Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

1 Samuweli 30:1-31

30  Kwathi lapho uDavide namadoda ayekanye naye besaya eZikilagi+ ngosuku lwesithathu, ama-Amaleki+ athelekela iningizimu neZikilagi; aligalela iZikilagi alishisa ngomlilo,  athumba abesifazane+ nabo bonke ababekulo amuka nabo, kusukela komncane kunabo bonke kuze kube komkhulu kunabo bonke. Awabulalanga muntu, kodwa abaqhuba ahamba.  Lapho uDavide efika namadoda ayekanye naye emzini, bheka, wawushiswe ngomlilo, futhi omkabo namadodana abo namadodakazi abo, babethunjiwe kwamukwa nabo.  UDavide nabantu ayenabo baphakamisa izwi labo bakhala,+ kwaze kwangabikho mandla kubo okukhala.  Abafazi ababili bakaDavide babethunjiwe kwamukwa nabo, u-Ahinohama+ umJizreyelikazi no-Abhigayili+ umkaNabali umKarmeli.  UDavide+ wacindezeleka kakhulu, ngoba abantu babethi makakhandwe ngamatshe;+ ngoba umphefumulo wabo bonke abantu wawumunyu,+ yilowo nalowo ngenxa yamadodana akhe namadodakazi akhe. Ngakho uDavide waziqinisa ngoJehova uNkulunkulu wakhe.+  Ngakho uDavide wathi ku-Abhiyathara+ umpristi, indodana ka-Ahimeleki: “Siza usondeze i-efodi+ kimi.” U-Abhiyathara walisondeza i-efodi kuDavide.  UDavide wayesebuza kuJehova,+ ethi: “Ngilisukele yini leli viyo labaphangi? Ingabe ngizolifica?” Yena wathi+ kuye: “Lisukele, ngoba uzolifica nakanjani, futhi uzokhulula nakanjani.”+  Ngokushesha uDavide wahamba, yena namadoda angamakhulu ayisithupha+ ayenaye, baqhubeka baze bafika esigodini sesifufula saseBhesori, futhi amadoda ayezoshiywa ngemuva ama. 10  UDavide waqhubeka nokusukela,+ yena namadoda angamakhulu amane, kodwa lawo madoda angamakhulu amabili ayekhathele kakhulu ukuba awele isigodi sesifufula saseBhesori+ ama. 11  Bathola umuntu othile, umGibhithe,+ endle. Ngakho bamthatha bamyisa kuDavide bamupha isinkwa ukuba adle bamupha namanzi okuphuza. 12  Ngaphezu kwalokho, bamupha ucezu lweqebelengwane lamakhiwane agxishiwe namaqebelengwane amabili amagilebhisi omisiwe.+ Khona-ke wadla futhi umoya wakhe+ wabuyela kuye; ngoba wayengadlanga sinkwa futhi engaphuzanga manzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. 13  Manje uDavide wathi kuye: “Ungokabani wena, futhi uvelaphi?” yena wathi: “Ngiyisikhonzi esingumGibhithe, isigqila somuntu ongumAmaleki, kodwa inkosi yami ingishiyile ngoba ngiye ngagula ezinsukwini ezintathu ezidlule.+ 14  Yithi esithelekele iningizimu yamaKhereti+ naleyo engeyakwaJuda neningizimu yeKalebi;+ iZikilagi silishisé ngomlilo.” 15  UDavide wathi kuye: “Ungangiholela kuleli viyo labaphangi?” Lo muntu yena wathi: “Funga+ kimi uNkulunkulu ukuthi ngeke ungibulale, nokuthi ngeke unginikele esandleni senkosi yami,+ khona-ke ngizokuholela kulo leli viyo labaphangi.” 16  Ngakho-ke wamhola wamehlisela khona,+ futhi lapho babesakazeke ngokungahlelekile ebusweni balo lonke izwe bedla bephuza futhi benedili+ ngenxa yayo yonke impango enkulu ababeyithathe ezweni lamaFilisti nasezweni lakwaJuda.+ 17  UDavide wababulala kusukela ekuseni ngovivi kwaze kwaba kusihlwa, ukuze abanikele ekubhujisweni; akuphunyukanga ngisho nendoda eyodwa+ ngaphandle kwezinsizwa ezingamakhulu amane ezagibela amakamela zabaleka. 18  UDavide wakukhulula konke ama-Amaleki ayekuthathile,+ nawomkakhe ababili uDavide wabakhulula. 19  Akukho lutho olungolwabo olwaluntuleka kusukela kokuncane kunakho konke kuya kokukhulu kunakho konke kuya emadodaneni namadodakazi nasempangweni, ngisho nanoma yini ayezithathele yona.+ UDavide wakophula konke. 20  Ngakho uDavide wathatha yonke imihlambi yezimvu nezimbuzi nemihlambi yezinkomo, abayiqhuba phambi kwale enye imfuyo. Khona-ke bathi: “Lena yimpango kaDavide.”+ 21  Ekugcineni uDavide wafika emadodeni angamakhulu amabili+ ayekhathele kakhulu ukuba ahambe noDavide ababewalindise esigodini sesifufula saseBhesori; aphuma eyohlangabeza uDavide futhi eyohlangabeza abantu ababenaye. Lapho uDavide esondela kubantu wabuza impilo. 22  Nokho wonke amadoda amabi nangelusizo lwalutho+ emadodeni ayehambe noDavide aphendula futhi athi: “Ngenxa yokuthi abahambanga nathi, ngeke sibanike lutho lwempango esiyikhululile, ngaphandle kokuba sinike yilowo nalowo umkakhe nabantwana bakhe, babahole bahambe.” 23  Kodwa uDavide wathi: “Ningenzi ngaleyo ndlela, bafowethu, ngalokho uJehova asiniké kona,+ ngokuthi usilondile+ futhi walinikela esandleni sethu iviyo labaphangi ebelimelene nathi.+ 24  Futhi ngubani oyonilalela kuleli zwi? Ngoba isabelo salowo obehlezi nomthwalo sizoba ngangesabelo salowo owehlile waya empini.+ Bonke bazoba nesabelo ndawonye.”+ 25  Kusukela ngalolo suku kuqhubeke wakumisa njengesiqondiso nesinqumo sokwahlulela+ ku-Israyeli kuze kube yilolu suku. 26  Lapho uDavide efika eZikilagi wathumela enye yempango emadodeni amadala akwaJuda, abangane bakhe,+ wathi: “Nasi isipho+ senu esiyisibusiso esivela empangweni yezitha zikaJehova.” 27  Wathumela kulawo ayeseBhethele,+ nakwawaseRamoti+ laseningizimu, nakwawaseJatiri,+ 28  nakwawase-Aroweri, nakwawaseSifimoti, nakwawase-Eshitemowa,+ 29  nakwawaseRakali, nakwawasemizini yamaJerameli,+ nakwawasemizini yamaKheni,+ 30  nakwawaseHorma,+ nakwawaseBhorashani,+ nakwawase-Athaki, 31  nakwawaseHebroni,+ nakuzo zonke izindawo uDavide ayehambahambe kuzo, yena namadoda ayekanye naye.

Imibhalo yaphansi