Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 AmaKhosi 21:1-26

21  UManase+ wayeneminyaka eyishumi nambili lapho eqala ukubusa, wabusa iminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu eJerusalema. Igama likanina kwakunguHefiziba.  Wenza okubi emehlweni kaJehova,+ ngokwezinto ezinengekayo zezizwe+ uJehova ayezixoshe phambi kwabantwana bakwa-Israyeli.  Ngakho waphinde wakha izindawo eziphakemeyo uHezekiya uyise ayezidilizile,+ wamisela uBhali ama-altare wenza nesigxobo esingcwele, njengoba nje u-Ahabi+ inkosi yakwa-Israyeli ayenzile; waqala ukukhothamela+ lonke ibutho lamazulu+ walikhonza.+  Wakha ama-altare endlini kaJehova,+ uJehova ayethé ngayo: “Igama lami ngizolibeka eJerusalema.”+  Wakhela lonke ibutho lamazulu+ ama-altare emagcekeni amabili endlu kaJehova.+  Wadabulisa indodana yakhe emlilweni,+ wenza imilingo+ wabheka amabika futhi wenza ukuba kube khona abanemimoya+ nababikezeli bezenzakalo.+ Wenza okubi emehlweni kaJehova ngezinga elikhulu, emcasula.  Ngaphezu kwalokho, wabeka umfanekiso oqoshiwe+ wesigxobo esingcwele ayewenzile endlini+ uJehova ayethé ngayo kuDavide nakuSolomoni indodana yakhe: “Kule ndlu naseJerusalema, engilikhethile kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli, ngizobeka igama lami kuze kube nini nanini.+  Futhi ngeke ngiphinde ngenze unyawo luka-Israyeli lunhlanhlathe ezweni engalinika okhokho bakhe,+ kuphela nje uma eqaphela ukwenza ngokuvumelana nakho konke engimyale ngakho,+ yebo ngokuphathelene nawo wonke umthetho inceku yami uMose amyala ngawo.”  Akazange alalele,+ kodwa uManase waqhubeka emyenga ukuba enze okubi+ ukwedlula izizwe+ uJehova ayezibhuqile phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. 10  UJehova waqhubeka ekhuluma ngezinceku zakhe abaprofethi,+ ethi: 11  “Ngenxa yokuthi uManase+ inkosi yakwaJuda wenze lezi zinto ezinengekayo,+ wenze ngendlela ekhohlakele kunakho konke lokho ama-Amori+ ayengaphambi kwakhe akwenza, wenza ngisho nokuba uJuda one+ ngezithombe zakhe ezinjengendle. 12  Yingakho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli esho lokhu, ‘Bheka ngiletha inhlekelele phezu kweJerusalema+ noJuda, okuyothi uma umuntu ezwa ngayo zombili izindlebe zinkeneneze.+ 13  Ngokuqinisekile ngizokwelulela phezu kweJerusalema umucu wokulinganisa+ owasetshenziswa eSamariya+ neleveli eyasetshenziswa endlini ka-Ahabi;+ futhi ngiyomane ngilisulisise+ iJerusalema njengalapho umuntu esulisisa isitsha esingenasibambo, esisulisisa futhi esiphendula esibhekisa phansi.+ 14  Impela ngizoyishiya insali+ yefa lami+ ngiyinikele esandleni sezitha zayo, futhi iyomane ibe yimpango nengcugco kuzo zonke izitha zayo,+ 15  ngenxa yokuthi yenze okubi emehlweni ami futhi ibiqhubeka ingicasula kusukela osukwini okhokho bayo abaphuma ngalo eGibhithe kuze kube yilolu suku.’”+ 16  Kwaba khona futhi negazi eliningi kakhulu elingenacala uManase alichitha,+ kwaze kwaba yilapho eseligcwalisile iJerusalema kusukela komunye umkhawulo kuya komunye, ngaphandle kwesono sakhe onisa ngaso uJuda ngokwenza okubi emehlweni kaJehova.+ 17  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zikaManase nakho konke akwenza nesono sakhe ona ngaso, akulotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwaJuda? 18  Ekugcineni uManase walala nokhokho bakhe+ wangcwatshwa ensimini yendlu yakhe, ensimini ka-Uziza;+ u-Amoni indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe. 19  U-Amoni+ wayeneminyaka engamashumi amabili nambili lapho eqala ukubusa, wabusa iminyaka emibili+ eJerusalema. Igama likanina kwakunguMeshulemeti indodakazi kaHaruzi waseJothiba. 20  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova, njengoba nje uManase uyise ayenzile.+ 21  Wahamba ngayo yonke indlela uyise ayehambe ngayo,+ futhi wakhonza izithombe ezinjengendle+ uyise ayezikhonzile wazikhothamela. 22  Ngakho wamshiya uJehova+ uNkulunkulu wokhokho bakhe, akazange ahambe endleleni kaJehova.+ 23  Ekugcineni izinceku zika-Amoni zamakhela uzungu zayibulala inkosi+ endlini yayo. 24  Kodwa abantu bezwe bababulala bonke abakhela iNkosi u-Amoni uzungu.+ Abantu bezwe base bebeka uJosiya+ indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. 25  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zika-Amoni, lokho akwenza, azilotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwaJuda? 26  Ngakho wangcwatshwa ethuneni lakhe ensimini ka-Uziza;+ uJosiya+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi