Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Thesalonika 5:1-28

5  Manje ngokuqondene nezikhathi nezinkathi,+ bazalwane, anidingi kulotshelwa lutho ngakho.  Ngoba nina ngokwenu nazi kahle ukuthi usuku lukaJehova+ luza ngokufana ncamashí nesela ebusuku.+  Noma nini lapho bethi:+ “Ukuthula+ nokulondeka!” khona-ke imbubhiso engazelelwe+ iyobafikela ngaso leso sikhathi njengomhelo wokucindezeleka ufikela owesifazane okhulelweyo;+ futhi abasoze baphunyuka nangayiphi indlela.+  Kodwa nina, bazalwane, anikho ebumnyameni,+ ukuba lolo suku lunifice njengoba belungafica amasela,+  ngoba nonke ningamadodana okukhanya+ namadodana emini.+ Asibona abobusuku noma abobumnyama.+  Ngakho-ke, masingalali+ njengoba kwenza bonke abanye,+ kodwa masihlale siphapheme+ futhi sihlale sisangulukile.+  Ngoba abalalayo+ bajwayele ukulala ebusuku,+ nabadakwayo ngokujwayelekile badakwa ebusuku.  Kepha thina esingabemini, masihlale sisangulukile futhi sigqoke isivikelo sesifuba+ sokholo+ nothando, sifake nethemba lensindiso+ njengesigqoko sokuzivikela;+  ngenxa yokuthi thina uNkulunkulu wasabela ukuba sizuze insindiso+ ngeNkosi yethu uJesu Kristu,+ akasabelanga ulaka.+ 10  Yasifela,+ ukuze, noma sihleli siphapheme noma silele, siphile kanye nayo.+ 11  Ngakho-ke, qhubekani niduduzana futhi nakhana,+ njengoba nje eqinisweni nenza.+ 12  Manje siyanicela, bazalwane, ukuba nibazise labo abasebenza kanzima phakathi kwenu nabanengamele+ eNkosini futhi beniyala; 13  nokuba ngothando nibacabangele ngaphezu kokuvamile ngenxa yomsebenzi wabo.+ Yibani nokuthula omunye nomunye.+ 14  Ngakolunye uhlangothi, siyanikhuthaza, bazalwane, ukuba nibayale abangahlelekile,+ nikhulume ngokududuzayo nemiphefumulo ecindezelekile,+ nisekele ababuthakathaka, nibabekezelele+ bonke. 15  Qaphelani ukuba kungabikho muntu ophindisela ukulinyazwa ngokulimaza kunoma ubani omunye,+ kodwa ngaso sonke isikhathi niphishekele okuhle komunye nomunye nakubo bonke abanye.+ 16  Jabulani ngaso sonke isikhathi.+ 17  Thandazani ningaphezi.+ 18  Nibonge ngakho konke.+ Ngoba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ngani kuKristu Jesu ngokuqondene nani. 19  Ningawucimi umlilo womoya.+ 20  Ningakuphathi ngokwedelela ukuprofetha.+ 21  Qinisekani ngazo zonke izinto;+ bambelelani niqinise kokuhle.+ 22  Dedani kuzo zonke izinhlobo zobubi.+ 23  Kwangathi uNkulunkulu wokuthula+ anganingcwelisa ngokuphelele.+ Futhi kwangathi umoya nomphefumulo nomzimba wenu bazalwane kungalondolozwa kuphilile kuzo zonke izici ngendlela engasoleki ekubeni khona kweNkosi yethu uJesu Kristu.+ 24  Lowo onibizayo uthembekile, futhi uyokwenza. 25  Bazalwane, qhubekani nisithandazela.+ 26  Khonzani kubo bonke abazalwane ngokwanga okungcwele.+ 27  Nginibeka ngaphansi kwesibopho esingathi sína ngeNkosi ukuba le ncwadi ifundelwe bonke abazalwane.+ 28  Umusa ongafanelwe+ weNkosi yethu uJesu Kristu ube nani.

Imibhalo yaphansi