2 AmaKhosi 13:1-25

13  Ngonyaka wamashumi amabili nantathu kaJehowashi+ indodana ka-Ahaziya+ inkosi yakwaJuda, uJehowahazi+ indodana kaJehu+ waba yinkosi phezu kuka-Israyeli eSamariya iminyaka eyishumi nesikhombisa.  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova+ waphishekela isono sikaJerobowamu+ indodana kaNebhati, onisa ngaso u-Israyeli.+ Akaphambukanga kuso.  Intukuthelo kaJehova+ yamvuthela u-Israyeli, kangangokuba wamnikela esandleni sikaHazayeli+ inkosi yaseSiriya nasesandleni sikaBheni-hadadi+ indodana kaHazayeli zonke izinsuku zakhe.  Ngemva kwesikhathi uJehowahazi wamncenga+ uJehova, kangangokuba uJehova wamlalela;+ ngoba wayekubonile ukucindezelwa kuka-Israyeli,+ ngoba inkosi yaseSiriya yayimcindezele.+  Ngenxa yalokho uJehova wanika u-Israyeli umsindisi,+ waphuma esandleni seSiriya, abantwana bakwa-Israyeli baqhubeka behlala ezindlini zabo njengangaphambili.+  (Kuphela akazange asuke esonweni sendlu kaJerobowamu, onisa ngaso u-Israyeli.+ Wahamba kuso;+ ngisho nesigxobo esingcwele+ ngokwaso sasimile eSamariya.)  Ngoba yayingamshiyelanga muntu uJehowahazi ngaphandle kwezinkweli zamahhashi ezingamashumi amahlanu nezinqola eziyishumi nemigundatshani eyizinkulungwane eziyishumi,+ ngoba inkosi yaseSiriya yayibabhubhisile,+ ukuze ibenze babe njengothuli lapho kubhulwa.+  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zikaJehowahazi nakho konke akwenza namandla akhe, akulotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwa-Israyeli?  Ekugcineni uJehowahazi walala nokhokho bakhe, wangcwatshwa eSamariya;+ uJehowashi+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe. 10  Ngonyaka wamashumi amathathu nesikhombisa kaJehowashi inkosi yakwaJuda, uJehowashi+ indodana kaJehowahazi waba yinkosi phezu kuka-Israyeli eSamariya iminyaka eyishumi nesithupha. 11  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova.+ Akazange asuke kuzo zonke izono zikaJerobowamu indodana kaNebhati, onisa ngazo u-Israyeli.+ Wahamba kuzo. 12  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izindaba zikaJehowashi nakho konke akwenza namandla akhe nendlela alwa+ ngayo no-Amaziya inkosi yakwaJuda, akulotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwa-Israyeli? 13  Ekugcineni uJehowashi walala nokhokho bakhe, uJerobowamu+ ngokwakhe wahlala esihlalweni sakhe sobukhosi. UJehowashi yena wangcwatshwa eSamariya kanye namakhosi akwa-Israyeli.+ 14  U-Elisha+ yena, wayegula ephethwe yisifo esasizombulala.+ Ngakho uJehowashi inkosi yakwa-Israyeli wehlela kuye waqala ukukhala phezu kobuso bakhe wathi: “Baba,+ baba, nqola yempi ka-Israyeli nezinkweli zakhe zamahhashi!”+ 15  U-Elisha wathi kuye: “Thatha umnsalo nemicibisholo.” Ngakho wathatha umnsalo nemicibisholo. 16  Waqhubeka wathi enkosini yakwa-Israyeli: “Beka isandla sakho emnsalweni.” Ngakho wabeka isandla sakhe kuwo, okwathi ngemva kwalokho u-Elisha wabeka izandla zakhe phezu kwezandla+ zenkosi. 17  Khona-ke wathi: “Vula ifasitela ngasempumalanga.” Ngakho walivula. Ekugcineni u-Elisha wathi: “Cibishela!” Ngakho wacibishela. Wabe esethi: “Umcibisholo kaJehova wokusindisa, yebo umcibisholo wokusindisa+ ngokumelene neSiriya! Ngokuqinisekile uzolishaya iSiriya e-Afeki+ uze uliqede.” 18  Waqhubeka wathi: “Thatha imicibisholo.” Khona-ke wayithatha. Wayesethi enkosini yakwa-Israyeli: “Cibishela emhlabathini.” Ngakho wacibishela kathathu wayeseyeka.+ 19  Umuntu kaNkulunkulu weqiniso+ wamthukuthelela; ngakho wathi: “Bekuqondwe ukuba ucibishele kahlanu noma kasithupha! Khona-ke ubuzolishaya iSiriya uze uliqede, kodwa manje uzolishaya kathathu iSiriya.”+ 20  Ngemva kwalokho u-Elisha wafa wangcwatshwa.+ Kwa-kukhona amaviyo aphangayo+ abakwaMowabi+ ayevame ukuthelekela izwe ekuqaleni konyaka. 21  Kwathi lapho kungcwatshwa umuntu, bheka, babona iviyo eliphangayo. Ngaso leso sikhathi lo muntu bamphonsa endaweni u-Elisha ayengcwatshwe kuyo bahamba. Lapho lo muntu ethinta amathambo ka-Elisha, masinyane waphila+ wama ngezinyawo zakhe.+ 22  UHazayeli+ inkosi yaseSiriya yena wamcindezela+ u-Israyeli zonke izinsuku zikaJehowahazi. 23  Nokho, uJehova wambonisa umusa+ waba nesihe+ kuye waphendukela kuye ngenxa yesivumelwano+ sakhe no-Abrahama,+ u-Isaka+ noJakobe;+ akafunanga ukumchitha,+ futhi akazange amlahle phambi kobuso bakhe kuze kube manje. 24  Ekugcineni uHazayeli inkosi yaseSiriya wafa, uBheni-hadadi indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe. 25  UJehowashi indodana kaJehowahazi waphinde wayithatha futhi esandleni sikaBheni-hadadi indodana kaHazayeli imizi ayeyithathe esandleni sikayise uJehowahazi ngempi. UJehowashi wamshaya izikhathi ezintathu, wayophula imizi ka-Israyeli.+

Imibhalo yaphansi