Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

1 Samuweli 28:1-25

28  Kwathi ngalezo zinsuku amaFilisti aqoqa amakamu awo empi ukuyolwa no-Israyeli.+ Ngakho u-Akhishi wathi kuDavide: “Ngokungangabazeki uyazi ukuthi kufanele uphume kanye nami uye ekamu, wena namadoda akanye nawe.”+  UDavide wathi ku-Akhishi: “Yingakho wena ngokwakho ukwazi lokho inceku yakho okufanele ikwenze.” Ngakho u-Akhishi wathi kuDavide: “Yingakho ngizokumisa ube umqaphi wekhanda lami njalo.”+  Manje uSamuweli wayesefile, futhi wonke u-Israyeli wayemlilele wamngcwaba eRama umuzi wakubo.+ USawule wayebasusile ezweni abanemimoya nababikezeli bezenzakalo.+  Ngemva kwalokho amaFilisti aqoqana eza agxumeka ikamu eShunemi.+ Ngakho uSawule waqoqa wonke u-Israyeli wagxumeka ikamu eGilibowa.+  Lapho uSawule ebona ikamu lamaFilisti wesaba, inhliziyo yakhe yathuthumela kakhulu.+  Nakuba uSawule ayebuza kuJehova,+ uJehova akazange amphendule,+ ngamaphupho+ noma nge-Urimi+ noma ngabaprofethi.+  Ekugcineni uSawule wathi ezincekwini zakhe: “Ngifuneleni owesifazane oyisangoma,+ ngizoya kuye ngibuze kuye.” Khona-ke izinceku zakhe zathi kuye: “Bheka! Kukhona owesifazane oyisangoma e-Eni-dori.”+  Ngakho uSawule wazifihla+ wembatha ezinye izingubo wahamba, yena namadoda amabili kanye naye; bafika kowesifazane ebusuku.+ Manje wathi: “Ngicela ungibhulele+ ungenyusele lowo engizomusho kuwe.”  Nokho, owesifazane wathi kuye: “Bheka wena ngokwakho ukwazi kahle lokho uSawule akwenzile, indlela aqede ngayo ezweni abanemimoya nababikezeli bezenzakalo.+ Pho kungani wenza njengomcuphi womphefumulo wami ukuze ngibulawe?”+ 10  Ngokushesha uSawule wafunga uJehova kuye, ethi: “Kuphila kukaJehova,+ ngeke wehlelwe yicala lesiphambeko kule ndaba!” 11  Khona-ke owesifazane wathi: “Ngikwenyusele bani?” Wathi: “Ngenyusele uSamuweli.”+ 12  Lapho owesifazane ebona “uSamuweli”+ wamemeza ngalo lonke izwi lakhe; owesifazane wayesethi kuSawule: “Ungikhohliseleni, kuyilapho wena ngokwakho unguSawule?” 13  Kodwa inkosi yathi kuye: “Ungesabi, uboneni?” Owesifazane wathi kuSawule: “Ngibone kukhuphuka unkulunkulu+ emhlabathini.” 14  Ngokushesha wathi kuye: “Unasimo sini?” yena wathi: “Kukhuphuka ixhegu, lembethe ijazi elingenamikhono.”+ USawule waqaphela ukuthi “kwakunguSamuweli,”+ wakhothama ubuso bakhe bubheke emhlabathini wawa ngobuso. 15  “USamuweli” wathi kuSawule: “Ungiphazamiseleni ngokwenza ukuba ngenyuswe?”+ USawule wathi: “Ngisebunzimeni obukhulu kakhulu,+ njengoba amaFilisti elwa nami, noNkulunkulu ngokwakhe umukile+ kimi akasangiphenduli, ngabaprofethi noma ngamaphupho;+ ngakho ngibiza wena ukuba ungazise okumelwe ngikwenze.”+ 16  “USamuweli” wathi: “Pho-ke kungani ubuza kimi, kuyilapho uJehova ngokwakhe emukile kuwe+ futhi ephikisana nawe?+ 17  UJehova uzozenzela njengoba nje akhuluma ngami, futhi uJehova uzowuhlwitha umbuso esandleni sakho+ awunike umuntu wakini uDavide.+ 18  Njengoba ungalilalelanga izwi likaJehova,+ futhi ungayikhiphanga intukuthelo yakhe evuthayo ku-Amaleki,+ kungaleso sizathu uJehova ezokwenza le nto ngokuqinisekile kuwe namuhla. 19  UJehova uzonikela u-Israyeli kanye nawe esandleni samaFilisti,+ futhi kusasa wena+ namadodana akho+ nizobe nikanye nami. Ngisho nekamu lika-Israyeli uJehova uzolinikela esandleni samaFilisti.”+ 20  Masinyane uSawule wawa phansi wanabalala emhlabathini wesaba kakhulu ngenxa yamazwi “kaSamuweli.” Futhi, wayengenamandla ngoba wayengadlanga kudla usuku lonke nobusuku bonke. 21  Manje owesifazane weza kuSawule wabona ukuthi wayephazamiseke kakhulu. Ngakho wathi kuye: “Bheka incekukazi yakho ililalele izwi lakho, ngabeka umphefumulo wami entendeni yesandla sami,+ ngawalalela amazwi owakhulume kimi. 22  Manje, siza ulalele izwi lencekukazi yakho; ngivumele ngibeke phambi kwakho ucezu lwesinkwa, udle, ukuze kube khona amandla kuwe, ngoba usazohamba.” 23  Kodwa wenqaba wathi: “Ngeke ngidle.” Nokho, izinceku zakhe nalona wesifazane babelokhu bemncenga. Ekugcineni walilalela izwi labo wavuka emhlabathini wahlala embhedeni. 24  Manje lona wesifazane wayenethole elikhuluphalisiwe+ endlini. Ngakho washesha walihlaba+ wathatha ufulawa waxova inhlama wabhaka amaqebelengwane angenamvubelo. 25  Khona-ke wakunika uSawule nezinceku zakhe, badla. Ngemva kwalokho basukuma bahamba ngalobo busuku.+

Imibhalo yaphansi