Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

2 AmaKhosi 15:1-38

15  Ngonyaka wamashumi amabili nesikhombisa kaJerobowamu inkosi yakwa-Israyeli, u-Azariya+ indodana ka-Amaziya+ inkosi yakwaJuda waba yinkosi.  Wayeneminyaka eyishumi nesithupha lapho eqala ukubusa, wabusa eJerusalema iminyaka engamashumi amahlanu nambili.+ Igama likanina kwakunguJekoliya waseJerusalema.  Waqhubeka enza okuqondileyo emehlweni kaJehova, ngokwakho konke u-Amaziya uyise ayekwenzile.+  Kuphela nje ukuthi izindawo eziphakemeyo azizange zinyamalale.+ Abantu babesayenza imihlatshelo futhi beshunqisa umusi womhlatshelo ezindaweni eziphakemeyo.+  Ekugcineni uJehova wayishaya ngenhlupho inkosi,+ yaqhubeka inochoko+ kwaze kwaba sosukwini lokufa kwayo, yahlala endlini yayo ikhululiwe emisebenzini,+ kuyilapho uJothamu+ indodana yenkosi engamele indlu, ahlulela+ abantu bezwe.  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zika-Azariya nakho konke akwenza, akulotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwaJuda?  Ekugcineni u-Azariya walala nokhokho bakhe,+ wangcwatshwa kanye nokhokho bakhe eMzini KaDavide; uJothamu indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe.+  Ngonyaka wamashumi amathathu nesishiyagalombili ka-Azariya+ inkosi yakwaJuda, uZakariya+ indodana kaJerobowamu waba yinkosi phezu kuka-Israyeli eSamariya izinyanga eziyisithupha.  Wenza okubi emehlweni kaJehova, njengoba nje okhokho bakhe babenzile.+ Akazange asuke ezonweni zikaJerobowamu+ indodana kaNebhati, onisa ngazo u-Israyeli.+ 10  Khona-ke uShalumi indodana kaJabeshi wamakhela uzungu+ wamshaya+ eJibhileyamu+ wambulala wabusa esikhundleni sakhe. 11  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zikaZakariya, bheka zilotshiwe encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwa-Israyeli. 12  Lelo kwakuyizwi likaJehova+ ayelikhulume kuJehu, ethi:+ “Uyoba namadodana+ ayohlala ekumelele esihlalweni sobukhosi sika-Israyeli kuze kube sesizukulwaneni sesine.” Kwaba ngaleyo ndlela.+ 13  UShalumi indodana kaJabeshi yena, waba yinkosi ngonyaka wamashumi amathathu nesishiyagalolunye ka-Uziya+ inkosi yakwaJuda, wabusa inyanga egcwele eSamariya.+ 14  Khona-ke uMenahemu+ indodana kaGedi wakhuphuka esuka eTiriza+ wafika eSamariya washaya uShalumi+ indodana kaJabeshi eSamariya wambulala; wabusa esikhundleni sakhe. 15  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zikaShalumi nozungu+ lwakhe alwakha, bheka zilotshiwe encwadini yezindaba zezinsuku zamakhosi akwa-Israyeli. 16  Kungaleso sikhathi-ke lapho uMenahemu ashaya khona iThifisa nakho konke okwakukulo nendawo yalo kusukela eTiriza, ngoba alizange limvulele, walishaya. Bonke abesifazane bakhona abakhulelwe wabaqhaqha.+ 17  Ngonyaka wamashumi amathathu nesishiyagalolunye+ ka-Azariya inkosi yakwaJuda, uMenahemu indodana kaGedi waba yinkosi phezu kuka-Israyeli iminyaka eyishumi eSamariya. 18  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova.+ Akazange asuke kuzo zonke izono zikaJerobowamu+ indodana kaNebhati, onisa ngazo u-Israyeli,+ zonke izinsuku zakhe. 19  UPhuli+ inkosi yase-Asiriya+ wangena ezweni. Ngenxa yalokho uMenahemu wanika+ uPhuli amathalenta esiliva ayinkulungwane,+ ukuze izandla zakhe zibe naye ukuqinisa umbuso esandleni sakhe.+ 20  Ngakho uMenahemu wakhiphisa u-Israyeli isiliva, wakhiphisa wonke amadoda anamandla, angamaqhawe,+ ukuze anike inkosi yase-Asiriya amashekeli esiliva angamashumi amahlanu indoda ngayinye. Ngenxa yalokho inkosi yase-Asiriya yaphenduka, futhi ayizange ihlale lapho ezweni. 21  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zikaMenahemu+ nakho konke akwenza, akulotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwa-Israyeli? 22  Ekugcineni uMenahemu walala nokhokho bakhe, uPhekaya+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe. 23  Ngonyaka wamashumi amahlanu ka-Azariya inkosi yakwaJuda, uPhekaya indodana kaMenahemu waba yinkosi phezu kuka-Israyeli eSamariya iminyaka emibili.+ 24  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova.+ Akazange asuke ezonweni zikaJerobowamu+ indodana kaNebhati, onisa ngazo u-Israyeli.+ 25  Khona-ke uPheka+ indodana kaRemaliya umlawuli wempi yakhe oliphini+ wamakhela uzungu+ wamshaya eSamariya embhoshongweni wokuhlala wendlu yenkosi+ kanye no-Arigobhi no-Ariye, futhi wayekanye namadoda angamashumi amahlanu, amadodana kaGileyadi. Ngakho wambulala wabusa esikhundleni sakhe. 26  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zikaPhekaya nakho konke akwenza, bheka, zilotshiwe encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwa-Israyeli. 27  Ngonyaka wamashumi amahlanu nambili ka-Azariya inkosi yakwaJuda, uPheka+ indodana kaRemaliya+ waba yinkosi phezu kuka-Israyeli eSamariya iminyaka engamashumi amabili. 28  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova.+ Akazange asuke ezonweni zikaJerobowamu+ indodana kaNebhati, onisa ngazo u-Israyeli.+ 29  Ezinsukwini zikaPheka inkosi yakwa-Israyeli, uThigilati-phileseri+ inkosi yase-Asiriya+ wangena wathatha i-Ijoni+ ne-Abela-bheti-mahakha+ neJanowa neKedeshi+ neHazori+ neGileyadi+ neGalile,+ lonke izwe lakwaNafetali,+ wabayisa ekudingisweni e-Asiriya.+ 30  Ekugcineni uHosheya+ indodana ka-Elahi wakhela uPheka indodana kaRemaliya uzungu+ wamshaya+ wambulala; wabusa esikhundleni sakhe ngonyaka wamashumi amabili kaJothamu+ indodana ka-Uziya. 31  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zikaPheka nakho konke akwenza, bheka, kulotshiwe encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwa-Israyeli. 32  Ngonyaka wesibili kaPheka indodana kaRemaliya inkosi yakwa-Israyeli, uJothamu+ indodana ka-Uziya+ inkosi yakwaJuda waba yinkosi. 33  Wa-yeneminyaka engamashumi amabili nanhlanu lapho eqala ukubusa, wabusa iminyaka eyishumi nesithupha eJerusalema. Igama likanina kwakunguJerusha indodakazi kaZadoki.+ 34  Waqhubeka enza okulungileyo emehlweni kaJehova.+ Wenza ngokwakho konke u-Uziya uyise ayekwenzile.+ 35  Kuphela nje ukuthi izindawo eziphakemeyo azizange zinyamalale. Abantu babesayenza imihlatshelo futhi beshunqisa umusi womhlatshelo ezindaweni eziphakemeyo.+ Nguye owakha isango elingenhla lendlu kaJehova.+ 36  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zikaJothamu, lokho akwenza, azilotshiwe yini encwadini yezindaba zezinsuku zamakhosi akwaJuda?+ 37  Ngalezo zinsuku uJehova wathumela+ ngokumelene noJuda uRezini+ inkosi yaseSiriya noPheka+ indodana kaRemaliya. 38  Ekugcineni uJothamu walala nokhokho bakhe wangcwatshwa nokhokho bakhe eMzini KaDavide ukhokho wakhe;+ u-Ahazi+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi