Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 AmaKhosi 18:1-37

18  Kwathi ngonyaka wesithathu kaHosheya+ indodana ka-Elahi inkosi yakwa-Israyeli, uHezekiya+ indodana ka-Ahazi+ inkosi yakwaJuda waba yinkosi.  Wayeneminyaka engamashumi amabili nanhlanu lapho eqala ukubusa, wabusa iminyaka engamashumi amabili nesishiyagalolunye eJerusalema. Igama likanina kwakungu-Abhi indodakazi kaZakariya.+  Waqhubeka enza okulungile emehlweni kaJehova,+ ngokwakho konke uDavide ukhokho wakhe ayekwenzile.+  Nguye owasusa izindawo eziphakeme+ waphihliza izinsika ezingcwele+ zaba izicucu wanquma isigxobo esingcwele+ wayichoboza yaba izicucu inyoka yethusi+ uMose ayeyenzile;+ ngoba kuze kube yilezo zinsuku abantwana bakwa-Israyeli babeyishunqisela umusi womhlatshelo,+ futhi yayibizwa ngokuthi isithombe senyoka yethusi.+  Wathembela kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli;+ ngemva kwakhe akubanga namuntu onjengaye phakathi kwawo wonke amakhosi akwaJuda,+ ngisho nalawo ayeye aba khona ngaphambi kwakhe.+  Wanamathela kuJehova.+ Akaphambukanga ekumlandeleni, kodwa waqhubeka egcina imiyalo yakhe uJehova ayeyiyale uMose.+  UJehova waba naye.+ Nomaphi lapho ayephuma aye khona, wayenza ngokuhlakanipha;+ futhi wadlubulunda enkosini yase-Asiriya akangayikhonza.+  Nguye owabulala amaFilisti+ kuze kufike eGaza+ nezindawo zalo futhi, kusukela embhoshongweni+ wabalindi kuze kufike emzini onezivikelo eziqinile.  Kwathi ngonyaka wesine weNkosi uHezekiya, okungukuthi, unyaka wesikhombisa kaHosheya+ indodana ka-Elahi inkosi yakwa-Israyeli, uShalimaneseri+ inkosi yase-Asiriya wakhuphukela eSamariya walivimbezela.+ 10  Balithumba+ ekupheleni kweminyaka emithathu; ngonyaka wesithupha kaHezekiya, okungukuthi, ngonyaka wesishiyagalolunye kaHosheya inkosi yakwa-Israyeli, iSamariya lathunjwa.+ 11  Ngemva kwalokho inkosi yase-Asiriya+ yayisa u-Israyeli ekudingisweni+ e-Asiriya yambeka eHala+ naseHabori+ emfuleni iGozani nasemizini yamaMede,+ 12  ngenxa yokuthi wayengazange alilalele+ izwi likaJehova uNkulunkulu wakhe, kodwa waqhubeka eqa isivumelwano sakhe,+ yebo konke lokho uMose+ inceku kaJehova ayekuyalile.+ Akazange alalele noma enze. 13  Ngonyaka weshumi nane weNkosi uHezekiya, uSaneheribi+ inkosi yase-Asiriya+ wakhuphuka ukuze amelane nayo yonke imizi yakwaJuda enezivikelo eziqinile wayithatha. 14  Ngakho uHezekiya inkosi yakwaJuda wathumela enkosini yase-Asiriya eLakishi, ethi: “Ngonile. Yeka ukumelana nami. Noma yini ongase unginqumele yona ngizoyithwala.”+ Ngakho inkosi yase-Asiriya yabeka phezu kukaHezekiya inkosi yakwaJuda amathalenta esiliva+ angamakhulu amathathu namathalenta egolide angamashumi amathathu. 15  Ngakho-ke uHezekiya wanikela lonke igolide elalitholakala endlini kaJehova+ nasengcebweni yendlu yenkosi.+ 16  Ngaleso sikhathi uHezekiya wanquma iminyango yethempeli likaJehova+ nezinsika zeminyango uHezekiya inkosi yakwaJuda eyayizinameke+ ngegolide wakunika inkosi yase-Asiriya. 17  Inkosi yase-Asiriya+ yathuma uTharithani+ noRabisarisi noRabishake+ eJerusalema besuka eLakishi+ ukuba bakhuphukele eJerusalema eNkosini uHezekiya nebutho elikhulu lempi. Ngakho bakhuphuka bafika bama ngasemseleni+ wechibi elingenhla,+ elisemgwaqweni omkhulu wensimu yomhlanzi wezingubo.+ 18  Bamemeza inkosi, kodwa owaphuma weza kubo ngu-Eliyakimi+ indodana kaHilikiya, owayengamele indlu, noShebina+ unobhala noJowa indodana ka-Asafa umgcini-mibhalo. 19  Ngakho uRabishake+ wathi kubo: “Sizani nithi kuHezekiya, ‘Yilokhu inkosi enkulu,+ inkosi yase-Asiriya, ekushilo: “Themba lini leli owethembele kulo?+ 20  Uthé (kodwa kuyizwi lezindebe), ‘Kukhona iseluleko+ namandla empi.’ Manje ngubani lona othembele kuye, uze udlubulunde+ kimi? 21  Manje bheka! uthembelé ozimeni lwalo mhlanga ofohlokile,+ iGibhithe,+ okungathi uma umuntu ezimelela ngalo, nakanjani lumhlabe lungene entendeni yesandla sakhe. Unjalo-ke uFaro+ inkosi yaseGibhithe kubo bonke abathembela kuye. 22  Uma kungenzeka nithi kimi, ‘Sithembelé+ kuJehova+ uNkulunkulu wethu,’ akuyena yini ozindawo zakhe eziphakeme+ futhi oma-altare akhe uHezekiya+ akususile, kuyilapho ethi kuJuda neJerusalema, ‘Yileli altare okufanele nikhothame phambi kwalo eJerusalema’?”’+ 23  Manje-ke, sizani nibheje+ nenkosi yami inkosi yase-Asiriya, ngininike amahhashi ayizinkulungwane ezimbili ukuze ngibone ukuthi nizokwazi yini ukubeka abagibeli phezu kwawo.+ 24  Pho ningabubuyisela kanjani emuva ubuso bombusi oyedwa wezinceku ezincane kunazo zonke zenkosi yami,+ nibe nina nithembele eGibhithe ukuba nithole izinqola zempi+ nezinkweli zamahhashi?+ 25  Manje ingabe ngikhuphukelé ukuzolwa nale ndawo ukuba ngiyichithe ngingagunyazwanga nguJehova? UJehova ngokwakhe uthé kimi,+ ‘Khuphuka ulwe naleli zwe, ulichithe.’” 26  Khona-ke u-Eliyakimi+ indodana kaHilikiya noShebina+ noJowa+ bathi kuRabishake:+ “Sicela ukhulume nezinceku zakho ngesiSiriya,+ ngoba siyasizwa; ungakhulumi nathi ngesiJuda+ ezindlebeni zabantu abasodongeni.” 27  Kodwa uRabishake wathi kubo: “Ingabe inkosi yami ingithume ukuba ngikhulume la mazwi enkosini yenu nakini? Ayingithumanga yini kula madoda ahlezi odongeni, ukuba adle indle+ yawo futhi aphuze nomchamo wawo kanye nani?”+ 28  URabishake waqhubeka emile futhi ememeza ngezwi elikhulu ngesiJuda;+ ethi: “Yizwani izwi lenkosi enkulu,+ inkosi yase-Asiriya. 29  Yilokhu inkosi ekushilo, ‘Ningamvumeli uHezekiya anikhohlise, ngoba akakwazi ukunikhulula esandleni sami.+ 30  Futhi ningamvumeli uHezekiya anibangele ukuba nithembele kuJehova,+ ethi: “Nakanjani uJehova uzosikhulula,+ futhi lo muzi ngeke unikelwe esandleni senkosi yase-Asiriya.”+ 31  Ningamlaleli uHezekiya; ngoba yilokhu inkosi yase-Asiriya ekushilo: “Zinikeleni kimi, niphume nize kimi, nidle yilowo nalowo emvinini wakhe nalowo nalowo emkhiwaneni wakhe+ niphuze yilowo nalowo amanzi omthombo wakhe,+ 32  ngize ngifike futhi impela nginithathe nginiyise ezweni elinjengezwe lakini,+ izwe lokusanhlamvu newayini elisha, izwe lesinkwa+ nezivini,+ izwe leminqumo noju;+ niqhubeke niphila ningafi. Ningamlaleli uHezekiya, ngoba uyaniyenga, ethi, ‘UJehova ngokwakhe uzosikhulula.’+ 33  Ingabe onkulunkulu bezizwe bakhululile+ yini yilowo nalowo izwe lakhe esandleni senkosi yase-Asiriya?+ 34  Baphi onkulunkulu baseHamati+ nabase-Aripadi?+ Baphi onkulunkulu baseSefarivayimi,+ baseHena+ nabase-Iva?+ Balikhululile yini iSamariya esandleni sami?+ 35  Yibaphi phakathi kwabo bonke onkulunkulu bala mazwe abakhulule izwe labo esandleni sami,+ ukuba uJehova angakhulula iJerusalema esandleni sami?”’”+ 36  Abantu bathula+ bangamphendula+ ngazwi, ngoba inkosi yayibayale ngokuthi: “Ningamphenduli.”+ 37  Kodwa u-Eliyakimi+ indodana kaHilikiya, owayengamele indlu, noShebina+ unobhala noJowa+ indodana ka-Asafa umgcini-mibhalo bafika kuHezekiya izingubo zabo ziklebhukile+ bamtshela amazwi kaRabishake.

Imibhalo yaphansi