Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 AmaKhosi 14:1-29

14  Ngonyaka wesibili kaJehowashi+ indodana kaJehowahazi inkosi yakwa-Israyeli, u-Amaziya+ indodana kaJehowashi inkosi yakwaJuda waba yinkosi.  Wayeneminyaka engamashumi amabili nanhlanu lapho eqala ukubusa, futhi wabusa eJerusalema iminyaka engamashumi amabili nesishiyagalolunye. Igama likanina kwakunguJehowadini+ waseJerusalema.  Waqhubeka enza okuqondile emehlweni kaJehova,+ kuphela akenzanga njengoDavide ukhokho wakhe.+ Wenza njengakho konke uJehowashi uyise ayekwenzile.+  Izindawo eziphakemeyo kuphela ezingazange zinyamalale.+ Abantu babesayenza imihlatshelo futhi beshunqisa umusi womhlatshelo ezindaweni eziphakemeyo.+  Kwathi lapho nje umbuso usuqinile esandleni sakhe, waqala ukubulala+ izinceku zakhe ezazibulale inkosi uyise.+  Amadodana alaba babulali akawabulalanga, ngokuvumelana nalokho okulotshwe encwadini yomthetho kaMose uJehova ayinikeza njengomyalo, wokuthi:+ “Oyise akufanele babulawe ngenxa yamadodana, namadodana akufanele abulawe ngenxa yoyise; kodwa yilowo nalowo kufanele abulawelwe isono sakhe siqu.”+  Washaya abakwa-Edomi+ eSigodini Sikasawoti,+ amadoda ayizinkulungwane eziyishumi, waqhwaga iSela empini, futhi igama lalo labizwa ngokuthi iJokiteyeli kuze kube yilolu suku.  Kungaleso sikhathi-ke lapho u-Amaziya athumela khona izithunywa kuJehowashi indodana kaJehowahazi indodana kaJehu inkosi yakwa-Israyeli, wathi: “Woza. Masibhekane ebusweni.”+  Khona-ke uJehowashi inkosi yakwa-Israyeli wathumela ku-Amaziya inkosi yakwaJuda, wathi: “Ukhula olunameva olwaluseLebhanoni lwathumela kumsedari+ owawuseLebhanoni, lwathi, ‘Ganisela indodana yami indodakazi yakho.’ Nokho, kwadlula isilo sasendle esasiseLebhanoni salunyathela ukhula olunameva.+ 10  Ngokuqinisekile umshayile+ u-Edomi, manje inhliziyo yakho ikuphakamisile.+ Jabulela udumo lwakho+ uhlale endlini yakho. Khona-ke kungani kufanele ulwe+ ngaphansi kwezimo ezingezinhle+ futhi kudingeke uwe, wena kanye noJuda?” 11  U-Amaziya akalalelanga.+ Ngakho uJehowashi inkosi yakwa-Israyeli wakhuphuka, babhekana ebusweni,+ yena no-Amaziya inkosi yakwaJuda, eBheti-shemeshi,+ elingelakwaJuda. 12  UJuda wahlulwa phambi kuka-Israyeli,+ kangangokuba wabaleka, yilowo nalowo waya etendeni lakhe. 13  Ngu-Amaziya inkosi yakwaJuda indodana kaJehowashi indodana ka-Ahaziya uJehowashi inkosi yakwa-Israyeli amthumba eBheti-shemeshi, okwathi ngemva kwalokho beza eJerusalema wabhodloza udonga lwaseJerusalema eSangweni Lika-Efrayimi+ kwaze kwafika eSangweni Legumbi,+ izingalo ezingamakhulu amane. 14  Wathatha lonke igolide nesiliva nazo zonke izinto ezazitholakala endlini kaJehova+ nasengcebweni yendlu yenkosi nezithunjwa wayesebuyela eSamariya. 15  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zikaJehowashi, lokho akwenza namandla akhe nendlela alwa ngayo no-Amaziya inkosi yakwaJuda, akulotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwa-Israyeli? 16  Ekugcineni uJehowashi walala nokhokho bakhe+ wangcwatshwa eSamariya+ kanye namakhosi akwa-Israyeli, uJerobowamu+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe. 17  U-Amaziya+ indodana kaJehowashi inkosi yakwaJuda waphila iminyaka eyishumi nanhlanu+ ngemva kokufa kukaJehowashi+ indodana kaJehowahazi inkosi yakwa-Israyeli. 18  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zika-Amaziya, azilotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwaJuda?+ 19  Ekugcineni bahlangana bambophela uzungu+ eJerusalema, wabalekela eLakishi;+ kodwa bathumela bamlandela eLakishi bambulalela khona.+ 20  Ngakho bamthwala ngamahhashi wangcwatshwa+ eJerusalema kanye nokhokho bakhe eMzini KaDavide.+ 21  Khona-ke bonke abantu bakwaJuda bathatha u-Azariya,+ ngaleso sikhathi eneminyaka eyishumi nesithupha ubudala,+ bambeka inkosi esikhundleni sikayise u-Amaziya.+ 22  Wakha i-Elati+ wayeselibuyisela kuJuda ngemva kokuba inkosi isilele nokhokho bayo. 23  Ngonyaka weshumi nanhlanu ka-Amaziya indodana kaJehowashi inkosi yakwaJuda, uJerobowamu+ indodana kaJehowashi inkosi yakwa-Israyeli waba yinkosi eSamariya iminyaka engamashumi amane nanye. 24  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova. Akazange asuke kuzo zonke izono zikaJerobowamu indodana kaNebhati, onisa ngazo u-Israyeli.+ 25  Nguye owabuyisela umngcele ka-Israyeli kusukela ekungeneni kweHamati+ kuze kufike olwandle lwase-Araba,+ ngokwezwi likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli owakhuluma ngenceku yakhe uJona+ indodana ka-Amithayi, umprofethi owayevela eGati-heferi.+ 26  Ngoba uJehova wayekubonile ukuhlupheka okumunyu kakhulu kuka-Israyeli.+ Kwakungekho muntu ongakwazi ukuzisiza noma ongenanzuzo, futhi kwakungenamsizi ka-Israyeli.+ 27  UJehova wayethembisé ukungalisuli igama lika-Israyeli ngaphansi kwamazulu.+ Ngenxa yalokho wamsindisa+ ngesandla sikaJerobowamu indodana kaJehowashi. 28  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zikaJerobowamu nakho konke akwenza namandla akhe, indlela alwa ngayo nendlela abuyisela ngayo iDamaseku+ neHamati+ kuJuda kwa-Israyeli, akulotshiwe yini encwadini yezindaba zezinsuku zamakhosi akwa-Israyeli? 29  Ekugcineni uJerobowamu walala nokhokho bakhe, namakhosi akwa-Israyeli, uZakariya+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi