Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 AmaKhosi 11:1-21

11  U-Athaliya+ unina ka-Ahaziya,+ wabona ukuthi indodana yakhe yayifile. Ngakho wasuka wayibhubhisa yonke inzalo yasembusweni.+  Nokho, uJehosheba+ indodakazi yeNkosi uJehoramu, udadewabo ka-Ahaziya, wathatha uJehowashi+ indodana ka-Ahaziya wameba phakathi kwamadodana enkosi ayezobulawa, yena kanye nowesifazane owayengumzanyana wakhe, wamfaka ekamelweni lokulala elingaphakathi, bamgcina ethukusiwe+ ebusweni buka-Athaliya, futhi akazange abulawe.  Wahlala naye emfihle endlini kaJehova iminyaka eyisithupha, kuyilapho u-Athaliya ebusa phezu kwezwe.+  Ngonyaka wesikhombisa uJehoyada+ wathumela wathatha izinduna zamakhulu zemilindankosi yaseKhariya+ nezabagijimi+ waziletha kuye endlini kaJehova wenza nazo isivumelwano+ wazifungisa+ endlini kaJehova, okwathi ngemva kwalokho wazibonisa indodana yenkosi.  Waziyala, wathi: “Nansi into enizoyenza: Ingxenye yesithathu kini izongena ngesabatha iyilindisise indlu yenkosi;+  ingxenye yesithathu izoba seSangweni+ Lesisekelo, nengxenye yesithathu ibe sesangweni ngemuva kwabagijimi; kumelwe niyilindisise indlu+ ngokushintshana.  Kunezigaba ezimbili phakathi kwenu eziphuma zonke ngesabatha, futhi kumelwe ziyilindisise indlu kaJehova ngenxa yenkosi.  Kumelwe niyihaqe inkosi nxazonke, yilowo nalowo ephethe izikhali zakhe esandleni; noma ubani ongena ngaphakathi ezinhlwini uyobulawa. Yibani nenkosi njalo lapho iphuma nalapho ingena.”  Izinduna zamakhulu+ zenza ngokwakho konke uJehoyada umpristi ayekuyalile. Ngakho zathatha yileyo naleyo amadoda angaphansi kwayo ayengena ngesabatha,+ kanye nalawo ayephuma ngesabatha, zase zingena kuJehoyada umpristi. 10  Umpristi wanika izinduna zamakhulu imikhonto nezihlangu eziyiziyingelezi okwakungokweNkosi uDavide, okwakusendlini kaJehova.+ 11  Abagijimi+ babelokhu bemile yilowo nalowo ephethe izikhali zakhe, kusukela ngasohlangothini lwesokunene lwendlu kuze kufike ohlangothini lwesobunxele lwendlu, ngase-altare+ nangasendlini, nxazonke eduze kwenkosi. 12  Khona-ke wayikhiphela ngaphandle indodana+ yenkosi wayithwesa umqhele+ nobuFakazi;+ kanjalo bayibeka inkosi+ bayigcoba.+ Bashaya ihlombe+ bathi: “Mayiphile inkosi!”+ 13  Lapho u-Athaliya ezwa umsindo wabantu begijima, masinyane waya kubantu endlini kaJehova.+ 14  Khona-ke wabona, bheka inkosi yayimi ngasensikeni+ ngokwenkambiso, futhi izinduna namacilongo+ zingasenkosini, nabo bonke abantu bezwe bejabula+ beshaya amacilongo. Masinyane u-Athaliya+ waklebhula izingubo zakhe wamemeza ethi: “Uzungu! Uzungu!”+ 15  Kodwa uJehoyada umpristi wayala izinduna zamakhulu, abamisiwe bebutho lempi,+ wathi kuzo: “Mkhipheni phakathi kwezinhlu, futhi, noma ubani omlandelayo, makabulawe ngenkemba!”+ Ngoba umpristi wayethe: “Makangabulawelwa endlini kaJehova.” 16  Ngakho zambamba weza ngendlela okungena ngayo amahhashi+ endlu yenkosi,+ wabulawelwa lapho.+ 17  Khona-ke uJehoyada wenza isivumelwano+ phakathi kukaJehova+ nenkosi+ nabantu, ukuba bazibonakalise bengabantu bakaJehova; naphakathi kwenkosi nabantu.+ 18  Ngemva kwalokho bonke abantu bezwe baya endlini kaBhali badiliza ama-altare akhe;+ imifanekiso yakhe bayiphulisisa,+ uMathani+ umpristi kaBhali bambulalela phambi kwama-altare.+ Umpristi wamisa ababonisi phezu kwendlu kaJehova.+ 19  Ngaphezu kwalokho, wathatha izinduna zamakhulu nemilindankosi yaseKhariya+ nabagijimi+ nabo bonke abantu bezwe, ukuba behlise inkosi endlini kaJehova; futhi beza kancane kancane ngendlela yasesangweni+ labagijimi endlini yenkosi; yahlala esihlalweni sobukhosi+ samakhosi. 20  Bonke abantu bezwe bahlala bejabula;+ umuzi wona awubanga nasiphazamiso, kodwa u-Athaliya babembulele ngenkemba endlini yenkosi.+ 21  UJehowashi+ wayeneminyaka eyisikhombisa lapho eqala ukubusa.+

Imibhalo yaphansi