1 Samuweli 7:1-17

7  Ngakho amadoda aseKiriyati-jeyarimi+ eza awukhuphula umphongolo kaJehova awungenisa endlini ka-Abhinadaba+ egqumeni, futhi u-Eleyazare indodana yakhe nguye abamngcwelisa ukuba aqaphe umphongolo kaJehova.  Kusukela osukwini uMphongolo owahlala ngalo eKiriyati-jeyarimi izinsuku zaqhubeka zanda, zaze zaba iminyaka engamashumi amabili, futhi yonke indlu ka-Israyeli yalila kuJehova.+  USamuweli wathi kuyo yonke indlu ka-Israyeli: “Uma kuwukuthi nibuyela kuJehova ngayo yonke inhliziyo yenu,+ lahlani onkulunkulu bezinye izizwe abaphakathi kwenu+ kanye nemifanekiso ka-Ashitoreti,+ niqondise inhliziyo yenu kuJehova ngokungagudluki, nikhonze yena yedwa,+ khona-ke uzonikhulula esandleni samaFilisti.”+  Kulokho abantwana bakwa-Israyeli babalahla oBhali+ nemifanekiso ka-Ashitoreti+ baqala ukukhonza uJehova yedwa.  Khona-ke uSamuweli wathi: “Qoqelani wonke u-Israyeli+ eMispa,+ ukuze nginithandazele+ kuJehova.”  Ngakho waqoqana eMispa, wakha amanzi wawathulula phambi kukaJehova wazila ukudla ngalolo suku.+ Waqala ukuthi lapho: “Sonile kuJehova.”+ USamuweli wahlulela+ abantwana bakwa-Israyeli eMispa.  AmaFilisti ezwa ukuthi abantwana bakwa-Israyeli babeqoqene eMispa, amakhosi ahlangene+ amaFilisti enyuka amelana no-Israyeli. Lapho abantwana bakwa-Israyeli bekuzwa lokhu, baqala ukwesaba ngenxa yamaFilisti.+  Ngakho abantwana bakwa-Israyeli bathi kuSamuweli: “Ungathuli, sicelele usizo kuJehova uNkulunkulu wethu,+ ukuze asisindise esandleni samaFilisti.”  Khona-ke uSamuweli wathatha iwundlu elincelayo walinikela njengomnikelo wokushiswa, umnikelo ophelele,+ oya kuJehova; uSamuweli wacelela u-Israyeli usizo kuJehova,+ uJehova wamphendula.+ 10  Kwathi lapho uSamuweli esanikela umnikelo wokushiswa, amaFilisti asondela ukuze alwe no-Israyeli. UJehova wabangela ukuba lidume ngomsindo omkhulu+ ngalolo suku ngokumelene namaFilisti, ukuze awaphithizelise;+ ahlulwa phambi kuka-Israyeli.+ 11  Khona-ke amadoda akwa-Israyeli aphuma eMispa awasukela amaFilisti, awabulala kwaze kwaba seningizimu yeBheti-kari. 12  USamuweli wabe esethatha itshe+ walimisa phakathi kweMispa neJeshana waliqamba ngokuthi i-Ebhenezeri. Ngakho wathi: “Kuze kube manje uJehova usisizile.”+ 13  Kanjalo amaFilisti anqotshwa, awaphindanga futhi eza endaweni ka-Israyeli;+ isandla sikaJehova saqhubeka simelene namaFilisti zonke izinsuku zikaSamuweli.+ 14  Imizi amaFilisti ayeyidle ku-Israyeli yayilokhu ibuyela ku-Israyeli kusukela e-Ekroni kuze kube seGati, nendawo yakhe u-Israyeli wayikhulula esandleni samaFilisti. Kwaba khona ukuthula phakathi kuka-Israyeli nama-Amori.+ 15  USamuweli wahlulela u-Israyeli zonke izinsuku zokuphila kwakhe.+ 16  Wayehamba unyaka nonyaka ejikeleza iBhethele+ neGiligali+ neMispa+ ahlulela u-Israyeli+ kuzo zonke lezi zindawo. 17  Kodwa wayebuyela eRama,+ ngoba yilapho umuzi wakhe wawukhona, futhi yilapho ayemahlulela khona u-Israyeli. Wamakhela lapho uJehova i-altare.+

Imibhalo yaphansi