Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 AmaKhosi 22:1-20

22  UJosiya+ wayeneminyaka eyisishiyagalombili lapho eqala ukubusa, wabusa iminyaka engamashumi amathathu nanye eJerusalema. Igama likanina kwakunguJedida indodakazi ka-Adaya waseBozikati.+  Wenza okulungile emehlweni kaJehova+ wahamba ngayo yonke indlela kaDavide ukhokho wakhe,+ futhi akaphambukelanga kwesokunene noma kwesobunxele.+  Kwathi ngonyaka weshumi nesishiyagalombili weNkosi uJosiya, inkosi yathumela uShafani+ indodana ka-Azaliya indodana kaMeshulami unobhala endlini kaJehova, yathi:  “Khuphukela kuHilikiya+ umpristi ophakeme,+ aqoqe sonke isamba semali+ elethwa endlini kaJehova+ abalindimnyango+ abayiqoqé kubantu;  bayibeke esandleni salabo abenza umsebenzi,+ abamisiwe, endlini kaJehova, ukuze bayinike labo abenza umsebenzi abasendlini kaJehova ukuba balungise izimfa zendlu,+  bayinike izingcweti nabakhi nomeselane, bathenge izingodo namatshe aqoshiwe ukuze balungise indlu.+  Kuphela akufanele balandise ngemali ebekwa esandleni sabo,+ ngoba basebenza ngokuthembeka.”+  Kamuva uHilikiya+ umpristi ophakeme wathi kuShafani+ unobhala:+ “Ngitholé yona kanye incwadi yomthetho+ endlini kaJehova.” Ngakho uHilikiya wayinika uShafani le ncwadi, wayifunda.  Khona-ke uShafani unobhala wangena enkosini wayiphendula inkosi wathi: “Izinceku zakho ziyithululile imali etholakale endlini, futhi ziyaqhubeka ziyibeka esandleni sabenzi bomsebenzi, abamisiwe, endlini kaJehova.”+ 10  UShafani unobhala watshela inkosi, wathi: “Kukhona incwadi+ uHilikiya umpristi anginiké yona.” UShafani wayifunda phambi kwenkosi. 11  Kwathi nje lapho inkosi izwa amazwi ale ncwadi yomthetho, masinyane yaklebhula izingubo zayo.+ 12  Khona-ke inkosi yayala uHilikiya umpristi no-Ahikamu+ indodana kaShafani no-Akhibori indodana kaMikhaya noShafani unobhala no-Asaya+ inceku yenkosi, yathi: 13  “Hambani, nibuze+ kuJehova nibuzele mina nabantu noJuda wonke ngokuphathelene namazwi ale ncwadi etholakele; ngoba kukhulu ukufutheka kukaJehova+ okokheliwe okuza kithi ngenxa yokuthi okhokho bethu+ abawalalelanga amazwi ale ncwadi ngokwenza ngokwakho konke okulotshiwe ngokuphathelene nathi.”+ 14  Ngakho uHilikiya umpristi no-Ahikamu no-Akhibori noShafani no-Asaya baya kuHulida umprofethikazi+ umkaShalumi indodana kaThikiva indodana kaHarihasi, umnakekeli wezingubo,+ njengoba ayehlala eJerusalema engxenyeni yesibili; bakhuluma naye.+ 15  Yena wathi kubo: “Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo,+ ‘Thanini kumuntu onithume kimi: 16  “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Bheka ngiletha inhlekelele+ phezu kwale ndawo naphezu kwabakhileyo kuyo,+ yebo wonke amazwi+ encwadi inkosi yakwaJuda ewafundile;+ 17  ngenxa yokuthi bangishiyile bashunqisela abanye onkulunkulu umusi womhlatshelo+ ukuze bangicasule ngawo wonke umsebenzi wezandla zabo,+ futhi ukufutheka kwami kokheliwe ngokumelene nale ndawo futhi ngeke kucime.’”’+ 18  Inkosi yakwaJuda yona enithuma ukuba nibuze kuJehova, yilokhu okufanele nikusho kuyo, ‘Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo: “Ngokuqondene namazwi owezwile,+ 19  ngenxa yokuthi inhliziyo yakho+ yathamba waze wazithoba+ ngenxa kaJehova lapho uzwa engikukhulumile ngale ndawo nabakhileyo kuyo ukuba ibe yinto eshaqisayo nesiqalekiso,+ wase uklebhula+ izingubo zakho wakhala phambi kwami, mina, yebo, mina ngizwile,” kusho uJehova.+ 20  “Yingakho ngikubuthela+ kokhokho bakho, futhi ngokuqinisekile uyobuthelwa emathuneni akini ngokuthula,+ amehlo akho ngeke ayibuke yonke le nhlekelele engiyiletha phezu kwale ndawo.”’” Baletha impendulo enkosini.

Imibhalo yaphansi