Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 AmaKhosi 19:1-37

19  Kwathi nje lapho iNkosi uHezekiya+ izwa, masinyane yaklebhula izingubo+ zayo yembatha indwangu yesaka+ yangena endlini kaJehova.+  Ngaphezu kwalokho, yathumela u-Eliyakimi,+ owayengamele indlu, noShebina+ unobhala namadoda amadala kubapristi bembethe indwangu yesaka yabathumela ku-Isaya+ umprofethi indodana ka-Amozi.+  Bathi kuye: “Yilokhu uHezekiya akushilo, ‘Lolu suku luwusuku lokucindezeleka+ nolokusolwa+ nolokweyiswa ngokuklolodelwa;+ ngoba amadodana asefike esizalweni,+ kodwa awekho amandla okubeletha.+  Mhlawumbe uJehova uNkulunkulu wakho uzowezwa+ wonke amazwi kaRabishake, inkosi yase-Asiriya inkosi yakhe emthumile ukuba aklolodele+ ngawo uNkulunkulu ophilayo, bese empeleni emenza ukuba alandise ngala mazwi uJehova uNkulunkulu wakho awezwile.+ Kumelwe ukhuphule umthandazo+ ngenxa yensali+ esatholakala.’”  Ngakho izinceku zeNkosi uHezekiya zafika ku-Isaya.+  U-Isaya wathi kuzo: “Yilokhu okufanele nikusho enkosini yenu, ‘Yilokhu uJehova akushilo:+ “Ungesabi+ ngenxa yamazwi owazwile izikhonzi zenkosi yase-Asiriya ezingithuke ngawo.+  Bheka ngifaka umoya+ kuyo, izozwa umbiko+ ibuyele ezweni layo; ngokuqinisekile ngizoyenza ukuba iwe ngenkemba ezweni layo.”’”+  Ngemva kwalokho uRabishake+ waphindela emuva wathola inkosi yase-Asiriya ilwa neLibhina;+ ngoba wayezwile ukuthi yayisukile eLakishi.+  Yezwa kuthiwa ngoThirahaka inkosi yaseTopiya: “Bheka uphumele ukulwa nawe.” Ngakho-ke yaphinde yathumela izithunywa+ kuHezekiya, yathi: 10  “Yilokhu okufanele nikusho kuHezekiya inkosi yakwaJuda, ‘Ungamvumeli uNkulunkulu wakho othembele kuye ukuba akukhohlise,+ athi: “IJerusalema+ ngeke linikelwe esandleni senkosi yase-Asiriya.”+ 11  Bheka! Wena ngokwakho uzizwele lokho amakhosi ase-Asiriya akwenzile kuwo wonke amazwe ngokuwanikela ekubhujisweni;+ ingabe-ke wena uzokhululwa?+ 12  Ingabe onkulunkulu+ bezizwe okhokho bami abazichitha bazikhululile, yebo iGozani+ neHarana+ neRezefi namadodana ase-Edene+ ayeseTheli-asari?+ 13  Iphi—inkosi yaseHamati+ nenkosi yase-Aripadi+ nenkosi yemizi yaseSefarivayimi, yaseHena neyase-Iva?’”+ 14  Khona-ke uHezekiya wathatha izincwadi esandleni sezithunywa wazifunda,+ okwathi ngemva kwalokho uHezekiya wakhuphukela endlini kaJehova wayendlala phambi kukaJehova.+ 15  UHezekiya waqala ukuthandaza+ phambi kukaJehova wathi: “O Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli,+ ohlezi phezu kwamakherubi,+ wena wedwa unguNkulunkulu weqiniso kuyo yonke imibuso+ yomhlaba.+ Nguwe owenzé amazulu+ nomhlaba.+ 16  O Jehova, thambekisa indlebe yakho, uzwe.+ Jehova, vula amehlo akho,+ ubone, uzwe la mazwi kaSaneheribi awathumele ukuba aklolodele+ ngawo uNkulunkulu ophilayo. 17  Kuyiqiniso, Jehova, amakhosi ase-Asiriya abhuqe izizwe kanye nezwe lazo.+ 18  Anikele onkulunkulu bazo emlilweni, ngoba bebengebona onkulunkulu,+ kodwa bewumsebenzi wezandla zomuntu,+ ukhuni netshe; yingakho ababhubhisa. 19  Manje, Jehova Nkulunkulu wethu,+ sicela usisindise+ esandleni sakhe, ukuze yonke imibuso yomhlaba yazi ukuthi wena, Jehova, unguNkulunkulu wena wedwa.”+ 20  U-Isaya indodana ka-Amozi wathumela kuHezekiya, wathi: “Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo,+ ‘Ngiwuzwile+ umthandazo+ owenze kimi ngokuphathelene noSaneheribi inkosi yase-Asiriya. 21  Nanti izwi uJehova alikhulume ngaye: “Indodakazi eyintombi yaseZiyoni ikudelelile,+ ikuhleke usulu.+Indodakazi yaseJerusalema+ inikine ikhanda+ ngemva kwakho. 22  Ngubani lo omklolodele+ futhi wamthuka?+Ngubani lo omphakamisele izwi lakho+Nomphakamisela amehlo akho?+NgoNgcwele ka-Israyeli!+ 23  Ngezithunywa zakho+ uklolodele uJehova futhi uthi,+‘Nezinqola zami zempi eziningi mina+Ngokuqinisekile ngizonyukela ekuphakameni kwezifunda zezintaba,+Izingxenye ezikude kakhulu zeLebhanoni;+Ngizogawula imisedari+ yalo ephakeme, imijunipha yalo yekhethelo.+Ngizongena endaweni yalo yokugcina yokungenisa, ihlathi lengadi yalo yezithelo.+ 24  Ngokuqinisekile ngizomba ngiphuze amanzi ayinqaba,Ngomise ngamathe ezinyawo zami yonke imiselekazi yeNayile yaseGibhithe.’+ 25  Awuzwanga yini?+ Kusukela ezikhathini zakudala yilokho engizokwenza.+Kusukela ezinsukwini ezidlule ngikwakhile.+Manje ngizokuletha.+Uzokwenza imizi enezivikelo eziqinile ibe yizincithakalo njengezinqwaba zezincithakalo.+ 26  Abakhileyo kuyo bayoba nezandla ezibuthaka;+Bayomane besabe kakhulu babe namahloni.+Bayoba njengezimila zasendle nanjengotshani obusha obuluhlaza,+Utshani bokufulela izindlu,+ lapho kunokuhanguka phambi komoya wasempumalanga.+ 27  Ngikwazi kahle+ ukuhlala kwakho uzole nokuphuma kwakho+ nokungena kwakho,Nokuzivusa kwakho ngokumelene nami,+ 28  Ngoba ukuzivusa kwakho ngokumelene nami+ nokubhonga kwakho kukhuphukele ezindlebeni zami.+Ngokuqinisekile ngizofaka ingwegwe yami ekhaleni lakho namatomu ami phakathi kwezindebe zakho,+Impela ngizokuhola ngikubuyise ngendlela ozé ngayo.”+ 29  “‘Yilokhu okuyoba yisibonakaliso kuwe:+ Kulo nyaka kuzodliwa amakhikhizela amile ezinhlamvwini ezichithekile,+ ngonyaka wesibili kube okusanhlamvu okuzimilelayo; kodwa ngonyaka wesithathu nihlwanyele imbewu,+ nivune nitshale izivini nidle izithelo zazo.+ 30  Abaphunyukayo bendlu kaJuda, labo abasele,+ ngokuqinisekile bayoba nezimpande ngaphansi bathele izithelo ngaphezulu.+ 31  Ngoba eJerusalema kuyophuma insali,+ nalabo abaphunyukayo eNtabeni iZiyoni.+ Yona kanye intshiseko+ kaJehova wamabutho iyokwenza lokhu. 32  “‘Yingakho uJehova esho lokhu ngenkosi yase-Asiriya:+ “Ngeke ingene kulo muzi+ noma icibishele umcibisholo+ khona noma iwuhlasele ngesihlangu noma iwuvimbezele.+ 33  Iyophindela emuva ngendlela eze ngayo, futhi ngeke ingene kulo muzi, kusho uJehova.+ 34  Ngokuqinisekile ngizowuvikela+ lo muzi ukuze ngiwusindise ngenxa yami+ nangenxa kaDavide inceku yami.”’”+ 35  Kwathi ngalobo busuku ingelosi kaJehova yaphuma yabulala abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili nanhlanu ekamu+ lama-Asiriya.+ Lapho abantu bevuka ekuseni, phela, bonke babeyizidumbu.+ 36  Ngakho-ke uSaneheribi+ inkosi yase-Asiriya wasuka waphindela emuva,+ wahlala eNineve.+ 37  Kwathi esakhotheme endlini kaNisiroki+ unkulunkulu wakhe,+ u-Adirameleki noSharezeri, amadodana akhe, wona ngokwawo ambulala ngenkemba+ abalekela ezweni lase-Ararati.+ U-Esari-hadoni+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi