Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Thimothewu 1:1-20

1  UPawulu, umphostoli+ kaKristu Jesu ngokuyala kukaNkulunkulu+ uMsindisi wethu+ nokukaKristu Jesu, ithemba lethu,+  kuThimothewu,+ umntwana woqobo+ okholweni: Kwangathi kungaba nomusa ongafanelwe, isihe, ukuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba noKristu Jesu iNkosi yethu.+  Njengoba nje ngakukhuthaza ukuba uhlale e-Efesu lapho sengizohamba ngiye eMakedoniya,+ ngiyakukhuthaza namanje, ukuze uyale+ abathile ukuba bangafundisi imfundiso ehlukile,+  noma banake izindaba ezingamanga+ nezinhlu zozalo, ezingafiki ndawo,+ kodwa ezibangela imibuzo yokucwaningwa kunokwabiwa kwanoma yini evela kuNkulunkulu ephathelene nokholo.  Empeleni injongo yalo myalo luthando+ oluvela enhliziyweni ehlanzekile+ nakunembeza omuhle+ nasokholweni olungenabuzenzisi.+  Ngokuphambuka kulezi zinto, abathile baye baphambukiselwa+ enkulumweni eyize,+  befuna ukuba ngabafundisi+ bomthetho,+ kodwa bengaziqondi izinto abazishoyo noma izinto abagomela ngazo.  Siyazi ukuthi uMthetho muhle+ uma kodwa umuntu ewuphatha ngokomthetho+  ngokwazi iqiniso lokuthi umthetho awukhishelwa umuntu olungileyo, kodwa abantu abangenamthetho+ nabangalawuleki,+ abangamhloniphi uNkulunkulu nabayizoni, abantula umusa wothando,+ nabangcolileyo, ababulala oyise nababulala onina, ababulala abantu, 10  izifebe,+ amadoda alala namanye amadoda, abathumbi, abaqambimanga, abafunga amanga,+ nanoma iyiphi enye into ephikisana+ nemfundiso ephilayo+ 11  ngokwezindaba ezinhle ezikhazimulayo zikaNkulunkulu ojabulayo,+ engaziphathiswa.+ 12  Ngiyambonga uKristu Jesu iNkosi yethu, owangipha amandla, ngoba wangibheka njengothembekile+ ngokungabela inkonzo,+ 13  nakuba ngaphambili ngangingumhlambalazi nomshushisi+ nomuntu oweyisayo.+ Noma kunjalo, ngaboniswa isihe,+ ngoba ngangingazi+ futhi ngenza ngenxa yokuntula ukholo. 14  Kodwa umusa ongafanelwe weNkosi yethu wavama ngokudlulele+ kanye nokholo nothando mayelana noKristu Jesu.+ 15  Lithembekile futhi lifanelwe ukwamukelwa ngokugcwele leli zwi+ lokuthi uKristu Jesu weza ezweni ezosindisa izoni.+ Kulezi ngingesiphambili.+ 16  Noma kunjalo, isizathu sokuba ngiboniswe isihe+ sasiwukuba uKristu Jesu angisebenzise njengesibonelo esiphambili, ekuboniseni konke ukubekezela kwakhe njengesiboniso kulabo abayoba nokholo+ kuye ukuze bathole ukuphila okuphakade.+ 17  Manje udumo nenkazimulo makube seNkosini engunaphakade,+ engenakonakala,+ engabonakali,+ uNkulunkulu owukuphela kwakhe,+ kuze kube phakade naphakade.+ Amen. 18  Lo myalo+ ngiwuphathisa wena, mntanami, Thimothewu, ngokuvumelana nezibikezelo+ ezaholela ngokuqondile kuwe, ukuze kuthi ngazo uqhubeke ulwa le mpi enhle;+ 19  unokholo nonembeza omuhle,+ okuye kwabekelwa eceleni+ ngabanye futhi baphukelwa umkhumbi wokholo lwabo.+ 20  UHimenewu+ no-Aleksandru+ bangabanye babo, futhi ngibanikele kuSathane+ ukuze bafundiswe ngesiyalo ukuba bangahlambalazi.+

Imibhalo yaphansi