Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 AmaKhosi 23:1-37

23  Khona-ke inkosi yathumela kwabuthelwa kuyo wonke amadoda amadala akwaJuda nawaseJerusalema.+  Ngemva kwalokho inkosi yakhuphukela endlini kaJehova, kanye nawo wonke amadoda akwaJuda nabo bonke abakhileyo eJerusalema bekanye nayo, kanye nabapristi+ nabaprofethi nabo bonke abantu, kusukela komncane kuya komkhulu;+ yaqala ukufunda+ ezindlebeni zabo wonke amazwi encwadi+ yesivumelwano+ eyayitholakalé endlini kaJehova.+  Inkosi yayimi ngasensikeni,+ yase yenza isivumelwano+ phambi kukaJehova, ukuba ilandele+ uJehova nokuba igcine imiyalo yakhe+ nobufakazi bakhe+ nezimiso zakhe+ ngayo yonke inhliziyo+ nangawo wonke umphefumulo+ ngokufeza amazwi alesi sivumelwano ayelotshwe kule ncwadi.+ Ngakho bonke abantu basimelela isivumelwano.+  Inkosi yayala uHilikiya+ umpristi ophakeme nabapristi besigaba sesibili nabalindimnyango+ ukuba bakhiphe ethempelini likaJehova zonke izinto ezenzelwe uBhali+ nesigxobo esingcwele+ nalo lonke ibutho lamazulu.+ Khona-ke yazishisa ngaphandle kweJerusalema emathaleni aseKidroni,+ uthuli lwako yaluyisa eBhethele.+  Yayekisa abapristi bonkulunkulu bezinye izizwe ukusebenza, amakhosi akwaJuda ayebabekile ukuba bashunqise umusi womhlatshelo ezindaweni eziphakemeyo emizini yakwaJuda nasezindaweni ezizungeze iJerusalema, nalabo abashunqisa umusi womhlatshelo bewushunqisela uBhali,+ ilanga nenyanga nemilaza yezinkanyezi zomgamu wezulu nalo lonke ibutho lamazulu.+  Ngaphezu kwalokho, wakhipha endlini kaJehova isigxobo esingcwele+ wasikhiphela emaphethelweni eJerusalema, esigodini sesifufula saseKidroni, wasishisa+ esigodini sesifufula saseKidroni wasigaya saba luthuli waphonsa uthuli lwaso endaweni yokungcwaba+ yamadodana abantu.  Ngaphezu kwalokho, wadiliza izindlu zezifebe zesilisa zasethempelini+ ezazisendlini kaJehova, lapho abesifazane babelukela khona izindawo zokukhulekela ezingamatende zezigxobo ezingcwele.  Khona-ke walanda bonke abapristi abavela emizini yakwaJuda, ukuze azenze zingakufanelekeli ukukhulekela izindawo eziphakemeyo lapho abapristi babeshunqise khona umusi womhlatshelo, kusukela eGeba+ kuze kube seBheri-sheba;+ wadiliza izindawo eziphakeme zamasango ezazisemnyango wesango likaJoshuwa, induna yomuzi, ezazingakwesobunxele njengoba umuntu ayengena esangweni lomuzi.  Kuphela abapristi+ bezindawo eziphakeme babengakhuphukeli e-altare likaJehova eJerusalema, kodwa babewadla amaqebelengwane angenamvubelo+ phakathi kwabafowabo. 10  Walenza langakufanelekela ukukhulekela iThofeti,+ elisesigodini samadodana kaHinomu,+ ukuze kungabikho muntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni+ kuMoleki.+ 11  Ngaphezu kwalokho, wenza ukuba amahhashi amakhosi akwaJuda ayewanikele elangeni apheze ukungena endlini kaJehova ngekamelo lokudlela+ likaNathani-meleki isikhulu segceke, elalisemiphemeni; izinqola zelanga+ wazishisa ngomlilo. 12  Ama-altare ayephezu kophahla lwegumbi elisophahleni+ lika-Ahazi amakhosi akwaJuda ayewenzile, nama-altare+ ayenziwe uManase emagcekeni amabili endlu kaJehova, inkosi yawadiliza, okwathi ngemva kwaloko yawaphihliza lapho, yaphonsa uthuli lwawo esigodini sesifufula saseKidroni. 13  Izindawo eziphakemeyo ezaziphambi+ kweJerusalema, ezazingakwesokunene seNtaba Yencithakalo, uSolomoni+ inkosi yakwa-Israyeli ayezakhele u-Ashitoreti+ isinengiso sabaseSidoni noKemoshi+ isinengiso sakwaMowabi noMilkomu+ into enengekayo yabantwana bakwa-Amoni, inkosi yazenza zangakufanelekela ukukhulekela. 14  Yaphihliza+ izinsika ezingcwele zaba izicucu yanquma izigxobo ezingcwele yagcwalisa izindawo zazo ngamathambo abantu. 15  Futhi i-altare elaliseBhethele,+ indawo ephakemeyo eyayakhiwe uJerobowamu+ indodana kaNebhati, owonisa u-Israyeli,+ yebo lelo altare nendawo ephakemeyo wakudiliza. Khona-ke wayishisa indawo ephakemeyo; wayigaya yaba luthuli washisa isigxobo esingcwele. 16  Lapho uJosiya ephenduka, wabona izindawo zokungcwaba ezazisentabeni. Ngakho wathumela wathatha amathambo ezindaweni zokungcwaba wawashisa+ phezu kwe-altare, ukuze alenze lingakufanelekeli ukukhulekela, ngokwezwi likaJehova+ umuntu kaNkulunkulu weqiniso ayelimemezele,+ owamemezela lezi zinto. 17  Khona-ke wathi: “Liyini leliya tshe lethuna elilaphaya engilibonayo?” Amadoda omuzi athi kuye: “Yingcwaba+ lomuntu kaNkulunkulu weqiniso oweza evela kwaJuda+ wamemezela lezi zinto ozenzile e-altare laseBhethele.”+ 18  Ngakho wathi: “Myekeni aphumule.+ Ningavumeli muntu ukuba aphazamise amathambo akhe.” Ngakho bawayeka amathambo akhe kanye namathambo omprofethi+ owayevele eSamariya. 19  Futhi zonke izindlu+ zezindawo eziphakemeyo ezazisemizini+ yaseSamariya amakhosi+ akwa-Israyeli ayezakhele ukucasula,+ uJosiya wazisusa, wenza kuzo ngokwazo zonke izenzo ayezenzile eBhethele.+ 20  Ngakho wenza umhlatshelo ngabo bonke abapristi+ bezindawo eziphakemeyo ababelapho phezu kwama-altare washisa phezu kwawo amathambo abantu.+ Ngemva kwalokho wabuyela eJerusalema. 21  Inkosi yabe isiyala bonke abantu, ithi: “Gubhelani uJehova uNkulunkulu wenu iphasika+ ngokuvumelana nokulotshwe kule ncwadi yesivumelwano.”+ 22  Ngoba akukho phasika elinjengaleli eliye lagujwa kusukela ezinsukwini zabahluleli ababahlulele u-Israyeli,+ nakuzo zonke izinsuku zamakhosi akwa-Israyeli namakhosi akwaJuda.+ 23  Kodwa ngonyaka weshumi nesishiyagalombili weNkosi uJosiya leli phasika lagujelwa uJehova eJerusalema.+ 24  Abanemimoya+ nababikezeli bezenzakalo+ namatherafi+ nezithombe ezinjengendle+ nazo zonke izinengiso+ ezazivelile ezweni lakwaJuda naseJerusalema uJosiya wakususa, ukuze empeleni afeze amazwi omthetho+ ayelotshwe encwadini+ uHilikiya umpristi ayeyithole endlini kaJehova.+ 25  Akukho nkosi eyaba njengaye ngaphambi kwakhe eyabuyela+ kuJehova ngayo yonke inhliziyo yayo nangawo wonke umphefumulo wayo+ nangawo wonke amandla ayo, ngokuvumelana nawo wonke umthetho kaMose; nangemva kwakhe akuvelanga enye efana naye. 26  Noma kunjalo, uJehova akaphendukanga ekuvutheni okukhulu kwentukuthelo yakhe, intukuthelo yakhe eyamvuthela ngakho uJuda+ ngenxa yazo zonke izinto ezicasulayo uManase ayemenze wacasula ngazo.+ 27  Kodwa uJehova wathi: “NoJuda+ ngizomsusa emehlweni ami,+ njengoba nje ngimsusile u-Israyeli; + ngokuqinisekile ngizowala lo muzi engiwukhethile, yebo iJerusalema, nendlu engithe ngayo, ‘Igama lami liyoqhubeka lilapho.’”+ 28  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zikaJosiya nakho konke akwenza, akulotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwaJuda? 29  Ezinsukwini zakhe uFaro Nekho+ inkosi yaseGibhithe wakhuphukela enkosini yase-Asiriya ngasemfuleni i-Ewufrathe,+ iNkosi uJosiya yeza izomhlangabeza;+ kodwa wayibulala+ eMegido+ ngokushesha nje lapho eyibona. 30  Ngakho izinceku zayo zayihambisa ngenqola ifile ukusuka eMegido zayiletha eJerusalema+ zayingcwaba ethuneni layo. Khona-ke abantu bezwe bathatha uJehowahazi+ indodana kaJosiya bamgcoba bambeka inkosi esikhundleni sikayise. 31  UJehowahazi+ wayeneminyaka engamashumi amabili nantathu lapho eqala ukubusa, wabusa izinyanga ezintathu eJerusalema. Igama likanina kwakunguHamuthali+ indodakazi kaJeremiya waseLibhina. 32  Waqala ukwenza okubi emehlweni kaJehova, ngokwakho konke okwakwenziwe okhokho bakhe.+ 33  UFaro Nekho+ wambopha+ eRibila+ ezweni laseHamati, ukuze angabe esabusa eJerusalema, wayesenqumela izwe inhlawulo+ yamathalenta esiliva+ ayikhulu nethalenta+ legolide. 34  Ngaphezu kwalokho, uFaro Nekho wenza u-Eliyakimi+ indodana kaJosiya waba yinkosi esikhundleni sikaJosiya uyise, washintsha igama lakhe laba nguJehoyakimi; uJehowahazi wamthatha wabe esemyisa eGibhithe, lapho afela khona ekugcineni.+ 35  UJehoyakimi wanika uFaro isiliva+ negolide. Kuphela wathelisa+ izwe, ukuze anikeze isiliva ngomyalo kaFaro. Wabiza isiliva negolide kubantu bezwe ngokwesilinganiso sentela+ somuntu ngamunye, ukuze alinike uFaro Nekho. 36  UJehoyakimi+ wayeneminyaka engamashumi amabili nanhlanu lapho eqala ukubusa, wabusa iminyaka eyishumi nanye eJerusalema.+ Igama likanina kwakunguZebhida indodakazi kaPhedaya waseRuma. 37  Waqhubeka enza okubi+ emehlweni kaJehova, ngokwakho konke okwakwenziwe okhokho bakhe.+

Imibhalo yaphansi