Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

2 AmaKhosi 16:1-20

16  Ngonyaka weshumi nesikhombisa kaPheka indodana kaRemaliya, u-Ahazi+ indodana kaJothamu inkosi yakwaJuda waba yinkosi.  U-Ahazi wayeneminyaka engamashumi amabili lapho eqala ukubusa, wabusa iminyaka eyishumi nesithupha eJerusalema; futhi akazange enze okulungile emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe njengoDavide ukhokho wakhe.+  Wahamba ngendlela yamakhosi akwa-Israyeli,+ ngisho nendodana yakhe wayidabulisa emlilweni,+ ngokwezinto ezinengekayo+ zezizwe uJehova azixosha ngenxa yabantwana bakwa-Israyeli.  Wenza imihlatshelo futhi eshunqisa umusi womhlatshelo ezindaweni eziphakemeyo+ naphezu kwamagquma+ nangaphansi kwayo yonke imithi ekhephuzelayo.+  Yingaleso sikhathi-ke lapho uRezini+ inkosi yaseSiriya noPheka+ indodana kaRemaliya inkosi yakwa-Israyeli bakhuphuka khona beyolwa neJerusalema bamvimbezela u-Ahazi, kodwa abakwazanga ukulwa.+  Ngaleso sikhathi uRezini inkosi yaseSiriya wabuyisela i-Elati+ ku-Edomi, okwathi ngemva kwalokho wawasusa amaJuda e-Elati; abakwa-Edomi bona bangena e-Elati baqhubeka behlala khona kuze kube yilolu suku.  Ngakho u-Ahazi wathumela izithunywa kuThigilati-phileseri+ inkosi yase-Asiriya, ethi: “Ngiyinceku yakho+ nendodana yakho. Khuphuka ungisindise+ entendeni yesandla senkosi yaseSiriya nasentendeni yesandla senkosi yakwa-Israyeli, abangivukelayo.”  Ngakho u-Ahazi wathatha isiliva negolide elalitholakala endlini kaJehova nasengcebweni yendlu yenkosi+ wathumelela inkosi yase-Asiriya isifumbathiso.+  Khona-ke inkosi yase-Asiriya yamlalela futhi inkosi yase-Asiriya yakhuphukela eDamaseku+ yalithumba+ yathumbela abantu balo eKhiri,+ uRezini+ yambulala. 10  Khona-ke iNkosi u-Ahazi+ yaya kohlangabeza uThigilati-phileseri+ inkosi yase-Asiriya eDamaseku, yabona i-altare+ elaliseDamaseku. Ngakho iNkosi u-Ahazi yathumelela u-Urija umpristi umklamo we-altare nesifanekiso salo ngokuqondene nakho konke ukwenziwa kwalo.+ 11  U-Urija+ umpristi walakha i-altare.+ U-Urija umpristi walenza ngokwakho konke lokho iNkosi u-Ahazi eyayikuthumele iseDamaseku, ngesikhathi kusalindelwe ukuba iNkosi u-Ahazi ifike ivela eDamaseku. 12  Lapho inkosi ifika ivela eDamaseku, inkosi yalibona i-altare; inkosi yaqala ukusondela e-altare+ yenza iminikelo kulo.+ 13  Yathunqisa+ umnikelo wayo wokushiswa+ nomnikelo wayo wokusanhlamvu+ nokuthulula umnikelo wayo wokuphuzwayo+ nokufafaza igazi lemihlatshelo yayo yenhlanganyelo phezu kwe-altare. 14  I-altare lethusi+ elaliphambi kukaJehova manje yalisondeza ilisusa ngaphambi kwendlu, phakathi kwe-altare layo nendlu kaJehova,+ yalibeka ohlangothini olusenyakatho lwe-altare layo. 15  INkosi u-Ahazi yamyala, yebo u-Urija+ umpristi, yathi: “Phezu kwe-altare elikhulu thunqisa umnikelo wokushiswa wasekuseni,+ kanjalo nomnikelo wokusanhlamvu wakusihlwa+ nomnikelo wokushiswa wenkosi+ nomnikelo wayo wokusanhlamvu nomnikelo wokushiswa wabo bonke abantu bezwe nomnikelo wabo wokusanhlamvu neminikelo yabo yokuphuzwayo; phezu kwalo ufafaze lonke igazi lomnikelo wokushiswa nalo lonke igazi lomhlatshelo. I-altare lethusi lona ngisazolicabangela.” 16  U-Urija+ umpristi wenza ngokwakho konke iNkosi u-Ahazi eyayikuyalile.+ 17  Ngaphezu kwalokho, iNkosi u-Ahazi yahlahlela+ izindonga ezisemaceleni+ zamakalishi+ yasusa kuzo imicengezi;+ ulwandle+ yalwehlisa ezinkunzini zethusi+ ezazingaphansi kwalo yase ilubeka phezu komgandayo wamatshe. 18  Isakhiwo esisitshekelwe sesabatha ababesakhile endlini nendlela engaphandle engenayo yenkosi yakugudlula endlini kaJehova ngenxa yenkosi yase-Asiriya. 19  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zika-Ahazi, lokho akwenza, azilotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwaJuda? 20  Ekugcineni u-Ahazi walala nokhokho bakhe wangcwatshwa kanye nokhokho bakhe eMzini KaDavide;+ uHezekiya+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi