethusi+ okwakusendlini kaJehova, amaKhaledi akuphihliza kwaba izicucu athwala ithusi lako aliyisa eBhabhiloni.+ 14  Amakani namahalavu nezicimo nezindebe nazo zonke izinto+ zethusi okwakukhonzwa ngazo akuthatha. 15  Induna yemilindankosi yathatha imicengezi yomlilo nezitsha kwegolide loqobo+ nokwesiliva loqobo.+ 16  Izinsika ezimbili, ulwandle olulodwa namakalishi uSolomoni ayekwenzele indlu kaJehova, yayingekho indlela yokwazi isisindo sethusi lazo zonke lezi zinto.+ 17  Insika ngayinye yayinokuphakama okuyizingalo eziyishumi nesishiyagalombili,+ isihloko+ esasiphezu kwayo sasingesethusi; ukuphakama kwesihloko kwakuyizingalo ezintathu; okunjengenetha namahalananda+ nxazonke phezu kwesihloko, konke, kwakuyithusi; insika yesibili yayinokufanayo nalokhu phezu kokunjengenetha. 18  Ngaphezu kwalokho, induna yemilindankosi yathatha uSeraya+ umpristi omkhulu noZefaniya+ umpristi wesibili nabalindimnyango+ abathathu; 19  emzini yathatha isikhulu segceke esisodwa esasinegunya phezu kwamadoda empi, namadoda amahlanu kulawo ayenelungelo lokungena enkosini eyawathola emzini; nonobhala wenduna yempi, owayebutha abantu bezwe, namadoda angamashumi ayisithupha kubantu bezwe ababetholakala emzini;+ 20  uNebuzaradani+ induna yemilindankosi wayesebathatha+ wabayisa enkosini yaseBhabhiloni eRibila.+ 21  Inkosi yaseBhabhiloni yabashaya+ yababulala eRibila ezweni laseHamati.+ Kanjalo uJuda wasuka enhlabathini yakhe waya ekudingisweni.+ 22  Kepha abantu+ ababesele ezweni lakwaJuda, uNebukhadinezari inkosi yaseBhabhiloni ayebashiyile, manje wamisa phezu kwabo uGedaliya+ indodana ka-Ahikamu+ indodana kaShafani.+ 23  Lapho zonke izinduna zamabutho empi,+ zona namadoda angaphansi kwazo, zizwa ukuthi inkosi yaseBhabhiloni yayimise uGedaliya, masinyane zeza kuGedaliya eMispa,+ okungukuthi, u-Ishmayeli indodana kaNethaniya noJohanani indodana kaKhareya noSeraya indodana kaThanihumeti waseNethofa noJahazaniya indodana yowaseMahakha, bona namadoda angaphansi kwabo. 24  Khona-ke uGedaliya wafunga+ kuzo nasemadodeni angaphansi kwazo wathi kuzo: “Ningesabi ukuba yizinceku zamaKhaledi. Hlalani ezweni nikhonze inkosi yaseBhabhiloni, kuzonihambela kahle.”+ 25  Kwathi ngenyanga yesikhombisa+ u-Ishmayeli+ indodana kaNethaniya indodana ka-Elishama wozalo lwasebukhosini weza, kweza futhi namadoda ayishumi kanye naye, bamshaya uGedaliya,+ wafa, yena namaJuda namaKhaledi ayekanye naye eMispa.+ 26  Ngemva kwalokho bonke abantu, kusukela komncane kuya komkhulu, nezinduna zamabutho empi basuka baya eGibhithe;+ ngoba base besaba ngenxa yamaKhaledi.+ 27  Kwathi ngonyaka wamashumi amathathu nesikhombisa wokudingiswa kukaJehoyakini+ inkosi yakwaJuda, ngenyanga yeshumi nambili, ngosuku lwamashumi amabili nesikhombisa lwenyanga, u-Evili-merodaki+ inkosi yaseBhabhiloni, ngonyaka aba ngawo yinkosi, waphakamisa ikhanda+ likaJehoyakini inkosi yakwaJuda wamkhipha etilongweni; 28  wakhuluma naye izinto ezinhle, wayesephakamisa isihlalo sakhe sobukhosi ngaphezu kwezihlalo zobukhosi zamakhosi ayekanye naye eBhabhiloni.+ 29  Wakhumula izingubo zakhe zasetilongweni;+ wadla njalo isinkwa+ phambi kwakhe zonke izinsuku zokuphila kwakhe. 30  Ngokuqondene nesabelo sakhe,+ wayenikwa njalo isabelo esivela enkosini, nsuku zonke njengokufanelekile, zonke izinsuku zokuphila kwakhe.

Imibhalo yaphansi