Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

1 Samuweli 26:1-25

26  Ngemva kwesikhathi amadoda aseZifi+ eza kuSawule eGibheya,+ athi: “UDavide akazithukusile yini egqumeni laseHakhila,+ elibhekene neJeshimoni?”+  USawule wasuka+ wehlela ehlane laseZifi, ehamba namadoda ayizinkulungwane ezintathu,+ abakhethiweyo bakwa-Israyeli, eyofuna uDavide ehlane laseZifi.  USawule wakanisa egqumeni laseHakhila, elibhekene neJeshimoni, ngasendleleni, kuyilapho uDavide ehleli ehlane. Wabona ukuthi uSawule wayemlandele weza ehlane.  Ngakho uDavide wathumela izinhloli+ ukuze azi ukuthi uSawule wayezile yini ngempela.  Kamuva uDavide wasuka waya endaweni uSawule ayekanise kuyo, uDavide wayibona indawo uSawule ayelele kuyo, no-Abhineri+ indodana kaNeri induna yebutho lakhe; uSawule wayelele endaweni ebiyelwe ekamu+ abantu bemise amatende nxazonke zakhe.  Khona-ke uDavide waphendula wathi ku-Ahimeleki umHeti+ no-Abhishayi+ indodana kaZeruya,+ umfowabo kaJowabe: “Ngubani ozokwehlela nami kuSawule ekamu?” U-Abhishayi wathi: “Mina ngizokwehla nawe.”+  UDavide wahamba no-Abhishayi waya kubantu ebusuku; bheka! uSawule wayelele ezumekile endaweni ebiyelwe ekamu, umkhonto wakhe ugxunyekwe emhlabathini ngasekhanda lakhe, u-Abhineri kanye nabantu belele nxazonke zakhe.  U-Abhishayi manje wathi kuDavide: “Namuhla uNkulunkulu unikele isitha sakho esandleni+ sakho. Manje ngicela ungivumele ngimhlanganise nomhlabathi ngomkhonto kanye nje kuphela, ngeke ngimphinde kabili.”  Nokho, uDavide wathi ku-Abhishayi: “Ungamchithi, ngoba ngubani oye welulela isandla sakhe kogcotshiweyo kaJehova+ kodwa wahlala emsulwa?”+ 10  UDavide waqhubeka wathi: “Kuphila kukaJehova,+ uJehova ngokwakhe uzomshaya;+ noma usuku lwakhe luzofika+ futhi afe, noma uzokwehlela empini,+ akhukhulwe+ ngokuqinisekile. 11  Kuyinto engacabangeki+ ngami, emehlweni kaJehova,+ ukuba ngelulele isandla sami+ kogcotshiweyo kaJehova!+ Ngakho manje, siza uthathe umkhonto osekhanda lakhe nojeke wamanzi, sihambe.” 12  Ngakho uDavide wathatha umkhonto nojeke wamanzi endaweni engasekhanda likaSawule, bahamba; akukho muntu owayebona+ futhi akukho muntu owayeqaphela futhi akukho muntu owaphaphama ngoba bonke babelele, ngoba babehlelwe ubuthongo obukhulu+ obuvela kuJehova. 13  Khona-ke uDavide wadlulela ngaphesheya wama esiqongweni sentaba buqamama, sisikhulu isikhala esasiphakathi kwabo. 14  UDavide wamemeza abantu no-Abhineri indodana kaNeri, ethi: “Awufuni yini ukuphendula, Abhineri?” U-Abhineri+ wayesephendula ethi: “Ungubani wena omemezé inkosi?” 15  UDavide waqhubeka wathi ku-Abhineri: “Awuyona yini indoda? Ngubani onjengawe kwa-Israyeli? Pho-ke, kungani ungayilindanga inkosi yakho inkosi? Ngoba kufike umuntu mumbe ezochitha inkosi yakho.+ 16  Ayiyinhle le nto oyenzile. Kuphila kukaJehova,+ nina madoda nifanelwe ukufa,+ ngoba aniyilindanga+ inkosi yenu, ogcotshiweyo kaJehova.+ Manje bheka ukuthi uphi umkhonto wenkosi nojeke wamanzi+ obusekhanda layo.” 17  USawule wezwa ukuthi yizwi likaDavide wathi: “Yizwi lakho leli, ndodana yami Davide?”+ UDavide wathi: “Yizwi lami, nkosi yami.” 18  Wanezela: “Kungani inkosi yami ixosha inceku yayo,+ yingoba ngenzeni, futhi yibuphi ububi obusesandleni sami?+ 19  Manje ngicela inkosi ilalele amazwi enceku yayo: Uma kunguJehova okuvusile ukuba umelane nami, makahogele umnikelo wokusanhlamvu.+ Kodwa uma kungamadodana abantu,+ aqalekisiwe phambi kukaJehova,+ ngoba angixoshile namuhla ukuba ngingazizwa ngihlanganisiwe nefa likaJehova,+ ethi, ‘Hamba uyokhonza abanye onkulunkulu!’+ 20  Ungalivumeli igazi lami ukuba liwele emhlabathini phambi kobuso bukaJehova;+ ngoba inkosi yakwa-Israyeli iphume ukuyofuna izeze elilodwa,+ njengoba nje umuntu esukela intendele ezintabeni.”+ 21  USawule yena wathi: “Ngonile.+ Buya, ndodana yami Davide, ngoba ngeke ngisakulimaza, ngenxa yokuthi umphefumulo wami ube yigugu+ emehlweni akho kulolu suku. Bheka! Ngenzé ngobuwula futhi ngiphaphalazé kakhulu.” 22  Khona-ke uDavide waphendula wathi: “Nanku umkhonto wenkosi, makuze enye yezinsizwa iwulande. 23  NguJehova ozobuyisela yilowo nalowo ukulunga kwakhe+ nokuthembeka kwakhe, ngenxa yokuthi namuhla uJehova ubekunikele esandleni sami, kodwa angithandanga ukwelulela isandla sami kogcotshiweyo kaJehova.+ 24  Bheka! Njengoba nje umphefumulo wakho ube mkhulu namuhla emehlweni ami, kwangathi ungaba mkhulu kanjalo umphefumulo wami emehlweni kaJehova,+ ukuze angikhulule kulo lonke usizi.”+ 25  Khona-ke uSawule wathi kuDavide: “Mawubusiswe, ndodana yami Davide. Ngeke nje kuphela usebenze kodwa nakanjani uyoba ngumnqobi futhi.”+ UDavide wahamba indlela yakhe; noSawule wabuyela endaweni yakhe.+

Imibhalo yaphansi