Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

2 AmaKhosi 1:1-18

1  UMowabi+ wavukela+ u-Israyeli ngemva kokufa kuka-Ahabi.+  Khona-ke u-Ahaziya wawa+ wakhalakathela eheleni endlini yakhe esophahleni+ eyayiseSamariya, wagula. Ngakho wathuma izithunywa wathi kuzo: “Hambani, ningibuzele+ kuBhali-zebhubhe+ unkulunkulu wase-Ekroni+ ukuthi ngizosinda yini kulokhu kugula.”+  Ingelosi+ kaJehova yona, yakhuluma no-Eliya umThishibi,+ yathi: “Suka, ukhuphuke uhlangabeze izithunywa zenkosi yaseSamariya uthi kuzo, ‘Yingoba kungekho Nkulunkulu+ yini kwa-Israyeli nize niye kobuza kuBhali-zebhubhe unkulunkulu wase-Ekroni?  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo: “Ngokuqondene nokhukho okhuphukele kulo, awuyikwehla kulo, ngoba uzokufa nakanjani.”’”+ Khona-ke u-Eliya wahamba.  Lapho izithunywa zibuyela kuye, masinyane wathi kuzo: “Kungani nibuyile?”  Ngakho zathi kuye: “Kukhona umuntu okhuphukile ezosihlangabeza, wathi kithi, ‘Hambani, buyelani enkosini enithumile, nikhulume kuyo nithi: “Yilokhu uJehova akushilo,+ ‘Yingoba kungekho Nkulunkulu yini kwa-Israyeli nize nithumele ukuyobuza kuBhali-zebhubhe unkulunkulu wase-Ekroni? Ngakho-ke, ngokuqondene nokhukho okhuphukele kulo, awuyikwehla kulo, ngoba uzokufa nakanjani.’”’”+  Khona-ke wakhuluma kuzo wathi: “Bekunjani ukubonakala kwalo muntu okhuphukile ezonihlangabeza wayesekhuluma la mazwi kini?”  Zathi kuye: “Bekungumuntu onengubo yoboya,+ obhince ibhande lesikhumba okhalweni lwakhe.”+ Masinyane wathi: “Bekungu-Eliya umThishibi.”  Wathumela kuye induna yabangamashumi amahlanu nabangamashumi amahlanu bayo.+ Lapho ikhuphukela kuye, bheka wayehlezi esiqongweni sentaba. Yakhuluma kuye yathi: “Muntu kaNkulunkulu weqiniso,+ inkosi ngokwayo ikhulumile yathi, ‘Yehla.’” 10  Kodwa u-Eliya waphendula le nduna yabangamashumi amahlanu wathi: “Phela, uma ngingumuntu kaNkulunkulu, makwehle umlilo+ emazulwini ukudle wena nabakho abangamashumi amahlanu.” Umlilo wehla uvela emazulwini wayidla yona kanye nabayo abangamashumi amahlanu.+ 11  Ngakho waphinda wathumela kuye enye induna yabangamashumi amahlanu nabangamashumi amahlanu bayo.+ Yona yakhuluma yathi kuye: “Muntu kaNkulunkulu weqiniso, yilokhu inkosi ekushilo, ‘Yehla ngokushesha.’”+ 12  Kodwa u-Eliya wabaphendula wathi: “Uma ngingumuntu kaNkulunkulu weqiniso, makwehle umlilo emazulwini ukudle wena nabakho abangamashumi amahlanu.” Umlilo kaNkulunkulu wehla uvela emazulwini wayidla yona kanye nabayo abangamashumi amahlanu. 13  Waphinda futhi wathumela induna yesithathu yabangamashumi amahlanu nabangamashumi amahlanu bayo.+ Kodwa induna yesithathu yabangamashumi amahlanu yakhuphuka yafika yaguqa phansi ngamadolo+ phambi kuka-Eliya yaqala ukunxusa+ umusa kuye yathi kuye: “Muntu kaNkulunkulu weqiniso, ngiyacela, umphefumulo wami+ nomphefumulo walezi zinceku zakho ezingamashumi amahlanu mawube yigugu+ emehlweni akho. 14  Bheka kwehlé umlilo uvela ezulwini wadla+ izinduna ezimbili zokuqala zabangamashumi amahlanu kanye nabangamashumi amahlanu bazo, kodwa manje umphefumulo wami mawube yigugu emehlweni akho.” 15  Khona-ke ingelosi kaJehova yathi ku-Eliya: “Yehla naye. Ungamesabi.”+ Ngakho wasuka wehlela nayo enkosini. 16  Wakhuluma nayo wathi: “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Ngenxa yokuthi uthumelé izithunywa+ ukuba ziyobuza kuBhali-zebhubhe unkulunkulu wase-Ekroni,+ yingoba kungekho Nkulunkulu yini kwa-Israyeli ongabuza izwi lakhe na? Ngakho-ke ngokuqondene nokhukho okhuphukele kulo, awuyikwehla kulo, ngoba uzokufa nakanjani.’” 17  Ekugcineni wafa,+ ngokwezwi+ likaJehova u-Eliya ayelikhulumile; uJehoramu+ wabusa esikhundleni sakhe, ngonyaka wesibili kaJehoramu+ indodana kaJehoshafati inkosi yakwaJuda, ngoba wayengabanga nayo indodana. 18  Ngokuqondene nazo zonke ezinye izinto ezenziwa u-Ahaziya,+ azilotshiwe yini encwadini+ yezindaba zezinsuku zamakhosi akwa-Israyeli?

Imibhalo yaphansi