Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

2 AmaKhosi 10:1-36

10  Manje u-Ahabi wayenamadodana angamashumi ayisikhombisa+ eSamariya.+ Ngakho-ke uJehu waloba izincwadi wazithumela eSamariya ezikhulwini+ zaseJizreyeli, emadodeni amadala+ nakubanakekeli baka-Ahabi, wathi:  “Manje-ke ngaso kanye isikhathi le ncwadi efika ngaso kini, amadodana enkosi yenu alapho kanye nani futhi nezinqola zempi namahhashi+ nomuzi onezivikelo eziqinile nemvunulo yempi kukanye nani.  Kumelwe nibone ukuthi iyiphi engcono neqotho kunawo wonke emadodaneni enkosi yenu niyibeke esihlalweni sikayise.+ Khona-ke niyilwele indlu yenkosi yenu.”  Besaba kakhulu impela bathi: “Bheka! Amakhosi amabili+ awazange ame phambi kwakhe, pho thina sizoma kanjani?”+  Ngenxa yalokho owayengamele indlu nowayengamele umuzi namadoda amadala nabanakekeli+ bathumela kuJehu, bethi: “Siyizinceku zakho, futhi konke okushoyo kithi sizokwenza. Asizukwenza muntu abe yinkosi. Okuhle emehlweni akho kwenze.”  Khona-ke wabalobela incwadi yesibili, wathi: “Uma ningabami,+ futhi nilalela izwi lami, thathani amakhanda amadoda angamadodana+ enkosi yenu nize kimi kusasa ngalesi sikhathi eJizreyeli.”+ Amadodana enkosi, amadoda angamashumi ayisikhombisa, ayekanye namadoda avelele ayewakhulisa.  Kwathi nje lapho incwadi ifika kuwo, athatha amadodana enkosi awaceka, amadoda angamashumi ayisikhombisa,+ okwathi ngemva kwalokho afaka amakhanda awo kobhasikidi awathumela kuye eJizreyeli.  Khona-ke isithunywa+ sangena samtshela, sathi: “Bawalethile amakhanda+ amadodana enkosi.” Ngakho wathi: “Wabekeni abe izinqwaba ezimbili emnyango wesango kuze kube sekuseni.”+  Kwathi ekuseni waphuma. Khona-ke wama wathi kubantu bonke: “Nina nilungile.+ Bhekani mina ngakhele inkosi yami uzungu,+ ngayibulala;+ kodwa ubani obulale bonke laba? 10  Khona-ke, yazini ukuthi akukho nokukodwa ezwini likaJehova okuyowela phansi+ kungagcwalisekanga uJehova alikhulumile ngendlu ka-Ahabi;+ uJehova ngokwakhe ukwenzile akukhuluma ngenceku yakhe u-Eliya.”+ 11  Ngaphezu kwalokho, uJehu wabulala bonke ababesele bendlu ka-Ahabi eJizreyeli nawo wonke amadoda akhe avelele+ nayejwayelene nabo nabapristi bakhe,+ kwaze kwaba yilapho kungasasele noyedwa wakhe.+ 12  Wasukuma wangena, wayesehamba waya eSamariya. Indlu yokubopha yabelusi yayisendleleni. 13  UJehu wahlangana nabafowabo+ baka-Ahaziya+ inkosi yakwaJuda. Lapho ethi kubo, “Ningobani nina?” khona-ke bathi: “Singabafowabo baka-Ahaziya, futhi sehlela ukuyobuza ukuthi kusahamba kahle yini ngamadodana enkosi nangamadodana endlovukazi.” 14  Masinyane wathi: “Babambeni bephila!”+ Ngakho bababamba bephila babaceka ngasemthonjeni wendlu yokubopha izimvu, amadoda angamashumi amane nambili, akavumelanga ukuba kusale neyodwa kuwo.+ 15  Njengoba ayehamba esuka lapho wahlangana noJehonadaba+ indodana kaRekabi+ ezomhlangabeza. Lapho embusisa,+ yena wathi kuye: “Ingabe inhliziyo yakho iqotho kimi, njengoba nje nenhliziyo yami iqotho enhliziyweni yakho.”+ UJehonadaba wathi: “Iqotho.” “Uma iqotho, nginike isandla sakho.” Ngakho wamnika isandla sakhe. Khona-ke wamgibelisa enqoleni kanye naye.+ 16  Wayesethi: “Hamba nami ubone ukungakubekezeleli kwami ukubangisana+ noJehova.” Waqhubeka egibele naye enqoleni yakhe yempi. 17  Ekugcineni wafika eSamariya. Wabulala bonke ababesele bendlu ka-Ahabi eSamariya, waze wababhuqa,+ ngokwezwi likaJehova ayelikhulume ku-Eliya.+ 18  Ngaphezu kwalokho, uJehu waqoqela bonke abantu ndawonye wathi kubo: “U-Ahabi yena wakhulekela uBhali kancane.+ UJehu yena uzomkhulekela kakhulu. 19  Ngakho manje bizelani kimi bonke abaprofethi+ bakaBhali, bonke abakhulekeli bakhe+ nabo bonke abapristi bakhe.+ Makungabikho noyedwa ongekho, ngoba nginomhlatshelo omkhulu kaBhali. Noma ubani ongekho ngeke aqhubeke ephila.” Kepha uJehu wenza ngobuqili,+ ngenjongo yokubhubhisa abakhulekeli bakaBhali. 20  UJehu waqhubeka wathi: “Ngcweliselani uBhali umbuthano onesizotha.” Ngakho bawumemezela. 21  Ngemva kwalokhu uJehu wathumela kulo lonke elakwa-Israyeli,+ kangangokuba bonke abakhulekeli bakaBhali bafika. Akekho noyedwa owasala ongazange afike. Babelokhu bengena endlini kaBhali,+ indlu kaBhali yagcwala kusukela komunye umkhawulo kuya komunye. 22  Wathi kulowo owayengamele ikhabethe lezingubo: “Khiphela bonke abakhulekeli bakaBhali izingubo.” Ngakho wabakhiphela izembatho. 23  Khona-ke uJehu wangena endlini kaBhali noJehonadaba+ indodana kaRekabi. Wathi kubakhulekeli bakaBhali: “Funani ngokucophelela niqikelele ukuthi akekho noyedwa lapha kanye nani wabakhulekeli bakaJehova, kodwa ngabakhulekeli bakaBhali kuphela.”+ 24  Ekugcineni bangena ukuze banikele imihlatshelo neminikelo yokushiswa, uJehu wamisa amadoda angamashumi ayisishiyagalombili ngaphandle engaphansi kwesandla sakhe wathi: “Umuntu ophunyukayo emadodeni engiwaletha ezandleni zenu, umphefumulo womuntu uzongena esikhundleni somphefumulo womunye.”+ 25  Kwathi ngokushesha nje lapho eseqedile ukunikela umnikelo wokushiswa, masinyane uJehu wathi kubagijimi nasemaphinini abalawuli bempi: “Ngenani, babulaleni! Makungaphumi ngisho noyedwa.”+ Abagijimi namaphini abalawuli bempi+ baqala ukubabulala ngosiko lwenkemba babaphonsa ngaphandle, baze bafika emzini wendlu kaBhali. 26  Khona-ke bakhipha izinsika ezingcwele+ zendlu kaBhali bazishisa+ ngayinye yazo. 27  Ngaphezu kwalokho, badiliza insika engcwele kaBhali+ bayidiliza nendlu kaBhali,+ bayibekela eceleni ukuba ibe yindlu yangasese+ kuze kube yilolu suku. 28  Kanjalo uJehu wambhuqa uBhali kwa-Israyeli. 29  Kuphela yizono zikaJerobowamu+ indodana kaNebhati, onisa ngazo u-Israyeli,+ uJehu angazange aphambuke ekuzilandeleni, okungukuthi, amathole egolide+ elinye lawo elaliseBhethele nelinye likwaDani.+ 30  Ngenxa yalokhu uJehova wathi kuJehu: “Ngenxa yokuthi wenzé kahle ngokwenza okulungile emehlweni ami,+ futhi wenzile kuyo indlu ka-Ahabi+ ngokuvumelana nakho konke okwakusenhliziyweni yami, uyoba namadodana ayohlala ekumelele esihlalweni sobukhosi sika-Israyeli kuze kube sesizukulwaneni sesine.”+ 31  UJehu akazange aqaphele ukuhamba emthethweni kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngayo yonke inhliziyo yakhe.+ Akazange aphambuke ezonweni zikaJerobowamu onisa ngazo u-Israyeli.+ 32  Ngalezo zinsuku uJehova waqala ukunqinda u-Israyeli kancane kancane; uHazayeli+ wayelokhu embulala kuyo yonke indawo yakwa-Israyeli, 33  kusukela eJordani ngasempumalanga, lonke izwe lakwaGileyadi,+ abakwaGadi+ nabakwaRubeni+ nabakwaManase,+ kusukela e-Aroweri,+ elingasesigodini sesifufula sase-Arinoni, ngisho neGileyadi neBhashani.+ 34  Zonke ezinye izindaba zikaJehu nakho konke akwenza nawo wonke amandla akhe, akulotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwa-Israyeli? 35  Ekugcineni uJehu walala nokhokho bakhe,+ wangcwatshwa eSamariya; uJehowahazi+ indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe. 36  Izinsuku uJehu ayebuse ngazo phezu kuka-Israyeli zaziyiminyaka engamashumi amabili nesishiyagalombili eSamariya.

Imibhalo yaphansi